Rządowy Fundusz Rozwoju Dróg

28 października 2022

27 maja 2024 r.

Zakończono realizację zadania pn.:

Budowa ścieżki pieszo-rowerowej w miejscowości Jarczówek
od km 0+000,00 do km 0+410,00

Zadanie dofinansowane ze środków Rządowego Funduszu Rozwoju Dróg w województwie lubelskim na 2023.
Kwota dofinansowania – 308 932,35 zł
Całkowita wartość zadania – 419 746,21 zł
Łączna długość odcinka ścieżki – 410 m.

W wyniku realizacji zadania wykonana została nawierzchnia ścieżki pieszo-rowerowej z betonu asfaltowego wraz z jej obramowaniem za pomocą oporników i obrzeży betonowych.

Parametry techniczne ścieżki pieszo-rowerowej:
– szerokość nawierzchni ścieżki – 3,00 m;
– rodzaj nawierzchni ścieżki – jezdnia asfaltowa;

– przekrój nawierzchni – jednostronny, spadek 2%;

– wykonanie odwodnienia powierzchniowego;
– wykonanie nowego oznakowania pionowego;

– wykonanie nowego oznakowania poziomego.

29 grudnia 2023 r.

Zakończono realizację zadania pn.:

Remont drogi gminnej nr 102638L Zagoździe – Kolonia Lipniak
od km 0+000,00 do km 1+483,00

Zadanie dofinansowane ze środków Rządowego Funduszu Rozwoju Dróg w województwie lubelskim na 2023.
Kwota dofinansowania – 351 686,61 zł
Całkowita wartość zadania – 703 373,22 zł
Łączna długość przebudowanego odcinka – 1483 m.
W wyniku realizacji zadania poprawie uległy parametry techniczne drogi, nośność drogi, uregulowane zostały poszczególne elementy drogi (pobocza i jezdnie).
Parametry techniczne drogi:
– szerokość jezdni – 5,0 m;
– rodzaj nawierzchni jezdni – bitumiczna;
– liczba pasów ruchu – 2;
– wykonanie obustronnego pobocza utwardzonego kruszywem łamanym o szerokości
0, 50 m;
– wykonanie odwodnienia powierzchniowego;
– wykonanie nowego oznakowania pionowego.

29 grudnia 2023 r.

 

Zakończono realizację zadania pn.:

Remont drogi gminnej nr 102640L w miejscowości Niedźwiadka
od km 0+000,00 do km 0+628,00

Zadanie dofinansowane ze środków Rządowego Funduszu Rozwoju Dróg w województwie lubelskim na 2023.
Kwota dofinansowania – 157 594,04 zł
Całkowita wartość zadania – 315 188,09 zł
Łączna długość przebudowanego odcinka – 628 m.
W wyniku realizacji zadania poprawie uległy parametry techniczne drogi, nośność drogi, uregulowane zostały poszczególne elementy drogi (pobocza i jezdnie).
Parametry techniczne drogi:
– szerokość jezdni – 4,50 m;
– rodzaj nawierzchni jezdni – bitumiczna;
– liczba pasów ruchu – 2;
– wykonanie obustronnego pobocza utwardzonego kruszywem łamanym o szerokości
0,50 m;
– wykonanie odwodnienia powierzchniowego;
– wykonanie nowego oznakowania pionowego.

22 grudnia 2023 r.

Rozpoczęcie realizacji inwestycji pn.:

Budowa ścieżki pieszo-rowerowej w miejscowości Jarczówek
od km 0+000,00 do km 0+410,00

Zadanie dofinansowane ze środków Rządowego Funduszu Rozwoju Dróg w województwie lubelskim na 2023.

Dofinansowanie obejmuje do 80% kosztów realizacji inwestycji.

Łączna długość odcinka ścieżki – 410 m.

W wyniku realizacji zadania wykonana zostanie nawierzchnia ścieżki pieszo-rowerowej z betonu asfaltowego wraz z jej obramowaniem za pomocą oporników i obrzeży betonowych.

