Przebudowa drogi gminnej Nr 102657L od km 1+121,00 do km 2+024,00 w miejscowości Sarnów

Logo Gminy Stanin

Przebudowa drogi gminnej Nr 102657L od km 1+121,00 do km 2+024,00 w miejscowości Sarnów

15 lipca 2021

DOFINANSOWANO ZE ŚRODKÓW PAŃSTWOWEGO FUNDUSZU CELOWEGO

Fundusz Dróg Samorządowych

Przebudowa drogi gminnej Nr 102657L od km 1+121,00 do km 2+024,00
w miejscowości Sarnów

 

DOFINANSOWANIE: 221 559,00 zł

CAŁKOWITA WARTOŚĆ INWESTYCJI: 443 118,74 zł

Cele projektu i planowane efekty:

Realizowane zadanie polega na przebudowie drogi gminnej Nr 102657L w miejscowości Sarnów. W wyniku realizacji zadania poprawie ulegną parametry techniczne drogi, nośność drogi, uregulowane i wyznaczone zostaną poszczególne elementy drogi (pobocza i jezdnie). Obecny stan drogi jest bardzo niezadowalający, droga jest nierówna z licznymi wybojami, ulepszona kruszywem łamanym. Jezdnia jest zbyt wąska dla ruchu dwukierunkowego. Na drodze występują nieutwardzone pobocza gruntowe, porośnięte trawą, utrudniające odwodnienie i widoczność drogi. W związku z powyższym realizacja zadania przyczyni się do poprawy stanu technicznego drogi oraz dostosowania jej do standardów technicznych, jakie posiadają drogi gminne i powiatowe, z którymi łączy się przebudowany odcinek drogi.

Inwestycja przyczyni się do poprawy bezpieczeństwa ruchu drogowego, w tym również bezpieczeństwa pieszych. Zostaną wykonane obustronne pobocza utwardzone o szerokości 0,75 m, które użytkowane będą przede wszystkim przez pieszych. Spowoduje to przeniesienie ruchu pieszych z jezdni na pobocza. Ponadto wykonana zostanie nowa organizacja ruchu, która obejmuje ustawienie nowych znaków drogowych w miejscach najbardziej niebezpiecznych dla ruchu drogowego. Znacząco poprawi się bezpieczeństwo odnośnie ruchu pojazdów rolniczych. Przebudowany odcinek umożliwi rolnikom poruszającym się pojazdami rolniczymi bezpieczny i spokojny dojazd od swoich posiadłości do pól uprawnych. Dzięki temu na drogach powiatowych Nr 1354L i 1355L zmniejszy się częstotliwość poruszania maszynami rolniczymi, które często powodują utrudnienia w ruchu na drogach wyższej kategorii.

Realizacja zadania zapewni spójność dróg na terenie gminy Stanin, a w szczególności na obszarze miejscowości Sarnów, Kierzków i Borowina. Na wskazanym obszarze w ostatnich latach systematycznie przebudowywano sieć dróg gminnych i powiatowych. Wnioskowany odcinek drogi jest ostatnim etapem do zapewnienia tej spójności. Droga gminna Nr 102657L łączy drogę gminną Nr 114351L oraz drogę powiatową Nr 1355L i Nr 1354L. Miejscowość Sarnów jest jedną z większych miejscowości Gminy Stanin z największą liczbą mieszkańców. Droga gminna  Nr 102657L w znacznej części posiada nawierzchnię asfaltową. Odcinek ww. drogi objęty wnioskiem znacząco odbiega od parametrów technicznych pozostałej części drogi oraz dróg bezpośrednio z nim powiązanych. Realizacja zadania spowoduje przedłużenie ciągu komunikacyjnego biegnącego drogą Nr 102657L skracając jednocześnie czas przejazdu mieszkańcom mieszkającym przy niej, w kierunku północnym na drogę powiatową Nr 1354L, a w dalszej kolejności  z drogą wojewódzką Nr 808. Dzięki temu skróceniu ulegnie również dojazd służb ratunkowych do mieszkańców w sytuacjach nagłych, zagrożenia życia lub zdrowia. Powstanie alternatywna droga dla służb porządkowych i ratunkowych oraz droga ewakuacji, co ma znaczenie w przypadku wystąpienia zagrożeń w okolicach szkoły i boiska. Przebudowany odcinek drogi pozwoli na przeniesienie ruchu na przedmiotowe drogi
w sytuacjach nagłych, takimi sytuacjami mogą być np. zdarzenia drogowe (wypadek) na drodze powiatowej 1354L i 1355L.

W wyniku realizacji zadania poprawie ulegnie dojazd mieszkańców zamieszkałych wzdłuż omawianego odcinka drogi do ośrodka gospodarczego jakim jest miasto powiatowe Łuków oraz do usług publicznych w miejscowości Stanin, w której znajduje się Urząd Gminy Stanin. W chwili obecnej przy drodze gminnej znajduje się przystanek obsługujący wyłączenie lokalne połączenia, stanowiące głównie dojazd dzieci do szkół. Dzięki realizacji zadania możliwy będzie ponadlokalny publiczny transport pasażerski w kierunku – Stanin oraz Łuków, a stamtąd w dalszej kolejności w kierunku większych ośrodków gospodarczych jakimi są Lublin i Warszawa. Zrealizowane zadanie ułatwi zamieszkującym tam mieszkańcom dojazd do ośrodków handlowych czy przedsiębiorstw znajdujących się na terenie gminy Stanin. Łatwiejszy i bezpieczniejszy dojazd będzie dla dzieci uczęszczających do Szkoły Podstawowej, poprawi się dostępność boiska sportowego, miejsca spotkań
i rekreacji sportowej. Realizacja inwestycji przyczyni się do poprawy dostępności terenów zlokalizowanych przy przebudowanej drodze. Wnioskowana droga stanowi dojazd do przystanku PKP znajdującego się w miejscowości Sarnów, obsługującego linie w kierunku północnym (np. Łuków, Siedlce, Warszawa) oraz na południe (np. Dęblin, Radom, Puławy). Poprawi się również skomunikowanie tej części gminy.

 

Urząd Gminy Stanin

Adres 21-422 Stanin 62
Telefon 0-25 798 1118
Fax 0-25 798 11 04 0-25 798 11 18
Wpłaty Rachunek podstawowy (np. wpłaty z tytułu opłat skarbowych, podatków):
90 9204 1011 0000 0101 2000 0020

Rachunek odpady komunalne:
52 9204 0001 2600 0101 2000 0060

Rachunek wadia i zabezpieczenia umów:
35 9204 1011 0000 0101 2000 0040
Poprawny CSS!

Godziny pracy

Poniedziałek : 7:30 - 15:30 Wtorek : 7:30 - 15:30 Środa : 7:30 - 15:30 Czwartek : 7:30 - 15:30 Piątek : 7:30 - 15:30