Niskoemisyjna Gmina Stanin

3 marca 2021

 

Niskoemisyjna Gmina Stanin

W dniu 18.12.2017 Gmina Stanin podpisała umowę o dofinansowanie nr RPLU.05.05.00-06-0022/16-00 dla projektu pn. Niskoemisyjna Gmina Stanin.

Łączna wartość inwestycji:

Wydatki całkowite – 1 564 396, 80

Wydatki kwalifikowane – 1 271 867, 32

Dofinansowanie UE – 1 016 290, 18

 

Przedmiotem projektu jest budowa i montaż instalacji energooszczędnego oświetlenia typu LED (1135 szt.) do oświetlenia przestrzeni publicznej w Gminie Stanin. Gmina Stanin nie korzysta z oświetlenia LED. Potrzebą jest zwiększenie udziału energooszczędnych źródeł energii w bilansie paliwowo-energetycznym na terenie gminy. Jakość powietrza w gminie jest dobra. Dla gminy nie ma obowiązku opracowania programu ochrony powietrza. W POP dla strefy lubelskiej (do której należy gmina Stanin) zanotowano przekroczenia dopuszczalne PM 10 33 razy ( załącznik do wniosku). Problemem jest niska świadomość mieszkańców o ograniczonych zasobach nieodnawialnych surowców energetycznych i wykorzystaniu energooszczędnych źródeł energii. Przekłada się to na rosnące zużycie energii ze źródeł konwencjonalnych i emisję szkodliwych gazów i pyłów do powietrza, co powoduje wzrost zanieczyszczenia środowiska w gminie i negatywnie wpływa na stan zdrowia mieszkańców. Zakres rzeczowy projektu zakłada: 1. przebudowa i montaż instalacji energooszczędnego oświetlenia typu LED (budowa 26 szt. punktów świetlnych z zastosowaniem opraw LED,1469 mb oświetlenia) 2. montaż instalacji energooszczędnego oświetlenia typu LED – zakłada się, że istniejące oprawy oświetleniowe(sodowe i rtęciowe), zostaną wymienione na oprawy ze źródłami typu LED o mocy źródeł światła od 28W-112W -łącznie -1109 szt.) 3.kampania informacyjno-promocyjna dot. niskoemisyjności. Zmniejszenie zużycia energii końcowej w wyniku realizacji projektu będzie monitorowane przez beneficjenta na podstawie odczytów energii elektrycznej z liczników i na podstawie otrzymanych rachunków za energię elektryczną. Dodatkowa Beneficjent będzie te dane corocznie przedstawiał w sprawozdaniu monitoringowym przedkładanym do IŻ. Realizacja inwestycji spowoduje, m.in.: – obniżenie emisji dwutlenku węgla CO2,0 65%zmniejszenie emisji innych szkodliwych gazów o 65% – zmniejszenie emisji PM 10 o 65%

 

 

Wskaźniki projektu

Szacowany spadek emisji CO2- 221,29 t/rok

Liczba wspartych energooszczędnych punktów świetlnych – 1135 szt.