LXVI Sesja Rady Gminy Stanin

LXVI Sesja Rady Gminy Stanin

22 marca 2023

Zawiadamiam, że w dniu 29 marca 2023 r. o godz. 0900 w Urzędzie Gminy Stanin odbędzie się LXVI Sesja Rady Gminy Stanin. 

 

Porządek sesji:     

 1. Otwarcie sesji.
 2. Sprawdzenie obecności.
 3. Przyjęcie porządku obrad.
 4. Informacja z działalności Wójta w okresie międzysesyjnym.
 5. Podjęcie uchwały w sprawie zmiany wieloletniej prognozy finansowej.
 6. Podjęcie uchwały w sprawie zmian w budżecie gminy na 2023 r.
 7. Podjęcie uchwały w sprawie niewyrażenia zgody na wyodrębnienie w budżecie Gminy Stanin środków stanowiących fundusz sołecki na rok 2024.
 8. Podjęcie uchwały w sprawie uchwalenia planu pracy Rady Gminy Stanin na 2023 r.
 9. Podjęcie uchwały w sprawie zatwierdzenia planów pracy komisji stałych Rady Gminy Stanin na 2023 r.
 10. Podjęcie uchwały w sprawie przyjęcia „Programu opieki nad zwierzętami bezdomnymi oraz zapobiegania bezdomności zwierząt na terenie Gminy Stanin na rok 2023”.
 11. Informacja o wykonaniu planu finansowego Funduszu Przeciwdziałania COVID-19.
 12. Informacja o wykonaniu planu finansowego środków z Funduszu Pomocy.
 13. Informacja o stanie bezpieczeństwa i porządku publicznego oraz skuteczności działania Komisariatu Policji w Stoczku Łukowskim w 2022 r.
 14. Sprawozdanie z działalności Komisji Rewizyjnej Rady Gminy Stanin za 2022 r.
 15. Sprawozdanie z działalności Komisji Budżetu i Finansów Rady Gminy Stanin za 2022 r.
 16. Sprawozdanie z działalności Komisji Skarg, Wniosków i Petycji Rady Gminy Stanin za 2022 r.
 17. Sprawozdanie z działalności doraźnej Komisji Rady Gminy Stanin do spraw Statutu Gminy Stanin i Statutów Sołectw Gminy Stanin w okresie od 26 czerwca 2019 r. do 03 lutego 2023 r.
 18. Sprawozdanie z realizacji zadań wynikających z Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych oraz Przeciwdziałania Narkomanii za 2022 rok.
 19. Sprawozdanie z realizacji Gminnego Programu Przeciwdziałania Przemocy w Rodzinie oraz Ochrony Ofiar Przemocy w Rodzinie w Gminie Stanin i działalności Zespołu Interdyscyplinarnego w Staninie za 2022 rok.
 20. Wolne wnioski i informacje.
 21. Zamknięcie sesji.

 

 Przewodniczący Rady Gminy

/-/ Zofia  Czubek

 

Zawiadomienie LXVI Sesja Rady Gminy Stanin– pdf

Urząd Gminy Stanin

Adres 21-422 Stanin 62
Telefon 0-25 798 1118
Fax 0-25 798 11 04 0-25 798 11 18
Wpłaty Rachunek podstawowy (np. wpłaty z tytułu opłat skarbowych, podatków):
90 9204 1011 0000 0101 2000 0020

Rachunek odpady komunalne:
52 9204 0001 2600 0101 2000 0060

Rachunek wadia i zabezpieczenia umów:
35 9204 1011 0000 0101 2000 0040
Poprawny CSS!

Godziny pracy

Poniedziałek : 7:30 - 15:30 Wtorek : 7:30 - 15:30 Środa : 7:30 - 15:30 Czwartek : 7:30 - 15:30 Piątek : 7:30 - 15:30