Gospodarka odpadami

2 stycznia 2018

GOSPODARKA ODPADAMI KOMUNALNYMI

ODBIÓR ODPADÓW KOMUNALNYCH – styczeń 2019r.

1. Harmonogram odbioru odpadów komunalnych 2019r.

2. Jak prawidlowo segregować odpady komunalne-ulotka

3. Opłata za śmieci

4. Odbiór dużych pojemników, kontenerów (KP-7 i KP-10)

5. Reklamacje

6. Informacja o podmiotach odbierających odpady, zużyty sprzęt elektryczny i elektroniczny oraz o miejscach zagospodarowania odpadów

7. Uchwała w sprawie „Regulaminu utrzymania czystości i porządku na terenie Gminy Stanin”

8. Uchwała w sprawie szczegółowego sposobu, zakresu świadczenia usług oraz zagospodarowania odpadów

9. Przewodnik dla Gmin

10. Infografika [LINK] 

11. Grafika [LINK] 

12. Animacja [LINK] 

13. STANIN- Program usuwania azbestu 2011

Punkt Selektywnego Zbierania Odpadów Komunalnych (PSZOK)

1. Regulamin PSZOK w Niedźwiadce

2. Uchwała w sprawie powierzenia ZGK zadania utworzenia i prowadzenia punktu selektywnego zbierania odpadów komunalnych(PSZOK)

3. Prowadzący PSZOK

Informacja dla właścicieli nieruchomości zamieszkałych:

1. Deklaracja dla nieruchomości zamieszkałych

2. Uchwała w sprawie wyboru metody i stawki opłaty

3. Uchwała w sprawie terminu, częstotliwości i trybu uiszczania opłaty

4. Uchwała w sprawie określenia wzoru deklaracji

Informacja dla właścicieli nieruchomości niezamieszkałych:

1. Deklaracja dla nieruchomości niezamieszkałych

2. Uchwała w sprawie postanowienia o dobieraniu odpadów z nieruchomości niezamieszkałych

3. Uchwała w sprawie terminu, częstotliwości i trybu uiszczania opłaty

4. Uchwała w sprawie ustalenia stawki za pojemniki o określonej pojemności

5. Uchwała w sprawie określenia wzoru deklaracji

Rejestr Działalności Regulowanej w zakresie odbierania odpadów komunalnych

1. Wniosek o wpis do rejestru działalności regulowanej

2. Załącznik nr 1 do wniosku – oświadczenie o spełnieniu warunków

3. Wniosek o wykreślenie z rejestru działalności regulowanej

4. Wniosek o zmianę wpisu do rejestru działalności regulowanej

5. Wykaz przedsiębiorców wpisanych do rejestru działalności regulowanej

6. Informator

Działalność w zakresie opróżniania zbiorników i transportu nieczystości ciekłych

1. Wniosek o udzielenie zezwolenia na prowadzenie działalności w zakresie opróżniania zbiorników bezodpływowych i transportu nieczystości ciekłych

2. Uchwała w sprawie określenia wymagań jakie powinien spełniać przedsiębiorca ubiegający się o uzyskanie zezwolenia

3. Wykaz przedsiębiorców posiadających zezwolenie na opróżnianie zbiorników bezodpływowych

4. Zgłoszenie zbiornika bezodpływowego

5. Zgłoszenie eksploatacji przydomowej oczyszczalni