Gospodarka odpadami

2 stycznia 2018

GOSPODARKA ODPADAMI KOMUNALNYMI

*

  1. Harmonogram odbioru odpadów na terenie Gminy Stanin w roku 2024 dla:

     

  • zabudowy jednorodzinnej rejon I – STANIN, ANONIN, TUCHOWICZ, JÓZEFÓW,  CELINY SZLACHECKIE, CELINY WŁOŚCIAŃSKIE, KIJ, GÓZD, ZAGOŹDZIE, LIPNIAK, ZASTAWIE, WÓLKA ZASTAWSKA, JEDLANKA OSADA
  • zabudowy jednorodzinnej rejon II – ALEKSANDRÓW, WNĘTRZNE, NIEDŻWIADKA, KOPINA, OGNIWO, KOSUTY, JARCZÓWEK, WESOŁÓWKA, NOWY STANIN, NOWA WRÓBLINA, STARA WRÓBLINA, STARA GĄSKA, BOROWINA, JONNIK, JELENIEC, KIERZKÓW, SARNÓW, SARNÓW OSIEDLE

 

GMINA STANIN JEDNORODZINNE PDF

  • zabudowy wielorodzinnej rejon I – STANIN, LIPNIAK, JEDLANKA OSADA
    GMINA STANIN WIELORODZINNE PDF
  • zabudowy wielorodzinnej rejon II – JELENIEC, WNĘTRZNE, NIEDŹWIADKA

2. JAK PRAWIDŁOWO SEGREGOWAĆ:

1.Gospodarka odpadami komunalnymi Od 1 stycznia 2020 r

2.Jak segregować odpady – właściwe tabele

3. Opłata za śmieci

4. Informacja reklamacje

5. Informacja-o-podmiotach-odbierajacych-odpady-i-miejscach-zagospodarowania-odpadow-1

6. Uchwała –  Regulamin utrzymania czystości i porządku na terenie Gminy Stanin

7. UCHWAŁA NR LXXI/342/2023 RADY GMINY STANIN z dnia 23 sierpnia 2023 r. zmieniająca uchwałę w sprawie uchwalenia Regulaminu utrzymania czystości i porządku na terenie Gminy Stanin

8. Uchwała – Szczegółowy sposób i zakres świadczenia usług w zakresie odbierania odpadów komunalnych 

9. Przewodnik dla Gmin

10. Infografika [LINK] 

11. Grafika [LINK] 

12. Animacja [LINK] 

13. STANIN- Program usuwania azbestu 2011-2032

 

Punkt Selektywnego Zbierania Odpadów Komunalnych (PSZOK)

 

Informacja dla właścicieli nieruchomości zamieszkałych:

1. Deklaracja nieruchomosci zamieszkałe

2. Uchwała 146/2020 ws. wyboru metody ustalenia opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi

3. Uchwała 75/2019 ws terminu, częstotliwości i trybu uiszczania opłaty

4. Uchwała 76/2019 ws określenia wzoru deklaracji o wysokości opłaty

5. Uchwała 66/2019 ws zwolnienia z częsci opłaty za gospodarowanie odpadami 

Informacja dla właścicieli nieruchomości niezamieszkałych:

1. Deklaracja dla właścicieli nieruchomości niezamieszkałych

2. Uchwała w sprawie postanowienia o dobieraniu odpadów z nieruchomości niezamieszkałych

3. Uchwała w sprawie terminu, częstotliwości i trybu uiszczania opłaty

4. Uchwała 153/2020 w sprawie ustalenia stawki za pojemnik o określonej pojemności,uiszczania przez właścicieli nieruchomości niezamieszkałych

5.Uchwała 154/20 określenia wzoru deklaracji o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi,składanej przez właścicieli nieruchomości niezamieszkałych

Rejestr Działalności Regulowanej w zakresie odbierania odpadów komunalnych

1. Wniosek o wpis do rejestru działalności regulowanej

2. Załącznik nr 1 do wniosku – oświadczenie o spełnieniu warunków

3. Wniosek o wykreślenie z rejestru działalności regulowanej

4. Wniosek o zmianę wpisu do rejestru działalności regulowanej

5. Wykaz przedsiębiorców wpisanych do rejestru działalności regulowanej

6. Informator

Działalność w zakresie opróżniania zbiorników i transportu nieczystości ciekłych

1. Wniosek o udzielenie zezwolenia na prowadzenie działalności w zakresie opróżniania zbiorników bezodpływowych i transportu nieczystości ciekłych

2. Uchwała w sprawie określenia wymagań jakie powinien spełniać przedsiębiorca ubiegający się o uzyskanie zezwolenia

3. Wykaz przedsiębiorców posiadających zezwolenie na opróżnianie zbiorników bezodpływowych

4. Zgłoszenie zbiornika bezodpływowego

5. Zgłoszenie eksploatacji przydomowej oczyszczalni