III Sesja Rady Gminy Stanin

III Sesja Rady Gminy Stanin

25 czerwca 2024

Zawiadamiam, że w dniu 27 czerwca 2024 r. o godz. 900 w Urzędzie Gminy Stanin odbędzie się III Sesja Rady Gminy Stanin (sesja absolutoryjna).

Porządek sesji:     

 1. Otwarcie sesji.
 2. Sprawdzenie obecności.
 3. Przedstawienie porządku obrad.
 4. Informacja z działalności Wójta w okresie międzysesyjnym.
 5. Przedstawienie raportu o stanie gminy za rok poprzedni.
 6. Debata nad raportem o stanie gminy.
 7. Podjęcie uchwały w sprawie udzielenia wotum zaufania Wójtowi Gminy za 2023 rok.
 8. Przedstawienie sprawozdania z wykonania budżetu gminy za 2023 r.
 9. Przedstawienie uchwały Składu Orzekającego Regionalnej Izby Obrachunkowej w Lublinie w sprawie zaopiniowania przedłożonego przez Wójta Gminy Stanin sprawozdania z wykonania budżetu gminy za 2023 r.
 10. Przedstawienie uchwały Komisji Rewizyjnej Rady Gminy Stanin w sprawie opinii o wykonaniu budżetu gminy i wniosku o udzielenie absolutorium Wójtowi Gminy Stanin z tytułu wykonania budżetu za 2023 rok.
 11. Przedstawienie uchwały Składu Orzekającego Regionalnej Izby Obrachunkowej w Lublinie  w sprawie zaopiniowania wniosku Komisji Rewizyjnej Rady Gminy Stanin w sprawie absolutorium z tytułu wykonania budżetu za 2023 r.
 12. Dyskusja nad sprawozdaniem z wykonania budżetu gminy za 2023 r.
 13. Podjęcie uchwały w sprawie rozpatrzenia i zatwierdzenia sprawozdania finansowego wraz  ze sprawozdaniem Wójta Gminy Stanin z wykonania budżetu za 2023 r.
 14. Podjęcie uchwały w sprawie udzielenia absolutorium Wójtowi Gminy Stanin z tytułu wykonania budżetu za 2023 r.
 15. Podjęcie uchwały w sprawie zmiany wieloletniej prognozy finansowej.
 16. Podjęcie uchwały w sprawie zmian w budżecie gminy na 2024 r.
 17. Podjęcie uchwały w sprawie przyjęcia „Lokalnego programu wspierania edukacji uzdolnionych dzieci i młodzieży pobierających naukę na terenie Gminy Stanin”.
 18. Podjęcie uchwały w sprawie uznania skargi na działania Kierownika Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej i samego Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej za bezzasadną.
 19. Podjęcie uchwały w sprawie ustalenia wynagrodzenia Wójta Gminy Stanin.
 20. Sprawozdanie z działalności Gminnej Biblioteki Publicznej w Staninie za 2023 rok.
 21. Sprawozdanie z realizacji rocznego programu współpracy Gminy Stanin z organizacjami pozarządowymi oraz innymi uprawnionymi podmiotami prowadzącymi działalność pożytku publicznego za 2023 rok.
 22. Sprawozdanie z działalności Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Staninie za 2023 rok oraz  przedstawienie potrzeb w zakresie  pomocy społecznej.
 23. Ocena zasobów pomocy społecznej.
 24. Wolne wnioski i informacje.
 25. Zamknięcie sesji.

 

 Przewodniczący Rady Gminy

/-/ Katarzyna Gryczka

 

III Sesja Rady Gminy Stanin – pdf

Urząd Gminy Stanin

Adres 21-422 Stanin 62
Telefon 0-25 798 1118
Fax 0-25 798 11 04 0-25 798 11 18
Wpłaty Rachunek podstawowy (np. wpłaty z tytułu opłat skarbowych, podatków):
90 9204 1011 0000 0101 2000 0020

Rachunek odpady komunalne:
52 9204 0001 2600 0101 2000 0060

Rachunek wadia i zabezpieczenia umów:
35 9204 1011 0000 0101 2000 0040
Poprawny CSS!

Godziny pracy

Poniedziałek : 7:30 - 15:30 Wtorek : 7:30 - 15:30 Środa : 7:30 - 15:30 Czwartek : 7:30 - 15:30 Piątek : 7:30 - 15:30