Gospodarka odpadami

2 stycznia 2018

GOSPODARKA ODPADAMI KOMUNALNYMI

HARMONOGRAM na rok 2020 1A

STANIN, ANONIN, TUCHOWICZ, JÓZEFÓW, CELINY SZLACHECKIE, CELINY WŁOŚCIAŃSKIE, KIJ, GÓZD, ZAGOŹDZIE, LIPNIAK, ZASTAWIE, WÓLKA ZASTAWSKA, JEDLANKA OSADA

HARMONOGRAM na rok 2020 2A

ALEKSANDRÓW,WNĘTRZNE, NIEDŹWIADKA, KOPINA, OGNIWO, KOSUTY, JARCZÓWEK, WESOŁÓWKA, NOWY STANIN, NOWA WRÓBLINA, STARA WRÓBLINA, STARA GĄSKA, BOROWINA, JONNIK, JELENIEC, KIERZKÓW, SARNÓW, SARNÓW OSIEDLE

 

1.  ODBIÓR ODPADÓW HARMONOGRAM LUTY 2020

2. JAK PRAWIDŁOWO SEGREGOWAĆ:

Gospodarka odpadami komunalnymi Od 1 stycznia 2020 r

Jak segregować odpady – właściwe tabele

3. Opłata za śmieci

4. Reklamacje

5. Informacja o podmiotach odbierających odpady, zużyty sprzęt elektryczny i elektroniczny oraz o miejscach zagospodarowania odpadów

6. Uchwała –  Regulamin utrzymania czystości i porządku na terenie Gminy Stanin

7. Uchwała – Szczegółowy sposób i zakres świadczenia usług w zakresie odbierania odpadów komunalnych 

8. Przewodnik dla Gmin

9. Infografika [LINK] 

10. Grafika [LINK] 

11. Animacja [LINK] 

12. STANIN- Program usuwania azbestu 2011

Punkt Selektywnego Zbierania Odpadów Komunalnych (PSZOK)

1. Regulamin PSZOK w Niedźwiadce

2. Uchwała w sprawie powierzenia ZGK zadania utworzenia i prowadzenia punktu selektywnego zbierania odpadów komunalnych(PSZOK)

3. Prowadzący PSZOK

Informacja dla właścicieli nieruchomości zamieszkałych:

1. deklaracja nieruchomosci zamieszkałe

2. Uchwała 64/2019 ws wyboru metody ustalenia opłaty

3. Uchwała 75/2019 ws terminu, częstotliwości i trybu uiszczania opłaty

4. Uchwała 76/2019 ws określenia wzoru deklaracji o wysokości opłaty

5. Uchwała 66/2019 ws zwolnienia z częsci opłaty za gospodarowanie odpadami 

Informacja dla właścicieli nieruchomości niezamieszkałych:

1. Deklaracja-dla-wlascicieli-nieruchomosci-niezamieszkalych

2. Uchwała w sprawie postanowienia o dobieraniu odpadów z nieruchomości niezamieszkałych

3. Uchwała w sprawie terminu, częstotliwości i trybu uiszczania opłaty

4. Uchwała 65/2019 ws ustalenia stawki za pojemnik o określonej pojemności

5. Uchwała 77/2019 ws określenia wzoru deklaracji o wysokości opłaty

Rejestr Działalności Regulowanej w zakresie odbierania odpadów komunalnych

1. Wniosek o wpis do rejestru działalności regulowanej

2. Załącznik nr 1 do wniosku – oświadczenie o spełnieniu warunków

3. Wniosek o wykreślenie z rejestru działalności regulowanej

4. Wniosek o zmianę wpisu do rejestru działalności regulowanej

5. Wykaz przedsiębiorców wpisanych do rejestru działalności regulowanej

6. Informator

Działalność w zakresie opróżniania zbiorników i transportu nieczystości ciekłych

1. Wniosek o udzielenie zezwolenia na prowadzenie działalności w zakresie opróżniania zbiorników bezodpływowych i transportu nieczystości ciekłych

2. Uchwała w sprawie określenia wymagań jakie powinien spełniać przedsiębiorca ubiegający się o uzyskanie zezwolenia

3. Wykaz przedsiębiorców posiadających zezwolenie na opróżnianie zbiorników bezodpływowych

4. Zgłoszenie zbiornika bezodpływowego

5. Zgłoszenie eksploatacji przydomowej oczyszczalni