Wybory samorządowe 2018

27 sierpnia 2018

OBWIESZCZENIE

Wójta Gminy Stanin

z dnia 18 września 2018 roku

 Na podstawie art. 16 § 1 ustawy z dnia 5 stycznia 2011 r. – Kodeks wyborczy (Dz. U. z 2018 r. poz. 754, 1000 i 1349) Wójt Gminy Stanin podaje do wiadomości wyborców informację o numerach oraz granicach obwodów głosowania, wyznaczonych siedzibach obwodowych komisji wyborczych oraz możliwości głosowania korespondencyjnego i przez pełnomocnika w wyborach do rad gmin, rad powiatów i sejmików województw oraz w wyborach wójtów, burmistrzów i prezydentów miast zarządzonych na dzień 21 października 2018 r.:

Nr obwodu głosowania Granice obwodu głosowania Siedziba obwodowej komisji wyborczej
1 Stanin, Jarczówek, Kosuty, Nowa Wróblina, Nowy Stanin, Wesołówka Centrum Społeczno-Kulturalne w Staninie

Stanin 105, 21-422 Stanin

Lokal dostosowany do potrzeb wyborców niepełnosprawnych

2 Anonin, Józefów, Tuchowicz, Celiny Szlacheckie, Celiny Włościańskie Centrum Społeczno-Kulturalne w Tuchowiczu

Tuchowicz 47A, 21-421 Tuchowicz

Lokal dostosowany do potrzeb wyborców niepełnosprawnych

3 Gózd, Kij, Lipniak, Zagoździe Publiczna Szkoła Podstawowa im. St. Grafika w Zagoździu, Lipniak 5, 21-421 Tuchowicz

Lokal dostosowany do potrzeb wyborców niepełnosprawnych

4 Jedlanka Osada, Wólka Zastawska, Zastawie Publiczna Szkoła Podstawowa w Zastawiu

Zastawie 9, 21-421 Tuchowicz

5 Jeleniec Publiczna Szkoła Podstawowa w Jeleńcu

Jeleniec 45, 21-421 Tuchowicz

6 Aleksandrów, Wnętrzne Budynek byłej Szkoły Podstawowej we Wnętrznem, Wnętrzne 35A, 21-421 Tuchowicz

Lokal dostosowany do potrzeb wyborców niepełnosprawnych

7 Borowina, Sarnów, Kierzków, Sarnów Osiedle Publiczna Szkoła Podstawowa w Sarnowie

Sarnów 19B, 21-421 Tuchowicz

Lokal dostosowany do potrzeb wyborców niepełnosprawnych

8 Kopina, Niedźwiadka, Ogniwo Budynek Wiejski w Kopinie

Kopina 41A, 21-421 Tuchowicz

9 Jonnik, Stara Gąska, Stara Wróblina Publiczna Szkoła Podstawowa w Jonniku

Jonnik 20, 21-421 Tuchowicz

 Głosować korespondencyjnie mogą wyborcy posiadający orzeczenie o znacznym lub umiarkowanym stopniu niepełnosprawności, w rozumieniu ustawy z dnia 27 sierpnia 1997 r. o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych, w tym także wyborcy posiadający orzeczenie organu rentowego o:

1) całkowitej niezdolności do pracy i niezdolności do samodzielnej egzystencji;

2) całkowitej niezdolności do pracy;

3) niezdolności do samodzielnej egzystencji;

4) o zaliczeniu do I grupy inwalidów;

5) o zaliczeniu do II grupy inwalidów;

a także osoby о stałej albo długotrwałej niezdolności do pracy w gospodarstwie rolnym, którym przysługuje zasiłek pielęgnacyjny.

Zamiar głosowania korespondencyjnego powinien zostać zgłoszony do Komisarza Wyborczego w Lublinie IV najpóźniej do dnia 8 października 2018 r.

Głosować przez pełnomocnika mogą wyborcy którzy najpóźniej w dniu głosowania ukończą 75 lat lub posiadający orzeczenie o znacznym lub umiarkowanym stopniu niepełnosprawności, w rozumieniu ustawy z dnia 27 sierpnia 1997 r. o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych, w tym także wyborcy posiadający orzeczenie organu rentowego o:

1) całkowitej niezdolności do pracy i niezdolności do samodzielnej egzystencji;

2) całkowitej niezdolności do pracy;

3) niezdolności do samodzielnej egzystencji;

4) o zaliczeniu do I grupy inwalidów;

5) o zaliczeniu do II grupy inwalidów;

a także osoby о stałej albo długotrwałej niezdolności do pracy w gospodarstwie rolnym, którym przysługuje zasiłek pielęgnacyjny.

Wniosek o sporządzenie aktu pełnomocnictwa powinien zostać złożony do Wójta Gminy Stanin najpóźniej do dnia 12 października 2018 r.

