Gospodarka odpadami

2 stycznia 2018

GOSPODARKA ODPADAMI KOMUNALNYMI

1.  ODBIÓR ODPADÓW HARMONOGRAM LUTY 2020

2. JAK PRAWIDŁOWO SEGREGOWAĆ:

Gospodarka odpadami komunalnymi Od 1 stycznia 2020 r

Jak segregować odpady – właściwe tabele

3. Opłata za śmieci

4. Reklamacje

5. Informacja o podmiotach odbierających odpady, zużyty sprzęt elektryczny i elektroniczny oraz o miejscach zagospodarowania odpadów

6. Uchwała –  Regulamin utrzymania czystości i porządku na terenie Gminy Stanin

7. Uchwała – Szczegółowy sposób i zakres świadczenia usług w zakresie odbierania odpadów komunalnych 

8. Przewodnik dla Gmin

9. Infografika [LINK] 

10. Grafika [LINK] 

11. Animacja [LINK] 

12. STANIN- Program usuwania azbestu 2011

Punkt Selektywnego Zbierania Odpadów Komunalnych (PSZOK)

1. Regulamin PSZOK w Niedźwiadce

2. Uchwała w sprawie powierzenia ZGK zadania utworzenia i prowadzenia punktu selektywnego zbierania odpadów komunalnych(PSZOK)

3. Prowadzący PSZOK

Informacja dla właścicieli nieruchomości zamieszkałych:

1. deklaracja nieruchomosci zamieszkałe

2. Uchwała 64/2019 ws wyboru metody ustalenia opłaty

3. Uchwała 75/2019 ws terminu, częstotliwości i trybu uiszczania opłaty

4. Uchwała 76/2019 ws określenia wzoru deklaracji o wysokości opłaty

5. Uchwała 66/2019 ws zwolnienia z częsci opłaty za gospodarowanie odpadami 

Informacja dla właścicieli nieruchomości niezamieszkałych:

1. Deklaracja o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi

2. Uchwała w sprawie postanowienia o dobieraniu odpadów z nieruchomości niezamieszkałych

3. Uchwała w sprawie terminu, częstotliwości i trybu uiszczania opłaty

4. Uchwała 65/2019 ws ustalenia stawki za pojemnik o określonej pojemności

5. Uchwała 77/2019 ws określenia wzoru deklaracji o wysokości opłaty

Rejestr Działalności Regulowanej w zakresie odbierania odpadów komunalnych

1. Wniosek o wpis do rejestru działalności regulowanej

2. Załącznik nr 1 do wniosku – oświadczenie o spełnieniu warunków

3. Wniosek o wykreślenie z rejestru działalności regulowanej

4. Wniosek o zmianę wpisu do rejestru działalności regulowanej

5. Wykaz przedsiębiorców wpisanych do rejestru działalności regulowanej

6. Informator

Działalność w zakresie opróżniania zbiorników i transportu nieczystości ciekłych

1. Wniosek o udzielenie zezwolenia na prowadzenie działalności w zakresie opróżniania zbiorników bezodpływowych i transportu nieczystości ciekłych

2. Uchwała w sprawie określenia wymagań jakie powinien spełniać przedsiębiorca ubiegający się o uzyskanie zezwolenia

3. Wykaz przedsiębiorców posiadających zezwolenie na opróżnianie zbiorników bezodpływowych

4. Zgłoszenie zbiornika bezodpływowego

5. Zgłoszenie eksploatacji przydomowej oczyszczalni