Dokumenty do pobrania

12 grudnia 2017

Planowanie Przestrzenne i Gospodarka Nieruchomościami

Wniosek o wydanie decyzji o warunkach zabudowy lub lokalizacji inwestycji celu publicznego

Wniosek o wydanie zaświadczenia z zakresu planowania przestrzennego

Wniosek o wydanie opinii o zgodności podziału nieruchomości

Wniosek o zatwierdzenie podziału nieruchomości – art 93 i art 94

Wniosek o zatwierdzenie podziału nieruchomości – art. 95

Wniosek o ustalenie numeru porządkowego nieruchomości

Wniosek o wydanie zaświadczenia o ustalonym numerze porządkowym

Wniosek o rozgraniczenie nieruchomości

Ochrona Środowiska

Decyzja o środowiskowych uwarunkowaniach

Wniosek o wydanie decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach

Wniosek o wydanie zezwolenia na usunięcie drzew lub krzewów

Zgłoszenie przydomowej oczyszczalni ścieków

Zgłoszenie zamiaru usunięcia drzewa lub krzewu

Drogownictwo

Wniosek o wydanie zezwolenia na lokalizację lub przebudowę zjazdu

Wniosek o wydanie zezwolenia na lokalizację obiektów_urządzeń_reklam w pasie drogowym

Wniosek o wydanie zezwolenia na zajęcie pasa drogowego w celu prowadzenia robót

Wniosek o wydanie zezwolenia na zajęcie pasa drogowego w celu umieszczenia urządzeń

Podatek od środków transportowych

STAWKI PODATKU OD ŚRODKÓW TRANSPORTOWYCH NA 2021 rok.

Załączniki obowiązujące od 01.01.2019 roku

DEKLARACJA NA PODATEK TRANSPORTOWY OD 01.01. 2019 R.

ZAŁĄCZNIK DO DT-1

Załączniki obowiązujące do 31.12.2018 roku

DT-1 – Deklaracja na podatek od środków transportowych (wzór obowiązujący od 1 stycznia 2016 r.)

DT-1A – Załącznik do deklaracji DT-1 na podatek od środków transportowych (wzór obowiązujący od 1 stycznia 2016 r.)

Stawki podatku od środków transportowych na 2020r.

Stawki podatku od środków transportowych w 2019 roku
Informujemy, iż w 2019 r. na terenie gminy STANIN obowiązują stawki na podatek od środków transportowych wynikające z uchwały nr XXXII/152/2016 Rady Gminy Stanin z dnia 7 grudnia 2016r. w sprawie określenia wysokości rocznych stawek podatku od środków transportowych obowiązujących na terenie gminy Stanin  na rok 2017.
W związku z brzmieniem art. 20 a ustawy z dnia 12 stycznia 1991 r. o podatkach i opłatach lokalnych (Dz. U. z 2018 r. poz. 1445 ze zm.), w przypadku nieuchwalenia stawek podatków lub opłat lokalnych, stosuje się stawki obowiązujące w roku poprzedzającym rok podatkowy.

Lokalne STAWKI PODATKU obowiązujące od 2017 r.

Zwrot podatku akcyzowego zawartego w cenie oleju napędowego wykorzystywanego do produkcji rolnej

INFORMACJA MINISTRA ROLNICTWA I ROZWOJU WSI

Wniosek o zwrot podatku akcyzowego od 2019

OŚWIADCZ. PKD i zgoda na przetwarzanie danych

OŚWIADCZENIE

Druki dotyczące podatku od nieruchomości osób prawnych

DEKLARACJA NA PODATEK OD NIERUCHOMOŚCI

ZAŁĄCZNIK DO DEKLARACJI NA PODATEK OD NIERUCHOMOŚCI – DANE O PRZEDMIOTACH OPODATKOWANIA PODLEGAJĄCYCH OPODATKOWANIU

ZAŁĄCZNIK DO DEKLARACJI NA PODATEK OD NIERUCHOMOŚCI – DANE O PRZEDMIOTACH OPODATKOWANIA PODLEGAJĄCYCH OPODATKOWANIU

Druki dotyczące podatku od nieruchomości osób fizycznych

INFORMACJA O NIERUCHOMOŚCIACH I OBIEKTACH BUDOWLANYCH

ZAŁĄCZNIK DO INFORMACJI O NIERUCHOMOŚCIACH I OBIEKTACH BUDOWLANYCH – DANE O PRZEDMIOTACH OPODATKOWANIA PODLEGAJĄCYCH OPODATKOWANIU

ZAŁĄCZNIK DO INFORMACJI O NIERUCHOMOŚCIACH I OBIEKTACH BUDOWLANYCH – DANE O PRZEDMIOTACH OPODATKOWANIA ZWOLNIONYCH Z OPODATKOWANIA

