Fundusz Dróg Samorządowych

15 marca 2021

DOFINANSOWANO ZE ŚRODKÓW PAŃSTWOWEGO FUNDUSZU CELOWEGO

Fundusz Dróg Samorządowych

Przebudowa drogi gminnej Nr 102657L od km 1+121,00 do km 2+024,00
w miejscowości Sarnów

DOFINANSOWANIE: 221 559,00 zł

CAŁKOWITA WARTOŚĆ INWESTYCJI: 443 118,74 zł

Cele projektu i planowane efekty:

Realizowane zadanie polega na przebudowie drogi gminnej Nr 102657L w miejscowości Sarnów. W wyniku realizacji zadania poprawie ulegną parametry techniczne drogi, nośność drogi, uregulowane i wyznaczone zostaną poszczególne elementy drogi (pobocza i jezdnie). Obecny stan drogi jest bardzo niezadowalający, droga jest nierówna z licznymi wybojami, ulepszona kruszywem łamanym. Jezdnia jest zbyt wąska dla ruchu dwukierunkowego. Na drodze występują nieutwardzone pobocza gruntowe, porośnięte trawą, utrudniające odwodnienie i widoczność drogi. W związku z powyższym realizacja zadania przyczyni się do poprawy stanu technicznego drogi oraz dostosowania jej do standardów technicznych, jakie posiadają drogi gminne i powiatowe, z którymi łączy się przebudowany odcinek drogi.

Inwestycja przyczyni się do poprawy bezpieczeństwa ruchu drogowego, w tym również bezpieczeństwa pieszych. Zostaną wykonane obustronne pobocza utwardzone o szerokości 0,75 m, które użytkowane będą przede wszystkim przez pieszych. Spowoduje to przeniesienie ruchu pieszych z jezdni na pobocza. Ponadto wykonana zostanie nowa organizacja ruchu, która obejmuje ustawienie nowych znaków drogowych w miejscach najbardziej niebezpiecznych dla ruchu drogowego. Znacząco poprawi się bezpieczeństwo odnośnie ruchu pojazdów rolniczych. Przebudowany odcinek umożliwi rolnikom poruszającym się pojazdami rolniczymi bezpieczny i spokojny dojazd od swoich posiadłości do pól uprawnych. Dzięki temu na drogach powiatowych Nr 1354L i 1355L zmniejszy się częstotliwość poruszania maszynami rolniczymi, które często powodują utrudnienia w ruchu na drogach wyższej kategorii.

Realizacja zadania zapewni spójność dróg na terenie gminy Stanin, a w szczególności na obszarze miejscowości Sarnów, Kierzków i Borowina. Na wskazanym obszarze w ostatnich latach systematycznie przebudowywano sieć dróg gminnych i powiatowych. Wnioskowany odcinek drogi jest ostatnim etapem do zapewnienia tej spójności. Droga gminna Nr 102657L łączy drogę gminną Nr 114351L oraz drogę powiatową Nr 1355L i Nr 1354L. Miejscowość Sarnów jest jedną z większych miejscowości Gminy Stanin z największą liczbą mieszkańców. Droga gminna  Nr 102657L w znacznej części posiada nawierzchnię asfaltową. Odcinek ww. drogi objęty wnioskiem znacząco odbiega od parametrów technicznych pozostałej części drogi oraz dróg bezpośrednio z nim powiązanych. Realizacja zadania spowoduje przedłużenie ciągu komunikacyjnego biegnącego drogą Nr 102657L skracając jednocześnie czas przejazdu mieszkańcom mieszkającym przy niej, w kierunku północnym na drogę powiatową Nr 1354L, a w dalszej kolejności  z drogą wojewódzką Nr 808. Dzięki temu skróceniu ulegnie również dojazd służb ratunkowych do mieszkańców w sytuacjach nagłych, zagrożenia życia lub zdrowia. Powstanie alternatywna droga dla służb porządkowych i ratunkowych oraz droga ewakuacji, co ma znaczenie w przypadku wystąpienia zagrożeń w okolicach szkoły i boiska. Przebudowany odcinek drogi pozwoli na przeniesienie ruchu na przedmiotowe drogi
w sytuacjach nagłych, takimi sytuacjami mogą być np. zdarzenia drogowe (wypadek) na drodze powiatowej 1354L i 1355L.

