Zagospodarowanie przestrzenne

12 grudnia 2017

Miejscowe plany zagospodarowania przestrzennego :

Studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego :

OBWIESZCZENIE WÓJTA GMINY STANIN z dnia 2 lipca 2014r.

o wyłożeniu do publicznego wglądu projektu zmiany Studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego Gminy Stanin wraz z prognozą oddziaływania na środowisko

Na podstawie art. 11 pkt. 10 ustawy z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (Dz. U. z 2012r. poz. 647 ze zm.) oraz art. 39 ust. 1 pkt. 2 ustawy z dnia 3 października 2008r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko (Dz. U. z 2013r. poz. 1235 ze zm.), w związku z uchwałą Nr IV/26/2011 z dnia 16 lutego 2011 roku w sprawie przystąpienia do sporządzenia zmiany Studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego Gminy Stanin, zawiadamiam

o wyłożeniu do publicznego wglądu

projektu Studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego Gminy Stanin

w dniach od 16 lipca 2014r. do 6 sierpnia 2014r.

w siedzibie Urzędu Gminy w Staninie, Stanin 62, 21-422 Stanin, pokój nr 20 (II piętro),

w godzinach od 8:30 do 15:00.

Dyskusja publiczna nad przyjętymi w projekcie studium rozwiązaniami odbędzie się w następujących dniach:

21 lipca 2014r.
– godz. 10:00 – CSK Stanin (miejscowość Stanin);
– godz. 14:00 – Świetlica wiejska w Anoninie (miejscowość Anonin);
22 lipca 2014r.
– godz. 10:00 – CSK Stanin (miejscowość Kosuty);
– godz. 14:00 – CSK Tuchowicz (miejscowość Tuchowicz);
23 lipca 2014r.
– godz. 10:00 – CSK Stanin (miejscowość Wesołówka, Jarczówek);
– godz. 14:00 – Świetlica wiejska w Józefowie (miejscowość Józefów);
24 lipca 2014r.
– godz. 10:00 – Budynek byłej szkoły w Celinach (miejscowość Celiny Szlacheckie, Celiny Włościańskie);
– godz. 14:00 – SP w Zastawiu (miejscowość Zastawie, Wólka Zastawska);
28 lipca 2014r.
– godz. 10:00 – Świetlica wiejska w Goździe (miejscowość Gózd, Kij);
– godz. 14:00 – Świetlica wiejska w Zagoździu (miejscowość Zagoździe , Lipniak);
29 lipca 2014r.
– godz. 10:00 – Świetlica wiejska w Nowej Wróblinie (miejscowość Nowy Stanin, Nowa Wróblina);
– godz. 14:00 – Świetlica wiejska w Jonniku (miejscowość Jonnik, Stara Wróblina, Stara Gąska);
30 lipca 2014r.
– godz. 10:00 – Świetlica wiejska w Sarnowie (miejscowość Sarnów, Borowina);
– godz. 14:00 – Świetlica wiejska w Jeleńcu (miejscowość Jeleniec, Kierzków);
1 sierpnia 2014r.
– godz. 10:00 – Świetlica wiejska w Kopinie (miejscowość Kopina, Ogniwo);
– godz. 14:00 – Świetlica wiejska w Niedźwiadce (miejscowość Niedźwiadka, Aleksandrów, Wnętrzne);

Zgodnie z art. 11 pkt. 11 ustawy o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym oraz art. 39 ust. 1 pkt. 3-5, art. 54 ust. 3 ustawy z dnia 3 października 2008r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko, osoby prawne i fizyczne oraz jednostki organizacyjne nieposiadające osobowości prawnej mogą wnosić uwagi do projektu studium. Uwagi należy składać do Wójta Gminy Stanin z podaniem imienia i nazwiska lub nazwy jednostki organizacyjnej i adresu, oznaczenia nieruchomości, której uwaga dotyczy, w formie pisemnej, ustnie do protokołu lub za pomocą środków komunikacji elektronicznej (adres e-mail: stanin@stanin.pl) bez konieczności opatrywania ich bezpiecznym podpisem elektronicznym, o którym mowa w ustawie z dnia 18 września 2001r. o podpisie elektronicznym, w nieprzekraczalnym terminie do dnia 29 sierpnia 2014r. Organem właściwym do rozpatrzenia uwag jest Wójt Gminy Stanin.

Projekt studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego zamieszczony został również na stronie internetowej Urzędu Gminy Stanin (www.stanin.pl) oraz w Biuletynie Informacji Publicznej Urzędu Gminy (www.ugstanin.bip.lubelskie.pl).

SUiKZP-schematy

Prognoza oddziaływania na środowisko

 

1. Wydanie zaświadczenia o przeznaczeniu działki w planie zagospodarowania przestrzennego, wypisu i wyrysu z planu, innych dokumentów dotyczących zagospodarowania przestrzennego Gminy Stanin

Aby uzyskać zaświadczenie o przeznaczeniu działki w MPZP, wypis lub wyrys z MPZP lub inny dokument dotyczący zagospodarowania przestrzennego gminy, należy złożyć wniosek (druk do pobrania) w sekretariacie Urzędu Gminy wraz z załącznikami i potwierdzeniem uiszczenia opłaty skarbowej.

Termin realizacji – 7 dni;

Opłata skarbowa:


– Wydanie zaświadczenia – 17,00 zł;
– Wydanie wypisu z MPZP, studium – 30,00 zł (za wypis do 5 stron), 50,00 (za wypis powyżej 5 stron);
– Wydanie wyrysu z MPZP, studium – 20,00 zł za każdą stronę formatu A4, nie więcej niż 200,00 zł;

Szczegółowe informacje – pok. 19.

2. Wydanie decyzji o warunkach zabudowy lub decyzji o lokalizacji inwestycji celu publicznego

Decyzja o warunkach zabudowy lub decyzja o lokalizacji inwestycji celu publicznego wymagana jest dla tych obszarów, dla których nie został opracowany Miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego. W przypadku naszej gminy dotyczy to wszystkich miejscowości z wyjątkiem miejscowości Stanin, Wesołówka, Tuchowicz, Jeleniec, dla których jest opracowany plan (szczegóły w zakładce Miejscowe plany zagospodarowania przestrzennego). Aby uzyskać decyzję o warunkach zabudowy należy złożyć wniosek (druk do pobrania), wraz z wymaganymi załącznikami oraz dowodem potwierdzającym uiszczenie opłaty skarbowej (lista załączników została określona na ostatniej stronie wniosku).

Opłata skarbowa:


– Wydanie decyzji o warunkach zabudowy/ lokalizacji inwestycji celu publicznego – 107,00 zł;

Od opłaty skarbowej zwolnione są sprawy związane z budownictwem mieszkaniowym.

Szczegółowe informacje – pok. 19.