Fundusz Dróg Samorządowych

17 listopada 2020

DOFINANSOWANO ZE ŚRODKÓW PAŃSTWOWEGO FUNDUSZU CELOWEGO

Fundusz Dróg Samorządowych

Przebudowa drogi gminnej nr 114374L
w miejscowości Aleksandrów

DOFINANSOWANIE: 204 485,00 zł

CAŁKOWITA WARTOŚĆ INWESTYCJI: 340 809,43 zł

DOFINANSOWANO ZE ŚRODKÓW PAŃSTWOWEGO FUNDUSZU CELOWEGO

Fundusz Dróg Samorządowych

Przebudowa dróg gminnych Nr 102636L, 102637L, 114343L w miejscowościach Wesołówka, Jarczówek, Nowa Wróblina i Kosuty

DOFINANSOWANIE: 1 401 434,00 zł

CAŁKOWITA WARTOŚĆ INWESTYCJI: 2 335 724,10 zł

DOFINANSOWANO ZE ŚRODKÓW PAŃSTWOWEGO FUNDUSZU CELOWEGO

Fundusz Dróg Samorządowych

Przebudowa dróg gminnych nr 102651L od km 1+420 do km 2+156 oraz nr 102345L
od km 0+624,00 do km 1+410,00 w miejscowości Kierzków

DOFINANSOWANIE: 342 639,00 zł

CAŁKOWITA WARTOŚĆ INWESTYCJI: 685 278,07 zł

Cele projektu i planowane efekty:

Realizowane zadanie polega na przebudowie dróg gminnych numer 102651L i numer 102345L w miejscowości Kierzków. W wyniku realizacji zadania poprawie ulegną parametry techniczne dróg, nośność dróg, uregulowane i wyznaczone zostaną poszczególne elementy drogi (pobocza i jezdnie). Obecny stan techniczny drogi jest dalece niezadowalający, wskazuje na to postępujące niszczenie podbudowy i nawierzchni jezdni. Na drodze występują nieutwardzone pobocza gruntowe, porośnięte trawą, utrudniające odwodnienie i widoczność drogi. W związku
z powyższym realizacja zadania przyczyni się do poprawy stanu technicznego drogi oraz dostosowania go do standardów technicznych, jakie posiada droga gminna łącząca się z drogą wojewódzką.

Inwestycja przyczyni się do poprawy bezpieczeństwa ruchu drogowego, w tym również bezpieczeństwa pieszych. Zostaną wykonane obustronne pobocza utwardzone o szerokości 0,75 m, które użytkowane będą przede wszystkim przez pieszych. Spowoduje to przeniesienie ruchu pieszych z jezdni na pobocza. Ponadto wykonana zostanie nowa organizacja ruchu, która obejmuje ustawienie nowych znaków drogowych w miejscach najbardziej niebezpiecznych dla ruchu drogowego, są to znaki ostrzegawcze.

Realizacja zadania zapewnia spójność dróg na terenie gminy oraz powiatu łukowskiego. Przebudowane odcinki dróg przebiegają w większości przez tereny zabudowane i zamieszkane, w związku z czym realizacja inwestycji znacząco przyczyni się do poprawy warunków życia mieszkańców miejscowości Kierzków. Poprawi się dostępność tych terenów oraz terenów będących w bezpośrednim sąsiedztwie. Przebudowane drogi zlokalizowane są na terenie gminy Stanin, jednak łączą się pośrednio lub bezpośrednio z drogą o charakterze ponadlokalnym nr 807, klasy G. Przebudowane odcinki dróg pozwolą na przeniesienie ruchu na przedmiotowe drogi w sytuacjach nagłych, takimi sytuacjami mogą być np. zdarzenia drogowe (wypadek) na drodze wojewódzkiej numer 807. Realizacja zadania spowoduje, iż w takich sytuacjach możliwe będzie przeniesienie ruchu na przebudowane drogi, w celu ominięcia nieprzejezdnego odcinka drogi wojewódzkiej, co do tej pory było niemożliwe ze względu na zły stan techniczny dróg gminnych. Ponadto przebudowanie dróg gminnych nr 102651L i 102345L umożliwiłoby rolnikom poruszającym się pojazdami rolniczymi bezpieczny i spokojny dojazd od swoich posiadłości do pól uprawnych. Dzięki temu na drodze wojewódzkiej numer 807 zmniejszyła by się częstotliwość poruszania maszynami rolniczymi, które często powodują utrudnienia w ruchu na drogach wyższej kategorii. Przebudowane drogi staną się alternatywą dojazdu do miasta powiatowego Łuków, odciążą drogę powiatową numer 1355L w wyniku czego potencjalnie zmniejszy się ilość kolizji na przejeździe kolejowym, który się tam znajduje.