ZAŁĄCZNIK DO INFORMACJI O NIERUCHOMOŚCIACH I OBIEKTACH BUDOWLANYCH – DANE POZOSTAŁYCH PODATNIKÓW

Druki dotyczące podatku rolnego osób prawnych

DEKLARACJA NA PODATEK ROLNY

ZAŁĄCZNIK DO DEKLARACJI NA PODATEK ROLNY – DANE O PRZEDMIOTACH OPODATKOWANIA PODLEGAJĄCYCH OPODATKOWANIU

ZAŁĄCZNIK DO DEKLARACJI NA PODATEK ROLNY – DANE O PRZEDMIOTACH OPODATKOWANIA ZWOLNIONYCH Z OPODATKOWANIA

Druki dotyczące podatku rolnego osób fizycznych

INFORMACJA O GRUNTACH

ZAŁĄCZNIK DO INFORMACJI O GRUNTACH – DANE O PRZEDMIOTACH OPODATKOWANIA PODLEGAJĄCYCH OPODATKOWANIU

ZAŁĄCZNIK DO INFORMACJI O GRUNTACH – DANE O PRZEDMIOTACH OPODATKOWANIA ZWOLNIONYCH Z OPODATKOWANIA

ZAŁĄCZNIK DO INFORMACJI O GRUNTACH – DANE POZOSTAŁYCH PODATNIKÓW

Druki dotyczące podatku leśnego osób prawnych

DEKLARACJA NA PODATEK LEŚNY

ZAŁĄCZNIK DO DEKLARACJI NA PODATEK LEŚNY – DANE O PRZEDMIOTACH OPODATKOWANIA PODLEGAJĄCYCH OPODATKOWANIU

ZAŁĄCZNIK DO DEKLARACJI NA PODATEK LEŚNY – DANE O PRZEDMIOTACH OPODATKOWANIA ZWOLNIONYCH Z OPODATKOWANIA

Druki dotyczące podatku leśnego osób fizycznych

INFORMACJA O LASACH

ZAŁĄCZNIK DO INFORMACJI O LASACH – DANE O PRZEDMIOTACH OPODATKOWANIA PODLEGAJĄCYCH OPODATKOWANIU

ZAŁĄCZNIK DO INFORMACJI O LASACH – DANE O PRZEDMIOTACH OPODATKOWANIA ZWOLNIONYCH Z OPODATKOWANIA

ZAŁĄCZNIK DO INFORMACJI O LASACH – DANE POZOSTAŁYCH PODATNIKÓW

 

Pozostałe druki.

Wniosek o ZWROT NADŁATY PODATKU/zaliczenie nadpłaty na poczet przyszłych zobowiązań podatkowych/przeksięgowanie nadłaty na poczet innych zobowiązań:

WNIOSEK o zwrot lub zaliczenie nadpłaty w podatkach

Wniosek o wydanie zaświadczenia o NIEZALEGANIU W PODATKACH lub stwierdzające stan zaległości:

wniosek o wydanie zaświadczenia o niezaleganiu

Wniosek o wydanie zaświadczenia o POWIERZCHNI GRUNTÓW:

WNIOSEK O WYDANIE ZAŚWIADCZENIA O POWIERZCHNI GRUNTÓW…

Wniosek o wydanie zaświadczenia z EWIDENCJI LUDNOŚCI::

wniosek o wydanie zaświadczenia z ewidencji ludności

wniosek o zawarcie umowy na dostarczanie wody i odprowadzanie ścieków

wniosek-o-rozwiązanie-umowy-o-dostarczanie-wody-ilub-odprowadzanie-sciekow

Wniosek o wydanie warunków technicznych podłączenia nieruchomości
do sieci wodociągowej i/lub kanalizacyjnej

Wniosek o dodatek mieszkaniowy – druki

Informacje dotyczące ewidencji ludności i dowodów osobistych

wniosek o wydanie dowód osobistego 2020

Wniosek o nadanie numeru PESEL-1

zgłoszenie pobytu czasowego

zgłoszenie pobytu stałego

Oświadczenie wspólność małżeńska

Oświadczenie o wartości sprzedaży napojów alkoholowych

Informacja dotycząca sposobu naliczania opłat za korzystanie z zezwoleń (stałych) na sprzedaż napojów alkoholowych.

Wniosek o wydanie zezwolenia na wyprzedaż posiadanych, zinwentaryzowanych zapasów napojów alkoholowych

Wniosek o wydanie zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych-organizacja przyjęć-catering

Wniosek o wydanie jednorazowego zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych

Wniosek o wydanie zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych

Oświadczenie wspólność małżeńska

Wniosek o wydanie zezwolenia na wyprzedaż posiadanych, zinwentaryzowanych zapasów napojów alkoholowych

Dokumenty dla radnych Gminy Stanin

Wzór oświadczenia majątkowego (wersja do edytowania)

Wzór oświadczenia majątkowego (wersja w formacie PDF)