Nabór wniosków nr 4/2022 LGD „RAZEM KU LEPSZEJ PRZYSZŁOŚCI”

Nabór wniosków nr 4/2022 LGD „RAZEM KU LEPSZEJ PRZYSZŁOŚCI”

6 lipca 2022

Ogłoszenie o naborze nr 4/2022

Stowarzyszenie Lokalna Grupa Działania „RAZEM KU LEPSZEJ PRZYSZŁOŚCI” informuje o możliwości składania wniosków o przyznanie pomocy w ramach działania „Wsparcie dla rozwoju lokalnego w ramach inicjatywy LEADER”, poddziałanie 19.2 „Wsparcie na wdrażanie operacji w ramach strategii rozwoju lokalnego kierowanego przez społeczność”, objętego Programem Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020.

1. Zakres tematyczny naboru wniosków:

Rozwój miejsc spotkań i integracji mieszkańców wzmacniających kapitał społeczny  – przedsięwzięcie nr 2.1.1

Wsparcie dotyczy operacji realizowanych w ramach zakresu określonego w §2 ust. 1 pkt. 2 lit. c Rozporządzenia Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi w sprawie szczegółowych warunków i trybu przyznawania pomocy finansowej w ramach poddziałania „Wsparcie na wdrażanie operacji w ramach strategii rozwoju lokalnego kierowanego przez społeczność” objętego Programem Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020 ((Dz. U. z 2019 r. poz. 664; zm.: Dz. U. z 2019 r. poz. 2023, z 2020 r. poz. 1555 oraz z 2021 r. poz. 2358).

Limit dostępnych środków:

298 075,64 EUR, co przy kursie indykatywnym 1 EURO = 4 PLN odpowiada kwocie: 1 192 302,56 zł PLN.

Formy wsparcia:

  • pomoc ma formę refundacji poniesionych kosztów,
  • intensywność pomocy nie wyższa niż 63,63% kosztów kwalifikowalnych dla jednostek sektora finansów publicznych,
  • intensywność pomocy nie wyższa 90% kosztów kwalifikowalnych dla pozostałych beneficjentów; maksymalna wysokość kwoty pomocy na jednego beneficjenta wynosi 300 000 zł.,
  • minimalna całkowita wartość operacji: 50 tys. zł.

2. Termin i miejsce składania wniosków o przyznanie pomocy:

od 04.07.2022 r. do 18.07.2022 r.

Biuro Lokalnej Grupy Działania „RAZEM KU LEPSZEJ PRZYSZŁOŚCI”, ul. Świderska 12, 21-400 Łuków (Budynek UG  Łuków), od poniedziałku do piątku w godzinach pracy biura, od 07.30 do 15.30.

(przy równej liczbie punktów decyduje data wpływu wniosku!)

3. Pełna treść ogłoszenia o naborze nr 4/2022 wraz z załącznikami:

Pobierz

Urząd Gminy Stanin

Adres 21-422 Stanin 62
Telefon 0-25 798 1118
Fax 0-25 798 11 04 0-25 798 11 18
Wpłaty Rachunek podstawowy (np. wpłaty z tytułu opłat skarbowych, podatków):
90 9204 1011 0000 0101 2000 0020

Rachunek odpady komunalne:
52 9204 0001 2600 0101 2000 0060

Rachunek wadia i zabezpieczenia umów:
35 9204 1011 0000 0101 2000 0040
Poprawny CSS!

Godziny pracy

Poniedziałek : 7:30 - 15:30 Wtorek : 7:30 - 15:30 Środa : 7:30 - 15:30 Czwartek : 7:30 - 15:30 Piątek : 7:30 - 15:30