LXXIX Sesja Rady Gminy Stanin

LXXIX Sesja Rady Gminy Stanin

15 marca 2024

Zawiadamiam, że w dniu 21 marca 2024 r. o godz. 900 w Urzędzie Gminy Stanin odbędzie się LXXIX Sesja Rady Gminy Stanin.

Porządek sesji:     

 1. Otwarcie sesji.
 2. Sprawdzenie obecności.
 3. Przyjęcie porządku obrad.
 4. Informacja z działalności Wójta w okresie międzysesyjnym.
 5. Podjęcie uchwały w sprawie zmiany wieloletniej prognozy finansowej.
 6. Podjęcie uchwały w sprawie zmian w budżecie gminy na 2024 r.
 7. Podjęcie uchwały w sprawie niewyrażenia zgody na wyodrębnienie w budżecie Gminy Stanin środków stanowiących fundusz sołecki na rok 2025.
 8. Podjęcie uchwały w sprawie przyjęcia „Programu opieki nad zwierzętami bezdomnymi oraz zapobiegania bezdomności zwierząt na terenie Gminy Stanin na rok 2024”.
 9. Podjęcie uchwały w sprawie przyjęcia Gminnego Programu Przeciwdziałania Przemocy Domowej i Ochrony Osób Doznających Przemocy Domowej w Gminie Stanin na lata 2024-2030.
 10. Podjęcie uchwały w sprawie określenia szczegółowych warunków przyznawania i odpłatności za usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze, z wyłączeniem specjalistycznych usług opiekuńczych dla osób z zaburzeniami psychicznymi oraz szczegółowe warunki częściowego lub całkowitego zwolnienia od opłat, jak również trybu ich pobierania, szczegółowych warunków przyznawania usług sąsiedzkich, wymiaru i zakresu usług sąsiedzkich oraz sposobu rozliczania wykonywania takich usług.
 11. Podjęcie uchwały w sprawie przyjęcia programu osłonowego pn. „Korpus Wsparcia Seniorów” na rok 2024.
 12. Podjęcie uchwały w sprawie ustalenia wysokości ekwiwalentu pieniężnego dla strażaków ratowników i kandydatów na strażaków ratowników Ochotniczych Straży Pożarnych z terenu Gminy Stanin biorących udział w działaniu ratowniczym, akcji ratowniczej, szkoleniu lub ćwiczeniu organizowanym przez Państwową Straż Pożarną lub Gminę Stanin.
 13. Podjęcie uchwały w sprawie przyjęcia wieloletniego programu gospodarowania mieszkaniowym zasobem Gminy Stanin na lata 2024-2029.
 14. Podjęcie uchwały w sprawie zasad wynajmowania lokali wchodzących w skład mieszkaniowego zasobu Gminy Stanin.
 15. Podjęcie uchwały w sprawie uchwalenia regulaminu udzielania pomocy materialnej
  o charakterze socjalnym dla uczniów zamieszkałych na terenie Gminy Stanin.
 16. Podjęcie uchwały w sprawie wyrażenia zgody na zawarcie kolejnej umowy najmu lokalu użytkowego położonego w miejscowości Wólka Zastawska.
 17. Podjęcie uchwały w sprawie wyrażenia zgody na zawarcie kolejnej umowy dzierżawy z dotychczasowym dzierżawcą oraz odstąpienie od obowiązku przetargowego trybu zawarcia umowy.
 18. Podjęcie uchwały w sprawie wyrażenia zgody na nabycie na rzecz Gminy Stanin od Polskich Kolei Państwowych S.A. prawa użytkowania wieczystego nieruchomości oznaczonej w ewidencji gruntów jako działka ewidencyjna nr 92/1 o powierzchni 0,0064 ha oraz działka ewidencyjna nr 92/2 o powierzchni 0,0566 ha, położone w obrębie ewidencyjnym Borowina (0003) oraz ustanowienie służebności gruntowej.
 19. Podjęcie uchwały w sprawie uchwalenia Strategii rozwoju Gminnej Biblioteki Publicznej w Staninie na lata 2024-2028.
 20. Podjęcie uchwały w sprawie przyznania dotacji dla Parafii p.w. Świętej Marii Magdaleny w Tuchowiczu na prace konserwatorskie, restauratorskie i roboty budowlane przy zabytku wpisanym do rejestru zabytków
 21. Informacja o wykonaniu planu finansowego Funduszu Przeciwdziałania COVID-19.
 22. Informacja o wykonaniu planu finansowego środków z Funduszu Pomocy.
 23. Informacja o stanie bezpieczeństwa i porządku publicznego oraz skuteczności działania Komisariatu Policji w Stoczku Łukowskim w 2023 r.
 24. Sprawozdanie z działalności Komisji Rewizyjnej Rady Gminy Stanin za 2023 r.
 25. Sprawozdanie z działalności Komisji Budżetu i Finansów Rady Gminy Stanin za 2023 r.
 26. Sprawozdanie z działalności Komisji Skarg, Wniosków i Petycji Rady Gminy Stanin za 2023 r.
 27. Sprawozdanie z realizacji zadań wynikających z Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych oraz Przeciwdziałania Narkomanii za 2023 rok.
 28. Sprawozdanie z realizacji Gminnego Programu Przeciwdziałania Przemocy w Rodzinie oraz Ochrony Ofiar Przemocy w Rodzinie w Gminie Stanin na lata 2021 – 2025 i działalności Zespołu Interdyscyplinarnego w Staninie za 2023 rok.
 29. Wolne wnioski i informacje.
 30. Zamknięcie sesji.

 

Przewodniczący Rady Gminy

/-/ Zofia  Czubek

 

LXXIX Sesja Rady Gminy Stanin-pdf

Urząd Gminy Stanin

Adres 21-422 Stanin 62
Telefon 0-25 798 1118
Fax 0-25 798 11 04 0-25 798 11 18
Wpłaty Rachunek podstawowy (np. wpłaty z tytułu opłat skarbowych, podatków):
90 9204 1011 0000 0101 2000 0020

Rachunek odpady komunalne:
52 9204 0001 2600 0101 2000 0060

Rachunek wadia i zabezpieczenia umów:
35 9204 1011 0000 0101 2000 0040
Poprawny CSS!

Godziny pracy

Poniedziałek : 7:30 - 15:30 Wtorek : 7:30 - 15:30 Środa : 7:30 - 15:30 Czwartek : 7:30 - 15:30 Piątek : 7:30 - 15:30