Zagospodarowanie przestrzenne

12 grudnia 2017

Miejscowe plany zagospodarowania przestrzennego

Zmiana miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego wsi Stanin, Wesołówka, Tuchowicz, Jeleniec:

Uchwała w sprawie uchwalenia zmiany MPZP – etap I

Załączniki graficzne do zmiany MPZP – etap I

Uchwała w sprawie uchwalenia zmiany MPZP – etap II

Załączniki graficzne do zmiany MPZP – etap II

Studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego

Uchwała ws uchwalenia studium 2001

załącznik nr 1 – treść studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego Gminy Stanin

załącznik nr 2- mapa studium Gminy Stanin

Wydanie zaświadczenia o przeznaczeniu działki w planie zagospodarowania przestrzennego, wypisu i wyrysu z planu, innych dokumentów dotyczących zagospodarowania przestrzennego Gminy Stanin

Aby uzyskać zaświadczenie o przeznaczeniu działki w MPZP, wypis lub wyrys z MPZP lub inny dokument dotyczący zagospodarowania przestrzennego gminy, należy złożyć wniosek  (druk do pobrania) w sekretariacie Urzędu Gminy wraz z załącznikami i potwierdzeniem uiszczenia opłaty skarbowej.

Termin realizacji – 7 dni;

Opłata skarbowa:

– Wydanie zaświadczenia – 17,00 zł;
– Wydanie wypisu z MPZP, studium – 30,00 zł (za wypis do 5 stron), 50,00 (za wypis powyżej 5 stron);
– Wydanie wyrysu z MPZP, studium – 20,00 zł za każdą stronę formatu A4, nie więcej niż 200,00 zł;

Szczegółowe informacje – pok. 19.

Wydanie decyzji o warunkach zabudowy lub decyzji o lokalizacji inwestycji celu publicznego

Decyzja o warunkach zabudowy lub decyzja o lokalizacji inwestycji celu publicznego wymagana jest dla tych obszarów, dla których nie został opracowany Miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego. W przypadku naszej gminy dotyczy to wszystkich miejscowości z wyjątkiem miejscowości Stanin, Wesołówka, Tuchowicz, Jeleniec, dla których jest opracowany plan (szczegóły w zakładce Miejscowe plany zagospodarowania przestrzennego). Aby uzyskać decyzję o warunkach zabudowy należy złożyć wniosek (druk do pobrania), wraz z wymaganymi załącznikami oraz dowodem potwierdzającym uiszczenie opłaty skarbowej (lista załączników została określona na ostatniej stronie wniosku).

Opłata skarbowa:


– Wydanie decyzji o warunkach zabudowy/ lokalizacji inwestycji celu publicznego – 598,00 zł. dla osób które nie są właścicielami terenu, na którym będzie realizowana inwestycja. Właściciele nie ponoszą opłaty skarbowej.

Szczegółowe informacje – pok. 19