„MAŁE GRANTY” – POMOC DLA UCHODŹCÓW Z UKRAINY

„MAŁE GRANTY” – POMOC DLA UCHODŹCÓW Z UKRAINY

3 marca 2022

Zarząd Województwa Lubelskiego prowadzi nabór ofert na realizację zadań publicznych dot. działań pomocowych dla uchodźców z Ukrainy z pominięciem otwartego konkursu ofert.

O dotację na realizację zadania mogą się ubiegać organizacje pozarządowe i inne podmioty prowadzące działalność pożytku publicznego w zakresie zadań publicznych określonych w ustawie z dnia 24 kwietnia 2003 r. działalności pożytku publicznego i o wolontariacie, prowadzące działalność statutową w zakresie m.in.
– z pomocy społecznej,
– działalności na rzecz integracji cudzoziemców,
– działalności charytatywnej,
– pomoc ofiarom katastrof, klęsk żywiołowych, konfliktów zbrojnych i wojen w kraju i za granicą,
– promocji i organizacji wolontariatu.

Dotacja zadań publicznych dotyczy wyłącznie działań pomocowych dla uchodźców z Ukrainy znajdujących schronienie na terytorium województwa lubelskiego:

Przygotowanie lokalowe – doposażenie miejsc noclegowych/ miejsc pobytu.
Organizacja wolontariatu.
Zakup środków medycznych, artykułów higieny osobistej, w tym sprzętu, przedmiotów niezbędnego dla osób z niepełnosprawnością, ze szczególnymi potrzebami, jak również dla dzieci.
Organizowanie pomocy dla dzieci w postaci zajęć integracyjnych, pomocy pedagogicznej i psychologicznej, opieki nad dziećmi dla matek podejmujących pracę (np.: świetlice środowiskowe itp.)
Zakup, przygotowywanie i transport posiłków do miejsc pobytu uchodźców z Ukrainy.
Zakupu materiałów, środków, produktów, na które zapotrzebowanie zgłaszane jest przez punkty dystrybucji, punkty recepcyjne, ośrodki pomocy lub inne instytucje prowadzące dystrybucję artykułów niezbędnych do zabezpieczenia podstawowych potrzeb uchodźców.
Termin składania ofert w wersji papierowej: od 3 marca 2022 r. do wyczerpania środków finansowych.
Zapraszamy do składania ofert.
E.O

 

Urząd Gminy Stanin

Adres 21-422 Stanin 62
Telefon 0-25 798 1118
Fax 0-25 798 11 04 0-25 798 11 18
Wpłaty Rachunek podstawowy (np. wpłaty z tytułu opłat skarbowych, podatków):
90 9204 1011 0000 0101 2000 0020

Rachunek odpady komunalne:
52 9204 0001 2600 0101 2000 0060

Rachunek wadia i zabezpieczenia umów:
35 9204 1011 0000 0101 2000 0040
Poprawny CSS!

Godziny pracy

Poniedziałek : 7:30 - 15:30 Wtorek : 7:30 - 15:30 Środa : 7:30 - 15:30 Czwartek : 7:30 - 15:30 Piątek : 7:30 - 15:30