Informacja dotycząca wyborów ławnika do Sądu Rejonowego w Łukowie na kadencję 2024-2027

Logo Gminy Stanin

Informacja dotycząca wyborów ławnika do Sądu Rejonowego w Łukowie na kadencję 2024-2027

1 czerwca 2023

Informacja dotycząca wyborów ławnika dla Sądu Rejonowego w Łukowie na kadencję 2024-2027

Przewodniczący Rady Gminy Stanin informuje, że Rada Gminy Stanin na podstawie art. 160 ustawy z dnia 27 lipca 2001 r. Prawo o ustroju sadów powszechnych (Dz. U. z 2023 r. poz. 217) wybierze jednego ławnika do Sądu Rejonowego w Łukowie na kadencję 2024 – 2027.

Zasady wyboru ławników i tryb zgłaszania kandydatów na ławników reguluje:

 1. Ustawa z dnia 27 lipca 2001 r. Prawo o ustroju sądów powszechnych (Dz. U. z 2023 r. poz. 217) – tekst Działu IV Rozdziału 7 „Ławnicy” ustawy;
 2. Rozporządzenie Ministra Sprawiedliwości z 9 czerwca 2011 w sprawie sposobu postępowania z dokumentami złożonymi radom gmin przy zgłaszaniu kandydatów
  na ławników oraz wzoru karty zgłoszenia (Dz.U. z 2011 r., nr 121 poz. 693 ze zm.).

KANDYDATÓW NA ŁAWNIKÓW MOGĄ ZGŁASZAĆ RADOM GMIN:

 • prezesi właściwych sądów (ale tylko ławników pełniących funkcję w upływającej kadencji);
 • stowarzyszenia;
 • inne organizacje społeczne i zawodowe zarejestrowane na podstawie przepisów prawa (z wyłączeniem partii politycznych);
 • oraz co najmniej 50 obywateli mających czynne prawo wyborcze, zamieszkujących stale na terenie gminy.

Zgłoszenia dokonuje się w terminie do dnia 30 czerwca 2023 r.

ŁAWNIKIEM MOŻE BYĆ WYBRANY TEN, KTO:

 • ma obywatelstwo polskie i korzysta z pełni praw cywilnych i obywatelskich;
 • jest nieskazitelnego charakteru;
 • ukończył 30 lat i nie przekroczył 70 lat;
 • jest zatrudniony, prowadzi działalność gospodarczą lub mieszka w miejscu kandydowania co najmniej od roku;
 • posiada co najmniej wykształcenie średnie lub średnie branżowe;
 • jest zdolny, ze względu na stan zdrowia, do pełnienia obowiązków ławnika.

ŁAWNIKAMI NIE MOGĄ BYĆ:

 • osoby zatrudnione w sądach powszechnych, innych sądach i prokuraturze;
 • osoby wchodzące w skład organów, od których orzeczenia można żądać skierowania sprawy na drogę postępowania sądowego;
 • funkcjonariusze Policji oraz inne osoby zajmujące stanowiska związane ze ściganiem przestępstw i wykroczeń;
 • adwokaci i aplikanci adwokaccy;
 • radcy prawni i aplikanci radcowscy;
 • duchowni;
 • żołnierze w czynnej służbie wojskowej;
 • funkcjonariusze Służby Więziennej;
 • radni gminy, powiatu i województwa.

Nie można być ławnikiem jednocześnie w więcej niż jednym sądzie.

Wymagane dokumenty przy zgłoszeniu kandydata na ławnika do rady gminy:

 • karta zgłoszenia kandydata na ławnika;
 • dwa zdjęcia, zgodne z wymogami stosowanymi przy składaniu wniosku o wydanie dowodu osobistego;
 • informację z Krajowego Rejestru Karnego – koszt opłaty za wydanie informacji
  z Krajowego Rejestru Karnego ponosi Skarb Państwa, w związku z tym, osoba musi zgłosić się do podmiotu zgłaszającego o wydanie oświadczenia;
 • oświadczenie, że nie jest prowadzone postępowanie o przestępstwo ścigane z oskarżenia publicznego lub przestępstwo skarbowe;
 • oświadczenie, że nie jest lub nie był pozbawiony władzy rodzicielskiej, a także, że władza rodzicielska nie została mu ograniczona ani zawieszona;
 • zaświadczenie lekarskie o stanie zdrowia, wystawione przez lekarza podstawowej opieki zdrowotnej, stwierdzające brak przeciwwskazań do wykonywania funkcji ławnika – koszt opłaty ponosi kandydat.

