Dokumenty do pobrania

12 grudnia 2017

Planowanie Przestrzenne i Gospodarka Nieruchomościami

Wniosek o wydanie decyzji o warunkach zabudowy lub lokalizacji inwestycji celu publicznego

Wniosek o wydanie zaświadczenia z zakresu planowania przestrzennego

Wniosek o wydanie opinii o zgodności podziału nieruchomości

Wniosek o zatwierdzenie podziału nieruchomości – art 93 i art 94

Wniosek o zatwierdzenie podziału nieruchomości – art. 95

Wniosek o ustalenie numeru porządkowego nieruchomości

Wniosek o wydanie zaświadczenia o ustalonym numerze porządkowym

Wniosek o rozgraniczenie nieruchomości

Ochrona Środowiska

Wniosek o wydanie decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach realizacji przedsięwzięcia

Wniosek o wydanie zezwolenia na usunięcie drzew lub krzewów

Zgłoszenie eksploatacji przydomowej oczyszczalni ścieków

Zgłoszenie zamiaru usunięcia drzewa lub krzewu

Drogownictwo

Wniosek o wydanie zezwolenia na lokalizację lub przebudowę zjazdu

Wniosek o wydanie zezwolenia na lokalizację obiektów_urządzeń_reklam w pasie drogowym

Wniosek o wydanie zezwolenia na zajęcie pasa drogowego w celu prowadzenia robót

Wniosek o wydanie zezwolenia na zajęcie pasa drogowego w celu umieszczenia urządzeń

 

Podatek od środków transportowych.

DT-1 – Deklaracja na podatek od środków transportowych (wzór obowiązujący od 1 stycznia 2016 r.)

DT-1A – Załącznik do deklaracji DT-1 na podatek od środków transportowych (wzór obowiązujący od 1 stycznia 2016 r.)

Lokalne STAWKI PODATKU obowiązujące od 2017 r.

Pozostałe druki.

WNIOSEK O ZWROT PODATKU AKCYZOWEGO DLA ROLNIKÓW

ZAŁĄCZNIK DO WNIOSKU O ZWROT PODATKU AKCYZOWEGO

Wniosek o określenie warunków technicznych przyłączenia nieruchomości do sieci wodociągowej lub/i kanalizacyjnej

Wniosek o dodatek mieszkaniowy – druki

Wniosek o dowód osobisty

Informacje o wydawaniu dowodu osobistego

Oświadczenie wspólność małżeńska

Oświadczenie o wartości sprzedaży brutto napojów alkoholowych

Informacja dotycząca sposobu naliczania opłat za korzystanie z zezwoleń (stałych) na sprzedaż napojów alkoholowych.

Wniosek o wydanie zezwolenia na wyprzedaż posiadanych, zinwentaryzowanych zapasów napojów alkoholowych

Wniosek o wydanie zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych-organizacja przyjęć-catering

Wniosek o wydanie jednorazowego zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych

Wniosek o wydanie zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych

Oświadczenie wspólność małżeńska

Wniosek o wydanie zezwolenia na wyprzedaż posiadanych, zinwentaryzowanych zapasów napojów alkoholowych

 

DANE O NIERUCHOMOŚCIACH LEŚNYCH

DANE O NIERUCHOMOŚCIACH ROLNYCH

DANE O NIERUCHOMOŚCIACH

DANE O ZWOLNIENIACH I ULGACH PODATKOWYCH

DANE O ZWOLNIENIACH PODATKOWYCH NIERUCHOMOŚCI

DANE O ZWOLNIENIACH PODATKOWYCH

DEKLARACJA NA PODATEK LEŚNY

DEKLARACJA NA PODATEK OD NIERUCHOMOŚCI

DEKLARACJA NA PODATEK ROLNY