Głosowanie w lokalach wyborczych odbywać się będzie w dniu 21 października 2018 r. od godz. 700 do godz. 2100.

 Wójt Gminy Stanin

/-/

Krzysztof Kazana

Obwieszczenie_o_obwodach_głosowania_Gmina Stanin

_________________________________________________________________

Harmonogram dyżurów Urzędnika Wyborczego w Gminie Stanin

Urzędnik Wyborczy Pani Urszula Nurzyńska przyjmuje w pokoju nr 12 w Urzędzie Gminy Stanin, w następujących dniach i godzinach:

  • 12.09.2018r.      godz. 13.00-15.30
  • 15.09.2018r.      godz. 10.00-12.00
  • 19.09.2018r.      godz. 13.00-15.30
  • 21.09.2018r.      godz. 10.00-15.00
  • 26.09.2018r.      godz. 13.00-15.30

Harmonogram urzędnik wyborczy – Gmina Stanin

_________________________________________________________________

INFORMACJA z dnia 11 września 2018 r. o czasie i miejscu przyjmowania zgłoszeń kandydatów na członków obwodowych komisji wyborczych ds. przeprowadzenia głosowania w obwodzie oraz ds. ustalenia wyników głosowania w obwodzie w wyborach do rad gmin, rad powiatów, sejmików województw oraz w wyborach wójtów, burmistrzów i prezydentów miast, zarządzonych na dzień 21 października 2018 r.

Informuję, że zgłoszenia kandydatów na członków obwodowych komisji wyborczych będą przyjmowane, (wg zasad określonych w Uchwale Państwowej Komisji Wyborczej z dnia z dnia 13 sierpnia 2018 r. w sprawie sposobu zgłaszania kandydatów na członków obwodowych komisji wyborczych …),

 do dnia 21 września 2018 r.

w dniach i godzinach pracy Urzędu Gminy Stanin, w godz. 7:30 – 15:30.

Zgłoszenia przyjmowane będą w pokoju nr 8 i 12

przez Urzędnika Wyborczego za pośrednictwem Urzędu Gminy Stanin.

Informacja o czasie i miejscu przyjmowania zgłoszeń kandydatów do OKW – Gmina Stanin

_________________________________________________________________

INFORMACJA Gminnej Komisji Wyborczej w Staninie z dnia 12 września 2018 r.  o składzie oraz o siedzibie i pełnionych dyżurach przez Gminną Komisję Wyborczą w Staninie

 

Na podstawie §3 ust. 2 pkt. 4 Regulaminu terytorialnych komisji wyborczych (Załącznik nr 1 do Uchwały Państwowej Komisji Wyborczej z dnia 3 września 2018 r. w sprawie regulaminów terytorialnych i obwodowych komisji wyborczych ds. przeprowadzenia głosowania w obwodzie oraz ds. ustalenia wyników głosowania w obwodzie powołanych do przeprowadzenia wyborów do rad gmin, rad powiatów, sejmików województw i rad dzielnic m.st. Warszawy oraz wyborów wójtów, burmistrzów i prezydentów miast), Gminna Komisja Wyborcza w Staninie podaje do publicznej wiadomości następujące informacje:

1. W dniu 12 września 2018r. ukonstytuowała się (powołana Postanowieniem Komisarza Wyborczego w Lublinie IV z dnia 10 września 2018r.) Gminna Komisja Wyborcza w Staninie.

Komisja pełni funkcję w następującym składzie:

Aldona Anna Alaburda          – Przewodniczący Komisji

Kamil Cizio                               – Zastępca Przewodniczącego Komisji

Grzegorz Bany                         – Członek Komisji

Renata Maria Gajowa             – Członek Komisji

Mirosława Agata Gryczon      – Członek Komisji

Anna Mućka                             – Członek Komisji

Jadwiga Mućka                        – Członek Komisji

Lidia Barbara Pawlak              – Członek Komisji

Ewa Alicja Wietrak                   – Członek Komisji

2. Siedzibą komisji jest Urząd Gminy Stanin, Stanin 62, 21-422 Stanin, pok. nr 23.

3. W sprawie przyjmowania zgłoszeń list kandydatów na radnych Komisja pełni dyżury w swojej siedzibie w dniach urzędowania w godzinach od 800 do 1500, natomiast w ostatnim dniu przyjmowania zgłoszeń list kandydatów na radnych, tj. w dniu 17 września 2018r. od godz. 1000 do godz. 2400. Ponadto Komisja pełni dyżur
w dniu 15 września 2018r. od godz. 900 do godz. 1200

4. W sprawie przyjmowania zgłoszeń kandydatów na wójta Komisja pełni dyżury w swojej siedzibie w dniach urzędowania w godzinach od 800 do 1500, natomiast w ostatnim dniu przyjmowania zgłoszeń kandydatów na wójta, tj. w dniu 26 września 2018r. od godz. 1000 do godz. 2400.