W wyniku realizacji zadania poprawie ulegnie dojazd mieszkańców zamieszkałych wzdłuż omawianego odcinka drogi do ośrodka gospodarczego jakim jest miasto powiatowe Łuków oraz do usług publicznych w miejscowości Stanin, w której znajduje się Urząd Gminy Stanin. W chwili obecnej przy drodze gminnej znajduje się przystanek obsługujący wyłączenie lokalne połączenia, stanowiące głównie dojazd dzieci do szkół. Dzięki realizacji zadania możliwy będzie ponadlokalny publiczny transport pasażerski w kierunku – Stanin oraz Łuków, a stamtąd w dalszej kolejności w kierunku większych ośrodków gospodarczych jakimi są Lublin i Warszawa. Zrealizowane zadanie ułatwi zamieszkującym tam mieszkańcom dojazd do ośrodków handlowych czy przedsiębiorstw znajdujących się na terenie gminy Stanin. Łatwiejszy i bezpieczniejszy dojazd będzie dla dzieci uczęszczających do Szkoły Podstawowej, poprawi się dostępność boiska sportowego, miejsca spotkań i rekreacji sportowej. Realizacja inwestycji przyczyni się do poprawy dostępności terenów zlokalizowanych przy przebudowanej drodze. Wnioskowana droga stanowi dojazd do przystanku PKP znajdującego się w miejscowości Sarnów, obsługującego linie w kierunku północnym (np. Łuków, Siedlce, Warszawa) oraz na południe (np. Dęblin, Radom, Puławy). Poprawi się również skomunikowanie tej części gminy.

DOFINANSOWANO ZE ŚRODKÓW PAŃSTWOWEGO FUNDUSZU CELOWEGO

Fundusz Dróg Samorządowych

Przebudowa drogi gminnej nr 114374L
w miejscowości Aleksandrów

DOFINANSOWANIE: 204 485,00 zł

CAŁKOWITA WARTOŚĆ INWESTYCJI: 340 809,43 zł

DOFINANSOWANO ZE ŚRODKÓW PAŃSTWOWEGO FUNDUSZU CELOWEGO

Fundusz Dróg Samorządowych

Przebudowa dróg gminnych Nr 102636L, 102637L, 114343L w miejscowościach Wesołówka, Jarczówek, Nowa Wróblina i Kosuty

DOFINANSOWANIE: 1 401 434,00 zł

CAŁKOWITA WARTOŚĆ INWESTYCJI: 2 335 724,10 zł

DOFINANSOWANO ZE ŚRODKÓW PAŃSTWOWEGO FUNDUSZU CELOWEGO

Fundusz Dróg Samorządowych

Przebudowa dróg gminnych nr 102651L od km 1+420 do km 2+156 oraz nr 102345L
od km 0+624,00 do km 1+410,00 w miejscowości Kierzków

DOFINANSOWANIE: 342 639,00 zł

CAŁKOWITA WARTOŚĆ INWESTYCJI: 685 278,07 zł

Cele projektu i planowane efekty:

Realizowane zadanie polega na przebudowie dróg gminnych numer 102651L i numer 102345L w miejscowości Kierzków. W wyniku realizacji zadania poprawie ulegną parametry techniczne dróg, nośność dróg, uregulowane i wyznaczone zostaną poszczególne elementy drogi (pobocza i jezdnie). Obecny stan techniczny drogi jest dalece niezadowalający, wskazuje na to postępujące niszczenie podbudowy i nawierzchni jezdni. Na drodze występują nieutwardzone pobocza gruntowe, porośnięte trawą, utrudniające odwodnienie i widoczność drogi. W związku
z powyższym realizacja zadania przyczyni się do poprawy stanu technicznego drogi oraz dostosowania go do standardów technicznych, jakie posiada droga gminna łącząca się z drogą wojewódzką.

Inwestycja przyczyni się do poprawy bezpieczeństwa ruchu drogowego, w tym również bezpieczeństwa pieszych. Zostaną wykonane obustronne pobocza utwardzone o szerokości 0,75 m, które użytkowane będą przede wszystkim przez pieszych. Spowoduje to przeniesienie ruchu pieszych z jezdni na pobocza. Ponadto wykonana zostanie nowa organizacja ruchu, która obejmuje ustawienie nowych znaków drogowych w miejscach najbardziej niebezpiecznych dla ruchu drogowego, są to znaki ostrzegawcze.