W wyniku realizacji zadania poprawi się dostępność przystanku autobusowego oraz Lokalnego Ośrodka Kultury dla miejscowej ludności. Realizacja inwestycji przyczyni się do poprawy dostępności terenów, zlokalizowanych przy przebudowanych drogach. Poprawi się również skomunikowanie tej części gminy z pozostałymi miejscowościami. Mieszkańcy będą mieli ułatwiony dojazd do głównych ciągów komunikacyjnych, przy których zlokalizowane są przystanki autobusowe linii zamiejscowych w kierunkach: Lublin, Łuków. Ułatwiony będzie dojazd do ośrodków handlowych czy przedsiębiorstw, zlokalizowanych na terenie gminy oraz gminy sąsiedniej.

DOFINANSOWANO ZE ŚRODKÓW PAŃSTWOWEGO FUNDUSZU CELOWEGO

Fundusz Dróg Samorządowych

Przebudowa drogi gminnej nr 114385L od km 1+000,00 do km 1+420,00
w miejscowości Zastawie

DOFINANSOWANIE: 106 240,00 zł

CAŁKOWITA WARTOŚĆ INWESTYCJI: 212 480,24 zł

Cele projektu i planowane efekty:

Realizowane zadanie polega na przebudowie drogi gminnej numer 114385 L. W wyniku realizacji zadania poprawie ulegną parametry techniczne drogi, nośność drogi, uregulowane i wyznaczone zostaną poszczególne elementy drogi (pobocza i jezdnie). Obecny stan techniczny drogi jest dalece niezadowalający, wskazuje na to postępujące niszczenie podbudowy i nawierzchni jezdni. Na drodze występują nieutwardzone pobocza gruntowe, porośnięte trawą, utrudniające odwodnienie i widoczność drogi. W związku z powyższym realizacja zadania przyczyni się do poprawy stanu technicznego drogi oraz dostosowania go do standardów technicznych, jakie posiada droga gminna łącząca się z droga krajową.

Celem projektu jest wykonanie utwardzonych obustronnych poboczy o szerokości 0,75 m. Efektem tego będzie poprawa bezpieczeństwa ruchu drogowego, w tym również bezpieczeństwa pieszych. Spowoduje to przeniesienie ruchu pieszych na pobocza. Ponadto wykonana zostanie nowa organizacja ruchu, która obejmuje ustawienie nowych znaków drogowych w miejscach najbardziej niebezpiecznych dla ruchu drogowego. Są to znaki ostrzegawcze oraz informujące o niebezpiecznych zakrętach.

Realizacja zadania zapewni spójność dróg na terenie gminy oraz powiatu łukowskiego. Droga gminna 114385L łączy się z drogą krajową nr DK76 Wilga – Łuków w miejscowości Zastawie. Przebudowany odcinek drogi przebiega w większości przez tereny zabudowane i zamieszkane, w związku z czym realizacja inwestycji znacząco przyczyni się do poprawy warunków życia mieszkańców miejscowości Zastawie oraz do rozwoju mieszkalnictwa, a także powstawania i rozwijania działalności gospodarczej. Poprawi się dostępność tych terenów oraz terenów będących w bezpośrednim sąsiedztwie. Ponadto przebudowa drogi gminnej nr 114385 L umożliwi rolnikom poruszającym się pojazdami rolniczymi bezpieczny i spokojny dojazd od swoich posiadłości do pól uprawnych. Wzdłuż przebudowywanej drogi zlokalizowane są gospodarstwa rolne oraz tereny stanowiące podstawę prowadzonej działalności. W wyniku realizacji zadania poprawi się dostępność do boiska piłkarskiego, szkoły oraz do nowo powstającej sali gimnastycznej.