Dokumenty do pobrania

12 grudnia 2017

Planowanie Przestrzenne i Gospodarka Nieruchomościami

Wniosek o wydanie decyzji o warunkach zabudowy lub lokalizacji inwestycji celu publicznego

Wniosek o wydanie zaświadczenia z zakresu planowania przestrzennego

Wniosek o wydanie opinii o zgodności podziału nieruchomości

Wniosek o zatwierdzenie podziału nieruchomości – art 93 i art 94

Wniosek o zatwierdzenie podziału nieruchomości – art. 95

Wniosek o ustalenie numeru porządkowego nieruchomości

Wniosek o wydanie zaświadczenia o ustalonym numerze porządkowym

Wniosek o rozgraniczenie nieruchomości

Ochrona Środowiska

Decyzja o środowiskowych uwarunkowaniach

Wniosek o wydanie decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach realizacji przedsięwzięcia

Wniosek o wydanie zezwolenia na usunięcie drzew lub krzewów

Zgłoszenie eksploatacji przydomowej oczyszczalni ścieków

Zgłoszenie zamiaru usunięcia drzewa lub krzewu

Drogownictwo

Wniosek o wydanie zezwolenia na lokalizację lub przebudowę zjazdu

Wniosek o wydanie zezwolenia na lokalizację obiektów_urządzeń_reklam w pasie drogowym

Wniosek o wydanie zezwolenia na zajęcie pasa drogowego w celu prowadzenia robót

Wniosek o wydanie zezwolenia na zajęcie pasa drogowego w celu umieszczenia urządzeń

Podatek od środków transportowych

Załączniki obowiązujące od 01.01.2019 roku

DEKLARACJA NA PODATEK TRANSPORTOWY OD 01.01. 2019 r.

ZAŁĄCZNIK DO DT-1

Załączniki obowiązujące do 31.12.2018 roku

DT-1 – Deklaracja na podatek od środków transportowych (wzór obowiązujący od 1 stycznia 2016 r.)

DT-1A – Załącznik do deklaracji DT-1 na podatek od środków transportowych (wzór obowiązujący od 1 stycznia 2016 r.)

Stawki podatku od środków transportowych na 2020r.

Stawki podatku od środków transportowych w 2019 roku
Informujemy, iż w 2019 r. na terenie gminy STANIN obowiązują stawki na podatek od środków transportowych wynikające z uchwały nr XXXII/152/2016 Rady Gminy Stanin z dnia 7 grudnia 2016r. w sprawie określenia wysokości rocznych stawek podatku od środków transportowych obowiązujących na terenie gminy Stanin  na rok 2017.
W związku z brzmieniem art. 20 a ustawy z dnia 12 stycznia 1991 r. o podatkach i opłatach lokalnych (Dz. U. z 2018 r. poz. 1445 ze zm.), w przypadku nieuchwalenia stawek podatków lub opłat lokalnych, stosuje się stawki obowiązujące w roku poprzedzającym rok podatkowy.

Lokalne STAWKI PODATKU obowiązujące od 2017 r.

Zwrot podatku akcyzowego zawartego w cenie oleju napędowego wykorzystywanego do produkcji rolnej

INFORMACJA MIN. ROLNICTWA I ROZWOJU WSI

Wniosek-o-zwrot-podatku-akcyzowego

OŚWIADCZ. PKD i zgoda na przetwarzanie danych

OŚWIADCZENIE – AKCYZA

 

Pozostałe druki.

Wniosek o ZWROT NADŁATY PODATKU/zaliczenie nadpłaty na poczet przyszłych zobowiązań podatkowych/przeksięgowanie nadłaty na poczet innych zobowiązań:

WNIOSEK o zwrot lub zaliczenie nadpłaty w podatkach

Wniosek o wydanie zaświadczenia o NIEZALEGANIU W PODATKACH lub stwierdzające stan zaległości:

wniosek o wydanie zaświadczenia o niezaleganiu

Wniosek o wydanie zaświadczenia o POWIERZCHNI GRUNTÓW:

WNIOSEK O WYDANIE ZAŚWIADCZENIA O POWIERZCHNI GRUNTÓW…

Wniosek o wydanie zaświadczenia z EWIDENCJI LUDNOŚCI::

wniosek o wydanie zaświadczenia z ewidencji ludności

wniosek o zawarcie umowy na dostarczanie wody i odprowadzanie ścieków

wniosek-o-rozwiązanie-umowy-o-dostarczanie-wody-ilub-odprowadzanie-sciekow

Wniosek o wydanie warunków technicznych podłączenia nieruchomości
do sieci wodociągowej i/lub kanalizacyjnej

Wniosek o dodatek mieszkaniowy – druki

Informacje dotyczące ewidencji ludności i dowodów osobistych

wniosek o wydanie dowód osobistego 2020

Wniosek o nadanie numeru PESEL-1

zgłoszenie pobytu czasowego

zgłoszenie pobytu stałego

Oświadczenie wspólność małżeńska

Oświadczenie o wartości sprzedaży napojów alkoholowych

Informacja dotycząca sposobu naliczania opłat za korzystanie z zezwoleń (stałych) na sprzedaż napojów alkoholowych.

Wniosek o wydanie zezwolenia na wyprzedaż posiadanych, zinwentaryzowanych zapasów napojów alkoholowych

Wniosek o wydanie zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych-organizacja przyjęć-catering

Wniosek o wydanie jednorazowego zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych

Wniosek o wydanie zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych

Oświadczenie wspólność małżeńska

Wniosek o wydanie zezwolenia na wyprzedaż posiadanych, zinwentaryzowanych zapasów napojów alkoholowych

 

DANE O NIERUCHOMOŚCIACH LEŚNYCH

DANE O NIERUCHOMOŚCIACH ROLNYCH

DANE O NIERUCHOMOŚCIACH

DANE O ZWOLNIENIACH I ULGACH PODATKOWYCH

DANE O ZWOLNIENIACH PODATKOWYCH NIERUCHOMOŚCI

DANE O ZWOLNIENIACH PODATKOWYCH

DEKLARACJA NA PODATEK LEŚNY

DEKLARACJA NA PODATEK OD NIERUCHOMOŚCI

DEKLARACJA NA PODATEK ROLNY