XXXIV Sesja Rady Gminy Stanin

Logo Gminy Stanin

XXXIV Sesja Rady Gminy Stanin

22 marca 2021

W dniu 25 marca 2021 r. o godz. 8:30 w Gminnej Bibliotece Publicznej z siedzibą w Kosutach odbędzie się

XXXIV Sesja Rady Gminy Stanin.

Porządek sesji:

1. Otwarcie sesji.
2. Sprawdzenie obecności.
3. Przyjęcie porządku obrad.
4. Przyjęcie protokołów z obrad XXXI, XXXII i XXXIII sesji.
5. Informacja Wójta o bieżącej działalności międzysesyjnej gminy.
6. Podjęcie uchwały w sprawie zmiany wieloletniej prognozy finansowej.
7. Podjęcie uchwały w sprawie zmian budżecie gminy na 2021 r.
8. Podjęcie uchwały w sprawie niewyrażenia zgody na wyodrębnienie w budżecie Gminy Stanin środków stanowiących fundusz sołecki na rok 2022.
9. Podjęcie uchwały w sprawie likwidacji Publicznej Szkoły Podstawowej w Jonniku.
10. Podjęcie uchwały w sprawie regulaminu wynagradzania nauczycieli zatrudnionych
w szkołach i placówkach oświatowych prowadzonych przez Gminę Stanin.
11. Podjęcie uchwały w sprawie przyjęcia „Programu opieki nad zwierzętami bezdomnymi oraz zapobiegania bezdomności zwierząt na terenie Gminy Stanin na 2021 r.”
12. Podjęcie uchwały w sprawie zmiany załącznika do Uchwały Nr XXX/164/2020 Rady Gminy Stanin z dnia 30 grudnia 2020 r. w sprawie uchwalenia Gminnego Programu Profilaktyki
i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych oraz Przeciwdziałania Narkomanii na rok 2021.
13. Podjęcie uchwały w sprawie określenia wzoru deklaracji o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi, składanej przez właścicieli nieruchomości zamieszkałych.
14. Podjęcie uchwały w sprawie: oceny aktualności studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego i miejscowych planów zagospodarowania przestrzennego Gminy Stanin.
15. Podjęcie uchwały w sprawie wyrażenia zgody na bezprzetargowe zawarcie kolejnej umowy najmu lokalu użytkowego położonego w Wólce Zastawskiej.
16. Podjęcie uchwały w sprawie uchwalenia planu pracy Rady Gminy Stanin na 2021 r.
17. Podjęcie uchwały w sprawie zatwierdzenia planów pracy komisji stałych Rady Gminy Stanin na 2021 r.
18. Podjęcie uchwały w sprawie rozpatrzenia petycji złożonej w interesie publicznym wniesionej przez Agnieszkę Gocel.
19. Podjęcie uchwały w sprawie rozpatrzenia petycji wniesionej przez Stowarzyszenie Polska Wolna od GMO.
20. Sprawozdanie z realizacji Gminnego Programu Przeciwdziałania Przemocy w Rodzinie oraz Ochrony Ofiar Przemocy w Rodzinie w Gminie Stanin i działalności Zespołu Interdyscyplinarnego w Staninie za 2020 rok.
21. Sprawozdanie z działalności Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Staninie za 2020 rok oraz przedstawienie potrzeb w zakresie pomocy społecznej.
22. Sprawozdanie z realizacji zadań wynikających z Gminnego Programu Profilaktyki
i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych oraz Przeciwdziałania Narkomanii za 2020 rok.
23. Informacja o stanie bezpieczeństwa publicznego na terenie działania Komisariatu Policji
w Stoczku Łukowskim za 2020 r.
24. Wolne wnioski i informacje.
25. Zamknięcie sesji.

Transmisja sesji prowadzona będzie na kanale YouTube Gminy Stanin.

 

Urząd Gminy Stanin

Adres 21-422 Stanin 62
Telefon 0-25 798 1118
Fax 0-25 798 11 04 0-25 798 11 18
Wpłaty Rachunek podstawowy (np. wpłaty z tytułu opłat skarbowych, podatków):
90 9204 1011 0000 0101 2000 0020

Rachunek odpady komunalne:
52 9204 0001 2600 0101 2000 0060

Rachunek wadia i zabezpieczenia umów:
35 9204 1011 0000 0101 2000 0040
Poprawny CSS!

Godziny pracy

Poniedziałek : 7:30 - 15:30 Wtorek : 7:30 - 15:30 Środa : 7:30 - 15:30 Czwartek : 7:30 - 15:30 Piątek : 7:30 - 15:30