XXXVII Sesja Rady Gminy Stanin

Logo Gminy Stanin

XXXVII Sesja Rady Gminy Stanin

10 czerwca 2021

W dniu 22 czerwca 2021 r. o godz. 10:00, w Świetlicy Wiejskiej w Anoninie odbędzie się XXXVII Sesja Rady Gminy Stanin.

Porządek sesji:

1. Otwarcie sesji.
2. Sprawdzenie obecności.
3. Przyjęcie porządku obrad.
4. Przyjęcie protokołów z obrad XXXV i XXXVI sesji.
5. Informacja Wójta o bieżącej działalności międzysesyjnej gminy.
6. Przedstawienie raportu o stanie gminy za rok poprzedni.
7. Debata nad raportem o stanie gminy.
8. Podjęcie uchwały w sprawie udzielenia wotum zaufania Wójtowi Gminy za 2020 rok.
9. Przedstawienie sprawozdania z wykonania budżetu gminy za 2020 r.
10. Przedstawienie uchwały Składu Orzekającego Regionalnej Izby Obrachunkowej
w Lublinie w sprawie zaopiniowania przedłożonego przez Wójta Gminy Stanin sprawozdania
z wykonania budżetu gminy za 2020 r. wraz z informacją o stanie mienia gminy.
11. Przedstawienie opinii Komisji Rewizyjnej Rady Gminy o wykonaniu budżetu gminy
i wniosku o udzielenie absolutorium Wójtowi Gminy Stanin z tytułu wykonania budżetu za
2020 rok.
12. Przedstawienie uchwały Składu Orzekającego Regionalnej Izby Obrachunkowej
w Lublinie w sprawie zaopiniowania wniosku Komisji Rewizyjnej Rady Gminy Stanin
w sprawie absolutorium z tytułu wykonania budżetu za 2020 r.
13. Dyskusja nad sprawozdaniem z wykonania budżetu gminy za 2020 r.
14. Podjęcie uchwały w sprawie rozpatrzenia i zatwierdzenia sprawozdania finansowego wraz
ze sprawozdaniem Wójta Gminy Stanin z wykonania budżetu za 2020 r.
15. Podjęcie uchwały w sprawie udzielenia absolutorium Wójtowi Gminy Stanin z tytułu
wykonania budżetu za 2020 r.
16. Podjęcie uchwały w sprawie zmiany wieloletniej prognozy finansowej.
17. Podjęcie uchwały w sprawie zmian w budżecie gminy na 2021 r.
18. Podjęcie uchwały w sprawie określenia szczegółowych warunków przyznawania
i odpłatności za usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze, z wyłączeniem
specjalistycznych usług opiekuńczych dla osób z zaburzeniami psychicznymi oraz
szczegółowych warunków częściowego lub całkowitego zwolnienia od opłat, jak również
trybu ich pobierania.
19. Podjęcie uchwała w sprawie przyjęcia Strategii Rozwiązywania Problemów Społecznych
Gminy Stanin na lata 2021 – 2030.
20. Sprawozdanie z działalności Gminnej Biblioteki Publicznej w Staninie za rok 2020.
21. Sprawozdanie z realizacji rocznego programu współpracy Gminy Stanin z organizacjami
pozarządowymi oraz innymi uprawnionymi podmiotami prowadzącymi działalność pożytku
publicznego za 2020 rok.
22. Ocena zasobów pomocy społecznej.
23. Wolne wnioski i informacje.
24. Zamknięcie sesji.

Transmisja sesji prowadzona będzie na kanale YouTube Gminy Stanin.

 

Urząd Gminy Stanin

Adres 21-422 Stanin 62
Telefon 0-25 798 1118
Fax 0-25 798 11 04 0-25 798 11 18
Wpłaty Rachunek podstawowy (np. wpłaty z tytułu opłat skarbowych, podatków):
90 9204 1011 0000 0101 2000 0020

Rachunek odpady komunalne:
52 9204 0001 2600 0101 2000 0060

Rachunek wadia i zabezpieczenia umów:
35 9204 1011 0000 0101 2000 0040
Poprawny CSS!

Godziny pracy

Poniedziałek : 7:30 - 15:30 Wtorek : 7:30 - 15:30 Środa : 7:30 - 15:30 Czwartek : 7:30 - 15:30 Piątek : 7:30 - 15:30