Ścieżka pieszo-rowerowa będzie posiadać następujące parametry techniczne:

– szerokość nawierzchni ścieżki – 3,0 m;
– przekrój nawierzchni – jednostronny, spadek 2%;

– wykonanie odwodnienia powierzchniowego;
– wykonanie nowego oznakowania pionowego.

07 listopada 2023 r.

Rozpoczęcie realizacji inwestycji pn.:

Remont drogi gminnej nr 102640L w miejscowości Niedźwiadka
od km 0+000,00 do km 0+628,00

Zadanie dofinansowane ze środków Rządowego Funduszu Rozwoju Dróg w województwie lubelskim
na 2023 – zadania remontowe.

Dofinansowanie obejmuje do 50% kosztów realizacji inwestycji.

Łączna długość remontowanego odcinka – 628 m.

Szerokość remontowanego odcinka – 4,5 m.

W związku ze złym stanem technicznym drogi gminnej konieczne jest wykonanie na całości nowej nawierzchni z betonu asfaltowego, poboczy z kruszywa łamanego, co zabezpieczy drogę przed jej ciągłym niszczeniem, wzmocni oraz poprawi jej stan techniczny i bezpieczeństwo.

Droga gminna po remoncie będzie posiadała odwodnienie powierzchniowe podłużne oraz poprzeczne w kierunku projektowanych poboczy z kruszywa łamanego, a następnie w kierunku istniejących rowów przydrożnych. Zostanie wymienione oraz uzupełnione oznakowanie pionowe.

24 października 2023 r.

 

Rozpoczęcie realizacji inwestycji pn.:

Remont drogi gminnej nr 102638L Zagoździe – Kolonia Lipniak
od km 0+000,00 do km 1+483,00

Zadanie dofinansowane ze środków Rządowego Funduszu Rozwoju Dróg w województwie lubelskim
na 2023 – zadania remontowe.

Dofinansowanie obejmuje do 50% kosztów realizacji inwestycji.

Łączna długość remontowanego odcinka – 1483 m.

Szerokość remontowanego odcinka – 5 m.

W związku ze złym stanem technicznym drogi gminnej konieczne jest wykonanie na całości nowej nawierzchni z betonu asfaltowego, poboczy z kruszywa łamanego, co zabezpieczy drogę przed jej ciągłym niszczeniem, wzmocni oraz poprawi jej stan techniczny i bezpieczeństwo.

 

Droga gminna po remoncie będzie posiadała odwodnienie powierzchniowe podłużne oraz poprzeczne
w kierunku projektowanych poboczy z kruszywa łamanego, a następnie w kierunku istniejących rowów przydrożnych.

Zostanie wymienione oraz uzupełnione oznakowanie pionowe

11 października 2023 r.

Zakończono realizację zadania pn.: Przebudowa drogi gminnej nr 114385L od km
0+390,00 do km 1 +330,00 w miejscowości Zastawie oraz drogi wewnętrznej w
miejscowości Zastawie od km 0+000,00 do km 0+145,00

Zadanie dofinansowanie ze środków Rządowego Funduszu Rozwoju Dróg w województwie lubelskim na 2023.
Kwota dofinansowania – 558 896,16 zł
Całkowita wartość zadania 1 117 792,32 zł
Łączna długość przebudowanego odcinka – 1085 m.
W wyniku realizacji zadania poprawie uległy parametry techniczne drogi,
nośność drogi, uregulowane zostały poszczególne elementy drogi (pobocza i
jezdnie).
Parametry techniczne drogi:
– szerokość jezdni – 5,0 m;
– rodzaj nawierzchni jezdni – bitumiczna;
– liczba pasów ruchu – 2;
– wykonanie obustronnego pobocza utwardzonego kruszywem łamanym o szerokości
0,75 m;
– wykonanie odwodnienia powierzchniowego;
– wykonanie nowego oznakowania pionowego.

12 lipca 2023 r.

