Turystyka

12 grudnia 2017

Na terenie gminy Stanin znajduje się kilka cennych obiektów zainteresowania konserwatorskiego. Można tu wyróżnić: zespoły dworsko-parkowe, cmentarze, miejsca pamięci narodowej- pomniki, kapliczki, figury i krzyże przydrożne, obiekty sakralne.

Najcenniejsze obiekty, które stanowią jednocześnie atrakcję turystyczną gminy to:
– drewniany dwór w stylu klasycystycznym wzniesiony około 1825 roku wraz z parkiem z końca XVIII wieku w miejscowości Sarnów
– ruiny dworu z ziemnym tarasem i fosą wraz z zespołem przyzamkowym z XVII wieku we wsi Wesołówka
– dwa interesujące grodziska w okolicy Tuchowicza
– zespół folwarczny w Jeleńcu i Kujawach
– w miejscowościach Tuchowicz, Jeleniec, Niedźwiadka i Stanin ulokowane są parki wiejskie, w których można spotkać pomniki przyrody
– kościoły w miejscowościach: Jeleniec, Tuchowicz oraz Stanin:
Kościół w stylu neoromańskim murowany, 1888 r. oraz dzwonnica w miejscowości Tuchowicz, Kościół barokowy z fragmentami klasztoru Bernardynów z XVIII w i zabytkową bramą wejściową w miejscowości Jeleniec, Kościółek drewniany z 1756 r. oraz dzwonnica murowana ok.1836 r. w Staninie

Walory krajobrazowe i przeszłość historyczna predysponują gminę Stanin do rozwoju turystyki i agroturystyki.
Główne kierunki rozwoju turystyki to organizacja wypoczynku:
1. W gospodarstwach rolników.
2. Na zorganizowanych polach namiotowych i biwakach na terenach istniejących placówek oświatowych.

Najbardziej polecanym kierunkiem jest rozwój usług agroturystycznych. Jest to kierunek, który można najszybciej rozwinąć na terenie gminy ze względu na to, że:
– nie wymaga angażowania środków finansowych gminy,
– wielu rolników posiada nowe lub wymagające niewielkiej modernizacji budynki mieszkalne,
– rolnicy mogą wykorzystywać na ten cel nisko oprocentowane kredyty,
– rolnicy mogą otrzymać dotację z funduszy Unii Europejskiej. Jest to kierunek sprawdzony już w niektórych gminach naszego województwa, gdzie obserwuje się z każdym rokiem coraz większy napływ turystów. Związku z tym rosną również dochody gospodarstw.
Agroturystyka wymaga jednak dużego zasobu wiedzy z zakresu obsługi turystów, dlatego konieczne jest zorganizowanie dla rolników cyklu szkoleń obejmujących zagadnienia dotyczące kredytowania, żywienia, urządzenia terenów rekreacyjnych itp.

MAPA

MAPA POGLĄDOWA

 

REGULAMIN KORZYSTANIA ZE SZLAKU ZIEMI ŁUKOWSKIEJ