Gospodarka ekologiczna

7 grudnia 2017
Ponieważ gmina położna jest w makroregionie Niziny Południowopolskiej, cały jej obszar wchodzi w skład Równiny Łukowskiej. Jest to teren łagodnie pofałdowany, piaszczysty, urozmaicony poprzez niskie wały wydmowe. Na powierzchni całej gminy występują utwory zlodowacenia środkowopolskiego. Znajdują się tu dwa poziomy glin zwałowych, których obszerne płaty odsłaniają się na powierzchni w okolicach miejscowości Celiny i Wnętrzne. Pozostały obszar gminy pokryty jest piaskiem i żwirami wodno-lądowymi. Teren gminy obfituje w kruszywo naturalne grube tzw. pospółki i kruszywa naturalne drobne, czyli piaski.
Region zasobny jest również w wody podziemne o znaczeniu użytkowym. Gmina Stanin położona jest w dorzeczu Wieprza. Przez jej obszar płyną dwie rzeki: Bystrzyca i Wilkojadka. W dolinie Wilkojadki występują trzy kompleksy stawów rybnych, które są największymi zbiornikami w gminie. Łączna powierzchnia stawów rybnych wynosi 57 ha. Krajobraz gminy urozmaicają również doliny, lasy, bagna oraz mniejsze zbiorniki wodne.
Do terenów zróżnicowanych krajobrazowo należą:
– doliny rzek Bystrzycy i Wilkojadki;
– rozległe kompleksy łąk „Kobylanka” i „Orodzień” są to tereny zabagnione z zachowaną różnorodnością biologiczną, obszar ten zaliczono do grupy dolin rzek o randze regionalnej w skali regionu lubelskiego.
Bardzo ważnym elementem utrzymującym równowagę w środowisku przyrodniczym są lasy rozmieszczone równomiernie na terenie gminy. Zajmują one 2 764 ha, co stanowi 17,24 % ogólnej powierzchni gminy. Lasy charakteryzują się znacznym zróżnicowaniem siedliskowym, z przewagą i dominacją boru świeżego. Panującym gatunkiem jest sosna. Wartość przyrodniczą stanowi fragment rozległego kompleksu leśnego „Kryńszczak” o krajowej randze przyrodniczej oraz dolina rzeki Bystrzycy o randze regionalnej.
Gmina Stanin jest gminą typowo rolniczą, ogólna powierzchnia użytków rolnych wynosi 11 836 ha co stanowi 86,4 ogólnej powierzchni gminy. Składają się na nią grunty orne, użytki zielone. W gminie istnieje 2000 gospodarstw rolnych. Dominują gospodarstwa indywidualne, średnia ich powierzchnia wynosi około 7 ha. Wiodącym kierunkiem produkcji rolnej jest produkcja zwierzęca, a zwłaszcza hodowla trzody chlewnej i bydła mlecznego, której podporządkowana jest produkcja roślinna. W produkcji roślinnej dominuje uprawa zbóż i ziemniaków ,zwłaszcza produkcja ziemniaka sadzeniaka.
Bardzo ważnym elementem utrzymującym równowagę w środowisku przyrodniczym są lasy rozmieszczone równomiernie na terenie gminy. Zajmują one 2 764 ha, co stanowi 17,24 % ogólnej powierzchni gminy. Lasy charakteryzują się znacznym zróżnicowaniem siedliskowym, z przewagą i dominacją boru świeżego. Panującym gatunkiem jest sosna. Wartość przyrodniczą stanowi fragment rozległego kompleksu leśnego „Kryńszczak” o krajowej randze przyrodniczej oraz dolina rzeki Bystrzycy o randze regionalnej.
Gmina Stanin jest gminą typowo rolniczą, ogólna powierzchnia użytków rolnych wynosi 11 836 ha co stanowi 86,4 ogólnej powierzchni gminy. Składają się na nią grunty orne, użytki zielone. W gminie istnieje 2000 gospodarstw rolnych. Dominują gospodarstwa indywidualne, średnia ich powierzchnia wynosi około 7 ha. Wiodącym kierunkiem produkcji rolnej jest produkcja zwierzęca, a zwłaszcza hodowla trzody chlewnej i bydła mlecznego, której podporządkowana jest produkcja roślinna. W produkcji roślinnej dominuje uprawa zbóż i ziemniaków ,zwłaszcza produkcja ziemniaka sadzeniaka.