Gminna Komisja Rozwiązywania Problemów Alkoholowych

12 stycznia 2018

O G Ł O S Z E N I E

Uprzejmie informuję, że Gmina Stanin rozpoczęła procedurę opracowania projektu Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych oraz Przeciwdziałania Narkomanii na 2017 rok, w związku z czym ogłasza konkurs wniosków na realizację programów profilaktycznych dla dzieci i młodzieży oraz programów dotyczących rozwiązywania problemów alkoholowych, problemów narkomanii na terenie Gminy Stanin.

Więcej informacji w załączniku

Profilaktyka

W dniu 27 listopada 2014r. w Szkole Podstawowej w Sarnowie i w Zespole Szkół w Staninie odbyły się warsztaty profilaktyczne pt. „ Przygoda Jasia” ; „ Zażywasz – przegrywasz” oraz „Ktokolwiek kontroluje media- kontroluje rozum. Tematyka warsztatów dotyczyła przeciwdziałaniu agresji, przemocy, radzenia sobie ze złymi emocjami oraz umiejętności w rozwiązywaniu konfliktów. Uczniowie poszerzyli swoją wiedzę na temat zagrożeń jakie niesie internet, alkohol, nikotyna i narkotyki. Poznali mechanizmy wejścia w uzależnienie oraz jak dzielić złe emocje i jak sobie z nimi radzić. Na zakończenie warsztatów uczniowie dzielili się zdobytymi wiadomościami:
1) jak pozbyć się złych emocji,
2) wiem, że sam nie wyjdę z nałogu, muszę szukać pomocy, wiem gdzie,
3) nie boję się prosić o pomoc. W działaniach profilaktycznych prowadzonych przez Pana Marka Wąsika z Centrum Szkoleniowo Profilaktycznego z Krakowa uczestniczyło łącznie 287 uczniów i 16 nauczycieli. Realizacja programu sfinansowanego ze środków Gminnej Komisji Rozwiązywania Problemów Alkoholowych w Staninie jest wsparciem pracy wychowawczo profilaktycznej prowadzonej w szkole.

 

Program profilaktyczny „Znajdź pomysł na siebie”

W dniu 22 i 23 września 2014r. w Zespole Szkół w Jeleńcu, Staninie, Tuchowiczu i w Zagoździu gościł zespół Full Power Spirit, prezentujący program profilaktyczny „ Znajdź pomysł na siebie”, w którym uczestniczyło 393 uczniów i 20 nauczycieli. Koncert hip-hopowej grupy adresowany głównie do młodzieży gimnazjalnej i do uczniów klasy szóstej zawierał przesłanie dotyczące trafności podejmowanych w życiu decyzji, wyboru właściwej drogi życiowej, odpowiedzialności za popełniane czyny w oparciu o zasady wiary i religii. Zajmujący realistyczny w swej treści i bardzo sprawnie wypowiadany monolog młodego lidera zespołu przy wtórze muzyki był bardzo przekonujący, trafiający do serc zasłuchanych, nieco młodszych odbiorców. Bardzo istotnym punktem programu były epizody z życia samych wykonawców. Spontaniczne i żywe reakcje młodzieży są dowodem na to, że istnieje potrzeba poruszania tematów dotyczących przewidywania konsekwencji naszych wyborów. Artyści podkreślali, że dorosłość nie wiąże się tylko z otrzymaniem dowodu osobistego, ale przede wszystkim z dokonywaniem wyboru trafnych decyzji. Koncert uświadomił, że o trudnych i ważnych tematach można mówić w atmosferze wspólnej zabawy i uwielbianego przez młodzież hip-hopa. W tej odmiennej scenerii twórcy programu, jako przedstawiciele młodego pokolenia bez trudu znaleźli wspólny język i trafny przekaz trudnych tematów takich jak: wiara, rodzina, zdrowe i dobre życie bez nałogów, bez agresji i innych dewiacji. Koncert to wspaniała i pomysłowa godzina wychowawcza, dostarczający społeczności szkolnej wiele pozytywnych przeżyć i emocji, które uczyniły szarą codzienność lepszą, zdrowszą i doskonalszą, za co twórcy programu otrzymali gratulacje. Organizatorem programu jest Wójt Gminy Stanin oraz Gminna Komisja Rozwiązywania Problemów Alkoholowych.

Wniosek na realizację zadań 2014

Otwarty mityng informacyjny Anonimowych Alkoholików dla profesjonalistów
W dniu 22 sierpnia 2014r. w sali konferencyjnej Urzędu Gminy w Staninie odbył się otwarty mityng informacyjny dla profesjonalistów. Do uczestnictwa zaproszono Księży Proboszczów z Parafii: Tuchowicz, Jeleniec, Stanin, Jedlanka, Wandów oraz członków GKRPA, pracowników GOPS, kuratora, dyrektorów szkół z terenu Gminy Stanin, pedagogów. W spotkaniu uczestniczyło 17 osób, które z racji wykonywanego zawodu spotykają się z ludźmi, u których istnieje problem z alkoholem. Mityng prowadzili przedstawiciele wspólnoty AA, Al-Anon oraz terapeuta ds. uzależnień. W czasie trwania spotkania przybliżono nam problem choroby alkoholowej oraz wskazano w jaki sposób mamy postępować aby program zdrowienia był znany powszechnie, ponieważ do trzeźwienia potrzebna jest nie tylko terapia profesjonalna ale również i mityngi.

 

 

 

 

 

Gmina Stanin przystąpiła do ogólnopolskiej kampanii informacyjno-edukacyjnej zainaugurowanej przez Państwową Agencję Rozwiązywania Problemów Alkoholowych pn.„ Powstrzymaj pijanego kierowcę”. Gminna Komisja Rozwiązywania Problemów Alkoholowych w ramach realizacji programu w miesiącu lipcu br. przekazała do poszczególnych parafii materiały informacyjne, które dzięki uprzejmości Księży Proboszczów rozdawano mieszkańcom po mszach św. Plakaty informacyjne umieszczono również na tablicach ogłoszeń w poszczególnych sołectwach oraz w siedzibie Urzędu Gminy Stanin. Przy pomocy tego hasła chcemy dotrzeć do szerokiego grona odbiorców i zachęcić do reagowania na przypadki jazdy pod wpływem alkoholu. Świadkowie takich sytuacji poprzez właściwe reakcje mogą zapobiec wielu tragediom powodowanym przez pijanych kierowców.

1. Jak powstrzymać pijanego kierowcę?

2. Zobacz spot promocyjny kampanii!

3. Jak nie dopuścić do jazdy po alkoholu?