Zawiadomienie XLVI Sesja Rady Gminy Stanin

Zawiadomienie XLVI Sesja Rady Gminy Stanin

22 marca 2022

Przewodniczący Rady Gminy Stanin zawiadamia, że w dniu 25 marca 2022 r. o godz. 8:30  w Urzędzie Gminy Stanin odbędzie się XLVI Sesja Rady Gminy Stanin.

Proponowany porządek obrad: 

 1. Otwarcie sesji.
 2. Sprawdzenie obecności.
 3. Przedstawienie porządku obrad.
 4. Informacja z działalności Wójta w okresie międzysesyjnym.
 5. Podjęcie uchwały w sprawie udzielenia pomocy finansowej Województwu Lubelskiemu.
 6. Podjęcie uchwały w sprawie udzielenia pomocy finansowej Województwu Lubelskiemu.
 7. Podjęcie uchwały w sprawie zmiany wieloletniej prognozy finansowej.
 8. Podjęcie uchwały w sprawie zmian budżecie gminy na 2022 r.
 9. Podjęcie uchwały w sprawie niewyrażenia zgody na wyodrębnienie w budżecie Gminy Stanin środków stanowiących fundusz sołecki na rok 2023.
 10. Podjęcie uchwały w sprawie ustalenia wysokości ekwiwalentu pieniężnego za udział członków Ochotniczych Straży Pożarnych w działaniu ratowniczym, akcji ratowniczej, szkoleniu lub ćwiczeniu organizowanym przez Państwową Straż Pożarną lub Gminę Stanin.
 11. Podjęcie uchwały w sprawie ustalenia wysokości opłaty za pobyt dziecka w Żłobku Gminnym „MALUSZEK” w Wesołówce oraz ustalenia maksymalnej wysokości opłaty za wyżywienie dziecka w żłobku.
 12. Podjęcie uchwały w sprawie wprowadzenia zmiany w Uchwale nr XXXIII/156/2016 Rady Gminy Stanin z dnia 13 grudnia 2016 r. w sprawie utworzenia Żłobka Gminnego „MALUSZEK” w Wesołówce i nadania statutu.
 13. Podjęcie uchwały w sprawie przyjęcia „Programu opieki nad zwierzętami bezdomnymi oraz zapobiegania bezdomności zwierząt na terenie Gminy Stanin na 2022 r.”
 14. Podjęcie uchwały w sprawie wyrażenia zgody na nabycie nieruchomości.
 15. Podjęcie uchwały w sprawie wyrażenia zgody na nabycie nieruchomości.
 16. Podjęcie uchwały w sprawie przystąpienia do sporządzenia studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego gminy Stanin.
 17. Podjęcie uchwały w sprawie uchwalenia planu pracy Rady Gminy Stanin na 2022 r.
 18. Podjęcie uchwały w sprawie zatwierdzenia planów pracy komisji stałych Rady Gminy Stanin na 2022 r.
 19. Podjęcie uchwały w sprawie uchwalenia rocznego programu współpracy Gminy Stanin z organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami prowadzącymi działalność pożytku publicznego na 2022 rok.
 20. Podjęcie uchwały w sprawie przyjęcia Gminnego Programu Osłonowego „Korpus wsparcia Seniorów” na rok 2022 w Gminie Stanin.
 21. Podjęcie uchwały w sprawie uchwalenia Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych oraz Przeciwdziałania Narkomanii na 2022 rok.
 22. Sprawozdanie z realizacji Gminnego Programu Przeciwdziałania Przemocy w Rodzinie oraz Ochrony Ofiar Przemocy w Rodzinie w Gminie Stanin i działalności Zespołu Interdyscyplinarnego w Staninie za 2021 rok.
 23. Sprawozdanie z działalności Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Staninie za 2021 rok oraz przedstawienie potrzeb w zakresie pomocy społecznej.
 24. Sprawozdanie z realizacji zadań wynikających z Gminnego Programu Profilaktyki
  i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych oraz Przeciwdziałania Narkomanii za 2021 rok.
 25. Wolne wnioski i informacje.
 26. Zamknięcie sesji.

 

ZAWIADOMIENIE – XLVI Sesja Rady Gminy Stanin – pdf

 

 

 

Urząd Gminy Stanin

Adres 21-422 Stanin 62
Telefon 0-25 798 1118
Fax 0-25 798 11 04 0-25 798 11 18
Wpłaty Rachunek podstawowy (np. wpłaty z tytułu opłat skarbowych, podatków):
90 9204 1011 0000 0101 2000 0020

Rachunek odpady komunalne:
52 9204 0001 2600 0101 2000 0060

Rachunek wadia i zabezpieczenia umów:
35 9204 1011 0000 0101 2000 0040
Poprawny CSS!

Godziny pracy

Poniedziałek : 7:30 - 15:30 Wtorek : 7:30 - 15:30 Środa : 7:30 - 15:30 Czwartek : 7:30 - 15:30 Piątek : 7:30 - 15:30