Projekt i wykonanie: Agencja Interaktywna CSD
Lokalny Program Rewitalizacji Gminy Stanin na lata 2017-2023

Informacja nr 1

W związku z opracowywaniem przez Gminę Stanin Lokalnego Programu Rewitalizacji Gminy Stanin na lata 2017-2023 zachęcamy wszystkich zainteresowanych do aktywnego włączenia się w opracowanie Lokalnego Programu Rewitalizacji m.in. poprzez wypełnienie Fiszki Projektowej „Programu Rewitalizacji Gminy Stanin” służącej przedstawieniu propozycji projektów rewitalizacyjnych do realizacji. Wypełnioną fiszkę projektową można składać do 10 sierpnia 2017 r. do godz. 15.30 w następujących formach:
a) drogą elektroniczną na adres e-mail: stanin@stanin.pl lub p.golawski@stanin.pl wpisując w tytule „Fiszka projektowa – rewitalizacja”,
b) drogą korespondencyjną na adres Urzędu Gminy Stanin, Stanin 62, 21-422 Stanin z dopiskiem: „Fiszka projektowa – rewitalizacja”
c) bezpośrednio w pokoju nr 7 w Urzędzie Gminy Stanin, w godzinach pracy Urzędu, tj. od 7.30 do 15.30.
W przypadku jakichkolwiek pytań lub wątpliwości dotyczących sposobu wypełnienia Fiszki Projektowej bądź proponowanych przedsięwzięć prosimy o kontakt telefoniczny (nr tel. 25 798 11 18) lub osobisty w Urzędzie Gminy (pokoje nr 7,8 Fiszki projektowe niepodpisane czytelnie imieniem i nazwiskiem, złożone w innej formie niż na załączonym formularzu lub po upływie wyznaczonego powyżej terminu pozostaną bez rozpatrzenia. Organem właściwym do rozpatrzenia propozycji projektów jest Wójt Gminy Stanin. Po zaakceptowaniu złożonej propozycji projektów przez Zespół ds. rewitalizacji oraz przeprowadzeniu konsultacji z autorami wybranych projektów, zostaną one zamieszczone w dokumencie, w celu umożliwienia ich autorom pozyskania dofinansowania na ich realizację w perspektywie finansowej Unii Europejskiej na lata 2014 - 2020. Jesteśmy przekonani, że jako aktywni mieszkańcy, przedsiębiorcy i przedstawiciele organizacji pozarządowych oraz instytucji publicznych, wniesiecie Państwo wiele propozycji, które przyczynią się do rozwiązania zidentyfikowanych problemów oraz wykorzystania potencjałów wyznaczonego obszaru rewitalizacji.

Lokalny Program Rewitalizacji Gminy Stanin na lata 2017 - informacja nr 1
Fiszka projektowa Stanin - zał. do informacji nr 1

Lokalny Program Rewitalizacji Gminy Stanin na lata 2017-2023

Informacja nr 2

Wójt Gminy Stanin zaprasza do udziału w konsultacjach społecznych dokumentu pt. "DIAGNOZA WIELOKRYTERIALNA Lokalnego Programu Rewitalizacji Gminy Stanin na lata 2017-2023". Diagnoza została opracowana na potrzeby wyznaczenia obszaru zdegradowanego i obszaru rewitalizacji na terenie Gminy Stanin. Zakres konsultacji społecznych obejmuje wyznaczenie obszaru zdegradowanego i obszaru rewitalizacji Gminy Stanin. Konsultacje mają na celu zebranie od interesariuszy rewitalizacji uwag, opinii i propozycji dotyczących wyznaczonego obszaru zdegradowanego i obszaru rewitalizacji.

Konsultacje społeczne przeprowadzone będą w terminie od dnia 02.08.2017 r. do dnia 10.08.2017 r. w następujących formach:

Zbieranie uwag i wniosków w formie papierowej oraz elektronicznej z wykorzystaniem formularzy konsultacyjnych (ankieta diagnozująca oraz formularz konsultacyjny). Wypełnione czytelnie formularze będzie można dostarczyć:
a) drogą elektroniczną na adres e-mail: stanin@stanin.pl lub p.golawski@stanin.pl; wpisując w tytule „Konsultacje społeczne - diagnoza rewitalizacja”.
b) drogą korespondencyjną na adres Urzędu Gminy Stanin, Stanin 62, 21-422 Stanin, z dopiskiem: „Konsultacje społeczne - diagnoza rewitalizacja”.
c) osobiście do Sekretariatu Urzędu Gminy Stanin w godzinach pracy Urzędu.

Lokalny Program Rewitalizacji Gminy Stanin na lata 2017 - informacja nr 2
DIAGNOZA LPR STANIN - zał do informacji nr 2
Kwestionariusz_konsultacyjny - zał do informacji nr 2
Ankieta_diagnozujaca - zał do informacji nr 2

Lokalny Program Rewitalizacji Gminy Stanin na lata 2017-2023

Informacja nr 3

W związku z opracowywaniem Lokalnego Programu Rewitalizacji Gminy Stanin na lata 2017-2023 zapraszamy do udziału w pierwszym spotkaniu konsultacyjnym.

Kogo?

Mieszkańców, lokalnych działaczy, przedsiębiorców, przedstawicieli wspólnot mieszkaniowych, organizacji pozarządowych oraz instytucji działających na terenie gminy Stanin.

Kiedy i gdzie?

4 sierpnia 2017 roku (piątek) o godz. 16:00 w Sali konferencyjnej Urzędu Gminy w Staninie nr pokoju 23, II piętro.

O czym będziemy rozmawiać?

Co to jest rewitalizacja i po co przygotowywany jest Lokalny Program Rewitalizacji?
Które obszary gminy wymagają szczególnego zainteresowania?
Jakie przedsięwzięcia powinny być zrealizowane w pierwszej kolejności?
Skąd pozyskać środki finansowe na zaplanowane działania?
Kto będzie realizował Program Rewitalizacji?

Lokalny Program Rewitalizacji Gminy Stanin na lata 2017 - informacja nr 3

Lokalny Program Rewitalizacji Gminy Stanin na lata 2017-2023

Informacja nr 4

Zaproszenie na drugie spotkanie konsultacyjne

W związku z opracowywaniem Lokalnego Programu Rewitalizacji Gminy Stanin na lata 2017-2023 zapraszamy na drugie spotkanie konsultacyjne.

Kogo?

Mieszkańców, lokalnych działaczy, przedsiębiorców, przedstawicieli wspólnot mieszkaniowych, organizacji pozarządowych oraz instytucji działających na terenie gminy Stanin.

Kiedy i gdzie?

7 sierpnia 2017 roku (poniedziałek) o godz. 15:00 w Sali konferencyjnej Urzędu Gminy w Staninie nr pokoju 23, II piętro.

O czym będziemy rozmawiać?

Dlaczego i jakie obszary zostały wyznaczone jako obszary zdegradowane i rewitalizacji?
Jaka powinna być wizja obszaru rewitalizacji?
Jakie działania powinny być zrealizowane na obszarze wyznaczonym do rewitalizacji?
Początek strony