Rozpoczęcie realizacji inwestycji pn.:

Przebudowa drogi gminnej nr 114385L od km 0+390,00 do km 1 +330,00 w miejscowości Zastawie oraz drogi wewnętrznej w miejscowości Zastawie od km 0+000,00 do km 0+145,00

Zadanie dofinansowane ze środków Rządowego Funduszu Rozwoju Dróg w województwie lubelskim na 2023.

Łączna długość przebudowanego odcinka – 1085 m.

Dofinansowanie obejmuje do 50% kosztów realizacji inwestycji.

W wyniku realizacji zadania poprawie ulegną parametry techniczne drogi, nośność drogi, uregulowane zostaną poszczególne elementy drogi (pobocza i jezdnie).

Docelowo przebudowywana droga będzie posiadać następujące parametry techniczne:

– szerokość jezdni – 5,0 m;
– rodzaj nawierzchni jezdni – bitumiczna;
– liczba pasów ruchu – 2;
– wykonanie obustronnego pobocza utwardzonego kruszywem łamanym o szerokości 0,75 m;
– wykonanie odwodnienia powierzchniowego;
– wykonanie nowego oznakowania pionowego.

 

 

 

******************************************************************

22 czerwca 2022 r.

 

 

DOFINANSOWANO ZE ŚRODKÓW PAŃSTWOWEGO FUNDUSZU CELOWEGO

Rządowy Fundusz Rozwoju Dróg

Przebudowa drogi gminnej nr 102647L od km 0+000,00 do km 2+200,00 w miejscowości Stanin-Anonin

 

DOFINANSOWANIE: 580 195,08 zł

CAŁKOWITA WARTOŚĆ INWESTYCJI: 1 243 805,21 zł

 

Realizowane zadanie polega na przebudowie drogi gminnej nr 102647L w miejscowości Stanin – Anonin.

W wyniku realizacji zadania poprawie ulegną parametry techniczne drogi, nośność drogi, uregulowane zostaną poszczególne elementy drogi (pobocza i jezdnie).

Inwestycja przyczyni się do poprawy bezpieczeństwa ruchu drogowego, w tym również bezpieczeństwa pieszych. Zostaną wykonane obustronne pobocza utwardzone o szerokości 0,75 m, które użytkowane będą przede wszystkim przez pieszych. Spowoduje to przeniesienie ruchu pieszych z jezdni na pobocza. Ponadto wykonana zostanie nowa organizacja ruchu, która obejmuje wymianę istniejących znaków na nowe oraz ustawienie nowo zaprojektowanych znaków drogowych w miejscach najbardziej niebezpiecznych dla ruchu drogowego, są to znaki ostrzegawcze, zakazu oraz informacyjne.

Droga gminna nr 102647L ma ogromne znaczenie dla okolicznych mieszkańców. Znajduje się tu wiele pól uprawianych przez rozwinięte, wyspecjalizowane gospodarstwa rolne.

Realizacja zadania zapewni spójność dróg na terenie gminy oraz powiatu łukowskiego. Droga gminna nr 102647L z dwóch stron łączy się z drogami wyższego rzędu. Z jednej strony łączy się z drogą wojewódzką nr 807 relacji Maciejowice – Sobolew – Żelechów – Łuków, natomiast z drugiej strony łączy się z drogą powiatową nr 1334L, która z kolei łączy się bezpośrednio lub przez drogę powiatową nr 1336L z drogą krajową nr 76.

Droga gminna nr 102647L łączy całą północną część gminy z miejscowością Stanin, która jest siedzibą władz gminy oraz miejscowością centralną, w której mieszczą się obiekty  o znaczeniu społeczno-kulturalnym i gospodarczym.

********************************************************************

20 czerwca 2022 r.

 

DOFINANSOWANO ZE ŚRODKÓW RZĄDOWEGO FUNDUSZU ROZWOJU DRÓG

Przebudowa drogi gminnej nr 114345L od km 0+000,00  do km 1+333,00 w miejscowości Kierzków

 

DOFINANSOWANIE: 566 069,64 zł

CAŁKOWITA WARTOŚĆ: 1 132 139,29 zł

 

Realizowane zadanie polega na przebudowie drogi gminnej nr 114345L od km 0+000,00  do km 1+333,00 w miejscowości Kierzków.

