Kontrola segregacji odpadów !

Logo Gminy Stanin

Kontrola segregacji odpadów !

10 czerwca 2020

KONTROLA PRAWIDŁOWEJ SEGREGACJI ODPADÓW

Wójt Gminy Stanin informuje, że od miesiąca czerwca rozpoczęła się kontrola w zakresie przestrzegania przez mieszkańców zasad segregacji odpadów komunalnych . Sprawdzane są pojemniki/worki na pozostałe odpady zbierane selektywnie(zmieszane) , czy nie znajdują się w nich odpady, które podlegają selektywnej zbiórce tj. papier, plastik, szkło, metal, przeterminowane leki, chemikalia, zużyte baterie, zużyty sprzęt RTV i AGD, odpady budowlane, odpady ulegające biodegradacji. W przypadku stwierdzenia naruszenia zasad segregacji na danej nieruchomości skutkowało będzie nałożeniem na właściciela podwyższonej opłaty .

Podkreślić należy , ze prawidłowa segregacja odpadów wpływa na zmniejszenie ilości pozostałych odpadów zbieranych selektywnie (niesegregowanych), co przekłada się na zmniejszenie ponoszonych kosztów przez gminę . W 2020 roku za odbieranie i zagospodarowanie 1 Mg(tona) odpadów zmieszanych gmina płaci 1134,00 zł. natomiast za 1 Mg odpadów selektywnie zebranych 518,40zł . Większa ilość odpadów zmieszanych ma bezpośredni wpływ na koszty funkcjonowania systemu gospodarowania odpadami komunalnymi. Nieprzestrzeganie przez mieszkańców Gminy zasad segregacji, czyli wrzucanie do pojemników na pozostałe odpady zbierane selektywnie (zmieszane) np. papieru, plastiku, szkła, metalu zwiększa koszty funkcjonowania systemu gospodarowania odpadami komunalnymi.

W sytuacji, w której wpływy z opłat za gospodarowanie odpadami komunalnymi nie pozwolą na sfinansowanie ustawowo określonych kosztów będzie konieczność do podniesienia stawki opłat.

W związku z powyższym, aby uniknąć wyższej opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi mieszkańcy Gminy, powinni dostosować się do obowiązku selektywnego zbierania odpadów .

Urząd Gminy Stanin

Adres 21-422 Stanin 62
Telefon 0-25 798 1118
Fax 0-25 798 11 04 0-25 798 11 18
Wpłaty Rachunek podstawowy (np. wpłaty z tytułu opłat skarbowych, podatków):
90 9204 1011 0000 0101 2000 0020

Rachunek odpady komunalne:
52 9204 0001 2600 0101 2000 0060

Rachunek wadia i zabezpieczenia umów:
35 9204 1011 0000 0101 2000 0040
Poprawny CSS!

Godziny pracy

Poniedziałek : 7:30 - 15:30 Wtorek : 7:30 - 15:30 Środa : 7:30 - 15:30 Czwartek : 7:30 - 15:30 Piątek : 7:30 - 15:30