Realizacja zadania zapewnia spójność dróg na terenie gminy oraz powiatu łukowskiego. Przebudowane odcinki dróg przebiegają w większości przez tereny zabudowane i zamieszkane, w związku z czym realizacja inwestycji znacząco przyczyni się do poprawy warunków życia mieszkańców miejscowości Kierzków. Poprawi się dostępność tych terenów oraz terenów będących w bezpośrednim sąsiedztwie. Przebudowane drogi zlokalizowane są na terenie gminy Stanin, jednak łączą się pośrednio lub bezpośrednio z drogą o charakterze ponadlokalnym nr 807, klasy G. Przebudowane odcinki dróg pozwolą na przeniesienie ruchu na przedmiotowe drogi w sytuacjach nagłych, takimi sytuacjami mogą być np. zdarzenia drogowe (wypadek) na drodze wojewódzkiej numer 807. Realizacja zadania spowoduje, iż w takich sytuacjach możliwe będzie przeniesienie ruchu na przebudowane drogi, w celu ominięcia nieprzejezdnego odcinka drogi wojewódzkiej, co do tej pory było niemożliwe ze względu na zły stan techniczny dróg gminnych. Ponadto przebudowanie dróg gminnych nr 102651L i 102345L umożliwiłoby rolnikom poruszającym się pojazdami rolniczymi bezpieczny i spokojny dojazd od swoich posiadłości do pól uprawnych. Dzięki temu na drodze wojewódzkiej numer 807 zmniejszyła by się częstotliwość poruszania maszynami rolniczymi, które często powodują utrudnienia w ruchu na drogach wyższej kategorii. Przebudowane drogi staną się alternatywą dojazdu do miasta powiatowego Łuków, odciążą drogę powiatową numer 1355L w wyniku czego potencjalnie zmniejszy się ilość kolizji na przejeździe kolejowym, który się tam znajduje.

W wyniku realizacji zadania poprawi się dostępność przystanku autobusowego oraz Lokalnego Ośrodka Kultury dla miejscowej ludności. Realizacja inwestycji przyczyni się do poprawy dostępności terenów, zlokalizowanych przy przebudowanych drogach. Poprawi się również skomunikowanie tej części gminy z pozostałymi miejscowościami. Mieszkańcy będą mieli ułatwiony dojazd do głównych ciągów komunikacyjnych, przy których zlokalizowane są przystanki autobusowe linii zamiejscowych w kierunkach: Lublin, Łuków. Ułatwiony będzie dojazd do ośrodków handlowych czy przedsiębiorstw, zlokalizowanych na terenie gminy oraz gminy sąsiedniej.

DOFINANSOWANO ZE ŚRODKÓW PAŃSTWOWEGO FUNDUSZU CELOWEGO

Fundusz Dróg Samorządowych

Przebudowa drogi gminnej nr 114385L od km 1+000,00 do km 1+420,00
w miejscowości Zastawie

DOFINANSOWANIE: 106 240,00 zł

CAŁKOWITA WARTOŚĆ INWESTYCJI: 212 480,24 zł

Cele projektu i planowane efekty:

Realizowane zadanie polega na przebudowie drogi gminnej numer 114385 L. W wyniku realizacji zadania poprawie ulegną parametry techniczne drogi, nośność drogi, uregulowane i wyznaczone zostaną poszczególne elementy drogi (pobocza i jezdnie). Obecny stan techniczny drogi jest dalece niezadowalający, wskazuje na to postępujące niszczenie podbudowy i nawierzchni jezdni. Na drodze występują nieutwardzone pobocza gruntowe, porośnięte trawą, utrudniające odwodnienie i widoczność drogi. W związku z powyższym realizacja zadania przyczyni się do poprawy stanu technicznego drogi oraz dostosowania go do standardów technicznych, jakie posiada droga gminna łącząca się z droga krajową.

Celem projektu jest wykonanie utwardzonych obustronnych poboczy o szerokości 0,75 m. Efektem tego będzie poprawa bezpieczeństwa ruchu drogowego, w tym również bezpieczeństwa pieszych. Spowoduje to przeniesienie ruchu pieszych na pobocza. Ponadto wykonana zostanie nowa organizacja ruchu, która obejmuje ustawienie nowych znaków drogowych w miejscach najbardziej niebezpiecznych dla ruchu drogowego. Są to znaki ostrzegawcze oraz informujące o niebezpiecznych zakrętach.

Realizacja zadania zapewni spójność dróg na terenie gminy oraz powiatu łukowskiego. Droga gminna 114385L łączy się z drogą krajową nr DK76 Wilga – Łuków w miejscowości Zastawie. Przebudowany odcinek drogi przebiega w większości przez tereny zabudowane i zamieszkane, w związku z czym realizacja inwestycji znacząco przyczyni się do poprawy warunków życia mieszkańców miejscowości Zastawie oraz do rozwoju mieszkalnictwa, a także powstawania i rozwijania działalności gospodarczej. Poprawi się dostępność tych terenów oraz terenów będących w bezpośrednim sąsiedztwie. Ponadto przebudowa drogi gminnej nr 114385 L umożliwi rolnikom poruszającym się pojazdami rolniczymi bezpieczny i spokojny dojazd od swoich posiadłości do pól uprawnych. Wzdłuż przebudowywanej drogi zlokalizowane są gospodarstwa rolne oraz tereny stanowiące podstawę prowadzonej działalności. W wyniku realizacji zadania poprawi się dostępność do boiska piłkarskiego, szkoły oraz do nowo powstającej sali gimnastycznej.