W wyniku realizacji zadania poprawie ulegną parametry techniczne drogi, nośność drogi, uregulowane zostaną poszczególne elementy drogi (pobocza i jezdnie).

Po przebudowie szerokość drogi będzie wynosiła 5 m. Inwestycja przyczyni się do poprawy bezpieczeństwa ruchu drogowego, w tym również bezpieczeństwa pieszych. Zostaną wykonane obustronne pobocza utwardzone o szerokości 0,75 m, które użytkowane będą przede wszystkim przez pieszych. Ponadto wykonana zostanie nowa organizacja ruchu, która polega na ustawieniu nowych znaków drogowych w miejscach najbardziej niebezpiecznych dla ruchu drogowego, są to znaki ostrzegawcze oraz informacyjne.

W wyniku realizacji zadania poprawi się dojazd mieszkańców miejscowości Kierzków do miasta powiatowego Łukowa, stanowiącego ośrodek gospodarczy całego powiatu łukowskiego oraz w którym mieszczą się organy administracji szczebla powiatowego.
W wyniku realizacji zadania poprawi się dojazd mieszkańców do głównych linii komunikacji publicznej przebiegających przez teren gminy, drogą wojewódzką nr 807 i 808 w kierunku Łukowa – miasta powiatowego, Warszawy oraz Lublina.

Droga gminna nr 114345L ma ogromne znaczenie dla okolicznych mieszkańców. Znajduje się tu wiele pól uprawnych.

Przebudowa wskazanego odcinka drogi będzie kontynuacją poprzedniej inwestycji drogowej z 2020 r. pod nazwą: „Przebudowa dróg gminnych nr 102651L od km 1+420 do km 2+156 oraz nr 102345L od km 0+624,00 do km 1+410,00 w miejscowości Kierzków” zrealizowanej w ramach Funduszu Dróg Samorządowych na 2020 r., co w konsekwencji spowoduje zapewnienie spójności terytorialnej na terenie gminy, powiatu oraz województwa lubelskiego.

********************************************************************

 

 

DOFINANSOWANO ZE ŚRODKÓW PAŃSTWOWEGO FUNDUSZU CELOWEGO

Rządowy Fundusz Rozwoju Dróg

Przebudowa drogi gminnej nr 102654L od km 1+511,00 do km 5+311,00 w miejscowości Jeleniec i Stara Gąska

DOFINANSOWANIE: 942 089,00 zł

CAŁKOWITA WARTOŚĆ INWESTYCJI: 1 884 178,45 zł

Cele projektu i planowane efekty:

Realizowane zadanie polega na przebudowie drogi gminnej numer 102654L w miejscowości Jeleniec i Stara Gąska . W wyniku realizacji zadania poprawie ulegną parametry techniczne drogi, nośność drogi, uregulowane i wyznaczone zostaną poszczególne elementy drogi (pobocza i jezdnie). Obecny stan techniczny drogi jest bardzo niezadowalający, droga jest nierówna z licznymi wybojami, ulepszona kruszywem łamanym jezdnia jest zbyt wąska dla ruchu dwukierunkowego, część drogi jest gruntowa nieulepszona. Na drodze występują nieutwardzone pobocza gruntowe, porośnięte trawą, utrudniające odwodnienie i widoczność drogi. W związku z powyższym realizacja zadania przyczyni sie do poprawy stanu technicznego drogi oraz dostosowania jej do standardów technicznych, jakie posiadają drogi powiatowe, z którymi łączy się przebudowywana droga.

Inwestycja przyczyni się do poprawy bezpieczeństwa ruchu drogowego, w tym również bezpieczeństwa pieszych. Zostaną wykonane obustronne pobocza utwardzone o szerokości 0,75 m, które użytkowane będą przede wszystkim przez pieszych. Spowoduje to przeniesienie ruchu pieszych z jezdni na pobocza. Ponadto wykonana zostanie nowa organizacja ruchu, która obejmuje ustawienie nowych znaków drogowych w miejscach najbardziej niebezpiecznych dla ruchu drogowego, są to znaki ostrzegawcze.

