Sesja Rady Gminy Stanin

Sesja Rady Gminy Stanin

10 czerwca 2022

Szanowni Mieszkańcy,

informujemy, że w dniu 15 czerwca 2022 r. o godz. 900 w Gminnej Bibliotece Publicznej  z siedzibą w Kosutach, odbędzie się L Sesja Rady Gminy Stanin.

  Porządek sesji:      

 1. Otwarcie sesji.
 2. Sprawdzenie obecności.
 3. Przyjęcie porządku obrad.
 4. Informacja z działalności Wójta w okresie międzysesyjnym.
 5. Przedstawienie raportu o stanie gminy za rok poprzedni.
 6. Debata nad raportem o stanie gminy.
 7. Podjęcie uchwały w sprawie udzielenia wotum zaufania Wójtowi Gminy za 2021 rok.
 8. Przedstawienie sprawozdania z wykonania budżetu gminy za 2021 r.
 9. Przedstawienie uchwały Składu Orzekającego Regionalnej Izby Obrachunkowej w Lublinie w sprawie zaopiniowania przedłożonego przez Wójta Gminy Stanin sprawozdania z wykonania budżetu gminy za 2021 r.
 10. Przedstawienie uchwały Komisji Rewizyjnej Rady Gminy Stanin w sprawie opinii o wykonaniu budżetu gminy i wniosku o udzielenie absolutorium Wójtowi Gminy Stanin z tytułu wykonania budżetu za 2021 rok.
 11. Przedstawienie uchwały Składu Orzekającego Regionalnej Izby Obrachunkowej w Lublinie w sprawie zaopiniowania wniosku Komisji Rewizyjnej Rady Gminy Stanin w sprawie absolutorium z tytułu wykonania budżetu za 2021 r.
 12. Dyskusja nad sprawozdaniem z wykonania budżetu gminy za 2021 r.
 13. Podjęcie uchwały w sprawie rozpatrzenia i zatwierdzenia sprawozdania finansowego wraz ze sprawozdaniem Wójta Gminy Stanin z wykonania budżetu za 2021 r.
 14. Podjęcie uchwały w sprawie udzielenia absolutorium Wójtowi Gminy Stanin z tytułu wykonania budżetu za 2021 r.
 15. Podjęcie uchwały w sprawie zmiany wieloletniej prognozy finansowej.
 16. Podjęcie uchwały w sprawie zmian w budżecie gminy na 2022 r.
 17. Podjęcie uchwały w sprawie przekazania do organu regulacyjnego projektu „Regulaminu dostarczania wody
  i odprowadzania ścieków na terenie Gminy Stanin”
 18. Podjęcie uchwały w sprawie uchwalenia zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego wsi: Stanin, Wesołówka, Tuchowicz i Jeleniec, Gmina Stanin – etap II.
 19. Podjęcie uchwały w sprawie stwierdzenia, iż zmiana miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego wsi: Stanin, Wesołówka, Tuchowicz i Jeleniec, Gmina Stanin – etap II nie narusza ustaleń studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego Gminy Stanin.
 20. Podjęcie uchwały w sprawie ustalenia średniej ceny jednostki paliwa w Gminie Stanin na rok szkolny 2022/2023
 21. Sprawozdanie z działalności Gminnej Biblioteki Publicznej w Staninie za 2021 rok.
 22. Sprawozdanie z realizacji rocznego programu współpracy Gminy Stanin z organizacjami pozarządowymi oraz innymi uprawnionymi podmiotami prowadzącymi działalność pożytku publicznego za 2021 rok.
 23. Ocena zasobów pomocy społecznej.
 24. Informacja o stanie bezpieczeństwa publicznego na terenie działania Komisariatu Policji w Stoczku Łukowskim za 2021 r.
 25. Wolne wnioski i informacje.
 26. Zamknięcie sesji.

Urząd Gminy Stanin

Adres 21-422 Stanin 62
Telefon 0-25 798 1118
Fax 0-25 798 11 04 0-25 798 11 18
Wpłaty Rachunek podstawowy (np. wpłaty z tytułu opłat skarbowych, podatków):
90 9204 1011 0000 0101 2000 0020

Rachunek odpady komunalne:
52 9204 0001 2600 0101 2000 0060

Rachunek wadia i zabezpieczenia umów:
35 9204 1011 0000 0101 2000 0040
Poprawny CSS!

Godziny pracy

Poniedziałek : 7:30 - 15:30 Wtorek : 7:30 - 15:30 Środa : 7:30 - 15:30 Czwartek : 7:30 - 15:30 Piątek : 7:30 - 15:30