Do zgłoszenia kandydata na ławnika dokonanego na karcie zgłoszenia przez obywateli należy dołączyć:

 • listę osób zawierającą: imię/imiona, nazwisko, numer ewidencyjny PESEL, miejsce stałego zamieszkania i własnoręczny podpis każdej z pięćdziesięciu osób zgłaszających kandydata.

Wymienione wyżej dokumenty powinny być opatrzone datą nie wcześniejszą niż trzydzieści dni przed dniem zgłoszenia

Każdy z 50 obywateli popierających kandydaturę osoby na ławnika musi spełniać łącznie następujące wymogi:

 • musi on posiadać czynne prawo wyborcze;
 • musi on zamieszkiwać stale na terenie gminy dokonującej wyboru.

Jedynie grupa co najmniej 50 obywateli spełniających obie wskazane przesłanki może skutecznie zgłosić popieranego przez siebie kandydata na ławnika.

Do zgłoszenia kandydata na ławnika dokonanego przez stowarzyszenie, inną organizację społeczną lub zawodową, zarejestrowaną na podstawie przepisów prawa, dołącza się również

 • aktualny odpis z Krajowego Rejestru Sądowego albo odpis lub zaświadczenie potwierdzające wpis do innego właściwego rejestru lub ewidencji dotyczącej tej organizacji (stowarzyszenia, innej organizacji społecznej lub zawodowej). Koszt opłaty ponosi Skarb Państwa.

Wymieniony wyżej dokument powinien być opatrzony datą nie wcześniejszą niż trzy miesiące przez dniem zgłoszenia.

Karty zgłoszenia na ławnika przyjmowane będą do dnia 30 czerwca 2023 r. w Urzędzie Gminy Stanin pokój Nr 11 w godzinach urzędowania, tj. 7:30 – 15:30.

Zgłoszenia kandydatów, które nie będą spełniać wymogów formalnych, lub które wpłyną
po upływie terminu pozostawia się bez rozpatrzenia.

Rada Gminy dokona wyboru ławnika najpóźniej w październiku 2023 r.

 

Przewodniczący Rady Gminy

/-/ Zofia Czubek

 

Pliki do pobrania

Karta zgłoszenia kandydata na ławnika

Lista osób zgłaszających kandydata na ławnika

oświadczenie pierwszej osoby na liście zgłaszających celem uzyskania zwrotu kosztów za wydanie informacji z KRK

oświadczenie osoby uprawnionej do repr. podmiotu celem uzyskania zwrotu kosztów za wydanie informacji z KRK

oświadczenie osoby uprawnionej do repr. podmiotu celem uzyskania zwolnienia z opłaty za odpis z KRS

oświadczenie osoby uprawnionej do repr. podmiotu celem uzyskania zwolnienia z opłaty za odpis z KRSoświadczenie kandydata, że nie jest prowadzone postępowanie o przestępstwo ścigane z oskarżenia publicznego lub przestępstwo skarbowe, i że nie jest lub nie był pozbawiony władzy rodzicielskiej

Urząd Gminy Stanin

Adres 21-422 Stanin 62
Telefon 0-25 798 1118
Fax 0-25 798 11 04 0-25 798 11 18
Wpłaty Rachunek podstawowy (np. wpłaty z tytułu opłat skarbowych, podatków):
90 9204 1011 0000 0101 2000 0020

Rachunek odpady komunalne:
52 9204 0001 2600 0101 2000 0060

Rachunek wadia i zabezpieczenia umów:
35 9204 1011 0000 0101 2000 0040
Poprawny CSS!

Godziny pracy

Poniedziałek : 7:30 - 15:30 Wtorek : 7:30 - 15:30 Środa : 7:30 - 15:30 Czwartek : 7:30 - 15:30 Piątek : 7:30 - 15:30