Realizacja zadania zapewnia spójność dróg na terenie gminy oraz powiatu łukowskiego. Droga gminna Nr 102654L łączy trzy drogi powiatowe Nr 1454L, 1353L oraz 1359L. Droga gminna numer 102654L w sposób pośredni poprzez drogi powiatowe i gminne stanowić będzie połączenie z drogami wojewódzkimi nr 807 Maciejowice – Łuków oraz nr 808 Łuków – Serokomla – Kock. Przebudowywany odcinek drogi pozwoli na przeniesienie ruchu na przedmiotowe drogi w sytuacjach nagłych, takimi sytuacjami mogą być np. zdarzenia drogowe (wypadek) na drogach wojewódzkich numer 807 i 808. Realizacja zadania spowoduje, iż w takich sytuacjach możliwe będzie przeniesienie ruchu na przebudowaną drogę, w celu ominięcia nieprzejezdnego odcinka drogi wojewódzkiej, co do tej pory było niemożliwe ze względu na zły stan techniczny dróg gminnych. Przebudowywana droga łączy ze sobą dwie miejscowości, w związku z czym realizacja inwestycji znacząco przyczyni się do poprawy warunków życia mieszkańców miejscowości Jeleniec i Stara Gąska. Poprawi się dostępność tych terenów oraz terenów będących w bezpośrednim sąsiedztwie. Ponadto przebudowanie drogi gminnej nr 102654L umożliwiłoby rolnikom poruszającym się pojazdami rolniczymi bezpieczny i spokojny dojazd od swoich posiadłości do pól uprawnych. W chwili obecnej ruch na drodze jest bardzo utrudniony ze względu na jej szerokość i brak możliwości wyminięcia się dużymi pojazdami i maszynami rolniczymi. Przebudowana droga stanie się alternatywą dojazdu do miasta powiatowego Łuków, poprzez drogę gminną 102649L do drogi wojewódzkiej nr 807.

Przebudowywany odcinek drogi przebiega przez miejscowości Jeleniec i Stara Gąska.
W wyniku realizacji zadania poprawi się dojazd dla mieszkańców miejscowości Stara Gąska oraz Stara Wróblina do miasta powiatowego Łukowa, stanowiącego ośrodek gospodarczy całego powiatu łukowskiego oraz w którym mieszczą się organy administracji szczebla powiatowego. Mieszkańcy będą mieli ułatwiony dojazd do głównych ciągów komunikacyjnych, przy których zlokalizowane są przystanki autobusowe linii zamiejscowych w kierunkach: Lublin, Łuków oraz do stacji PKP znajdującej sie w Łukowie, z której w dalszej kolejności mieszkańcy podróżują w kierunkach Lublin i Warszawa. Ułatwiony będzie dojazd do ośrodków handlowych czy przedsiębiorstw, zlokalizowanych na terenie gminy oraz gminy sąsiedniej. Realizacja inwestycji przyczyni się do poprawy dostępności terenów, zlokalizowanych przy przebudowanej drodze. Poprawi się również skomunikowanie tej części gminy z pozostałymi miejscowościami.

 

W wyniku realizacji zadania poprawie ulegnie dojazd mieszkańców zamieszkałych wzdłuż omawianego odcinka drogi do ośrodka gospodarczego jakim jest miasto powiatowe Łuków oraz do usług publicznych w miejscowości Stanin, w której znajduje się Urząd Gminy Stanin. W chwili obecnej przy drodze gminnej znajduje się przystanek obsługujący wyłączenie lokalne połączenia, stanowiące głównie dojazd dzieci do szkół. Dzięki realizacji zadania możliwy będzie ponadlokalny publiczny transport pasażerski w kierunku – Stanin oraz Łuków, a stamtąd w dalszej kolejności w kierunku większych ośrodków gospodarczych jakimi są Lublin i Warszawa. Zrealizowane zadanie ułatwi zamieszkującym tam mieszkańcom dojazd do ośrodków handlowych czy przedsiębiorstw znajdujących się na terenie gminy Stanin. Łatwiejszy i bezpieczniejszy dojazd będzie dla dzieci uczęszczających do Szkoły Podstawowej, poprawi się dostępność boiska sportowego, miejsca spotkań i rekreacji sportowej. Realizacja inwestycji przyczyni się do poprawy dostępności terenów zlokalizowanych przy przebudowanej drodze. Wnioskowana droga stanowi dojazd do przystanku PKP znajdującego się w miejscowości Sarnów, obsługującego linie w kierunku północnym (np. Łuków, Siedlce, Warszawa) oraz na południe (np. Dęblin, Radom, Puławy). Poprawi się również skomunikowanie tej części gminy.