5. W czasie dyżurów Komisja także udziela informacji telefonicznie pod nr /25/ 798 11 18.

 

Przewodniczący

Gminnej Komisji Wyborczej w Staninie

/-/ Aldona Alaburda

Informacja Gminnej Komisji Wyborczej w Staninie z dnia 12 września 2018r

_________________________________________________________________

POSTANOWIENIE Komisarza Wyborczego w Lublinie IV z dnia 10 września 2018 r. w sprawie zwołania pierwszych posiedzeń terytorialnych komisji wyborczych w wyborach organów jednostek samorządu terytorialnego zarządzonych na dzień 21 października 2018 r.

Postanowienie Komisarza Wyborczego w Lublinie w sprawie pierwszego posiedzenia TKW

_________________________________________________________________

POSTANOWIENIE Komisarza Wyborczego w Lublinie IV z dnia 10 września 2018 r. w sprawie powołania terytorialnych komisji wyborczych w wyborach organów jednostek samorządu terytorialnego zarządzonych na dzień 21 października 2018 r.

 

Na podstawie art. 178 § 1 ustawy z dnia 5 stycznia 2011 r. – Kodeks wyborczy (Dz. U. z 2018 r. poz. 754, 1000 i 1349), w celu przeprowadzenia wyborów organów jednostek samorządu terytorialnego zarządzonych na dzień 21 października 2018 r., Komisarz Wyborczy w Lublinie IV postanawia co następuje:

§ 1.
Powołuje się Powiatowe Komisje Wyborcze w Lubartowie, w Łukowie, w składach określonych w załącznikach od nr 1 do nr 2.
§ 2.
Powołuje się gminne i miejskie komisje wyborcze z siedzibami w gminach położonych na terenie powiatów, o których mowa w § 1, w składach określonych w załącznikach od nr 3 do nr 26.
§ 3.
1. Składy Komisji podaje się do publicznej wiadomości w Biuletynie Informacji Publicznej Komisarza Wyborczego w Lublinie IV.
2. Skład właściwej Komisji zamieszcza się także w Biuletynie Informacji Publicznej organu zapewniającego obsługę administracyjną tej Komisji oraz wywiesza się w jej siedzibie.
§ 4.
Postanowienie wchodzi w życie z dniem podpisania.

 

Komisarz Wyborczy w Lublinie IV
Krzysztof Marek Niezgoda

Załącznik nr 20
Gminna Komisja Wyborcza w Staninie, z siedzibą w Urzędzie Gminy Stanin, Stanin 62, 21-422 Stanin:
1. Aldona Anna Alaburda, zgłoszona przez KOMITET WYBORCZY PSL, zam. Stanin
2. Grzegorz Bany, zgłoszony przez KW PRAWO I SPRAWIEDLIWOŚĆ, zam. Nowa Wróblina
3. Kamil Cizio, zgłoszony przez KWW ŁUKOWSKA KOALICJA OBYWATELSKA, zam. Zagoździe
4. Renata Maria Gajowa, zgłoszona przez KWW „SILNI RAZEM”, zam. Stanin
5. Mirosława Agata Gryczon, zgłoszona przez KWW „Z LUDŹMI I DLA LUDZI”, zam. Zastawie
6. Anna Mućka, zgłoszona przez KWW „DZIAŁAMY WSPÓLNIE”, zam. Józefów
7. Jadwiga Mućka, zgłoszona przez KW PRZYMIERZE DLA ZIEMI ŁUKOWSKIEJ, zam. Stanin
8. Lidia Barbara Pawlak, zgłoszona przez KWW RAZEM W PRZYSZŁOŚĆ, zam. Gózd
9. Ewa Alicja Wietrak, zgłoszona przez KWW „JELENIEC NASZA WIEŚ”, zam. Jeleniec

Postanowienie Komisarza Wyborczego w Lublinie w sprawie powołania TKW

_________________________________________________________________

Obwieszczenie Starosty Łukowskiego z dnia 22 sierpnia 2018 roku o okręgach wyborczych, ich granicach i numerach, liczbie radnych wybieranych w każdym okręgu dla wyboru Rady Powiatu Łukowskiego oraz o wyznaczonej siedzibie Powiatowej Komisji Wyborczej

Obwieszczenie o okręgach wyborczych dla wyboru Rady Powiatu Łukowskiego

_________________________________________________________________

Obwieszczenie Wójta Gminy Stanin z dnia 22 sierpnia 2018 roku o okręgach wyborczych, ich granicach i numerach, liczbie radnych wybieranych w okręgach wyborczych oraz siedzibie Gminnej Komisji Wyborczej w Staninie w wyborach do Rady Gminy Stanin zarządzonych na dzień 21 października 2018 r.

OBWIESZCZENIE O OKRĘGACH WYBORCZYCH