*********************************************************************************

DOFINANSOWANO ZE ŚRODKÓW PAŃSTWOWEGO FUNDUSZU CELOWEGO

Rządowy Fundusz Rozwoju Dróg

Przebudowa drogi gminnej Nr 114355L od km 0+000,00 do km 00+588,00 w miejscowości Jonnik

DOFINANSOWANIE: 178 308,00 zł

CAŁKOWITA WARTOŚĆ INWESTYCJI: 356 616,51 zł

Cele projektu i planowane efekty:

Realizowane zadanie polega na przebudowie drogi gminnej numer 114355 L.
W wyniku realizacji zadania poprawie ulegną parametry techniczne drogi, nośność drogi, uregulowane i wyznaczone zostaną poszczególne elementy drogi (pobocza i jezdnie). Obecny stan techniczny drogi jest bardzo niezadowalający, droga jest nierówna z licznymi wybojami, ulepszona żużlem lub kruszywem łamanym jezdnia jest zbyt wąska dla ruchu dwukierunkowego. Na drodze występują nieutwardzone pobocza gruntowe, porośnięte trawą, utrudniające odwodnienie i widoczność drogi. W związku z powyższym realizacja zadania przyczyni się do poprawy stanu technicznego drogi oraz dostosowania go do standardów technicznych, jakie posiadają drogi gminne i powiatowe z którymi łączy się przebudowywany odcinek drogi.

Celem projektu jest wykonanie utwardzonych obustronnych poboczy o szerokości 0,75 m. Efektem tego będzie poprawa bezpieczeństwa ruchu drogowego, w tym również bezpieczeństwa pieszych. Spowoduje to przeniesienie ruchu pieszych na pobocza. Ponadto wykonana zostanie nowa organizacja ruchu, która obejmuje ustawienie nowych znaków drogowych w miejscach najbardziej niebezpiecznych dla ruchu drogowego.

Realizacja zadania zapewni spójność dróg na terenie gminy oraz powiatu łukowskiego. Droga gminna 114355L łączy drogę gminną nr 102655L oraz drogę powiatową Nr 1353L. Droga gminna Nr 114355L w znacznej części posiada nawierzchnię asfaltową. Realizacja zadania spowoduje przedłużenie ciągu komunikacyjnego biegnącego drogą Nr 114355L skracając jednocześnie czas przejazdu mieszkańcom mieszkającym przy niej, w kierunku północnym na drogę powiatową Nr 1353L i dalej poprzez drogi powiatowe do drogi wojewódzkiej nr 807. Dzięki skróceniu uleganie również dojazd służb ratunkowych do mieszkańców w sytuacjach nagłych, zagrożenia życia lub zdrowia.

Przebudowany odcinek drogi przebiega w większości przez tereny zabudowane i zamieszkane, w związku z czym realizacja inwestycji znacząco przyczyni się do poprawy warunków życia mieszkańców miejscowości Jonnik oraz do rozwoju mieszkalnictwa, a także powstawania i rozwijania działalności gospodarczej. Wzdłuż przebudowywanej drogi zlokalizowane są pola uprawne. W miejscowości Jonnik znajdują się duże gospodarstwa rolne prowadzące działalność rolniczą. Po przebudowaniu drogi prowadzący w tamtym obszarze działalność rolniczą zyskają nową infrastrukturę umożliwiającą im wykorzystanie w swej pracy coraz to nowszych technologii.