Otwarty konkurs ofert na realizację w 2020 roku zadań publicznych z zakresu wspierania i upowszechniania kultury fizycznej

Logo Gminy Stanin

Otwarty konkurs ofert na realizację w 2020 roku zadań publicznych z zakresu wspierania i upowszechniania kultury fizycznej

14 lutego 2020

Wójt Gminy Stanin zaprasza do składania ofert w konkursie.

Zarządzenie Nr 10/2020

Wójta Gminy Stanin

z dnia 12 lutego 2020 roku
w sprawie ogłoszenia otwartego konkursu ofert na realizację w 2020 roku zadań publicznych w zakresie wspierania i upowszechniania kultury fizycznej
Na podstawie art.30 ust. 1 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (tj. Dz. U. z 2019 r. poz. 506 z późn. zm.)oraz art. 11 ust. 2, art. 12 i art. 13 ust. l ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (t.j. Dz. U. z 2019 r. poz. 688 ze zm.) oraz uchwały Nr XIV/7812019 Rady Gminy Stanin z dnia 28 listopada 2019 roku w sprawie uchwalenia rocznego programu współpracy Gminy Stanin z organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami określonymi w art. 3 ust. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie na rok 2020 zarządzam, co następuje:

art. 1. 1. Ogłaszam otwarty konkurs ofert na realizację zadania publicznego w zakresie wspierania i upowszechniania kultury fizycznej.
2. Ogłoszenie o otwartym konkursie ofert stanowi załącznik do niniejszego zarządzenia.

art. 2. Otwarty konkurs ofert ogłasza się:
l) w Biuletynie Informacji Publicznej,

2) na tablicy ogłoszeń w siedzibie Urzędu Gminy Stanin,

3) na stronie internetowej Gminy Stanin.

art. 3. Zarządzenie wchodzi w  życie z dniem podpisania.

wzor oferty realizacji zadania publicznego wzor oferty realizacji zadania publicznego

wzor sprawozdania z realizacji zadania publicznego

Urząd Gminy Stanin

Adres 21-422 Stanin 62
Telefon 0-25 798 1118
Fax 0-25 798 11 04 0-25 798 11 18
Wpłaty Rachunek podstawowy (np. wpłaty z tytułu opłat skarbowych, podatków):
90 9204 1011 0000 0101 2000 0020

Rachunek odpady komunalne:
52 9204 0001 2600 0101 2000 0060

Rachunek wadia i zabezpieczenia umów:
35 9204 1011 0000 0101 2000 0040
Poprawny CSS!

Godziny pracy

Poniedziałek : 7:30 - 15:30 Wtorek : 7:30 - 15:30 Środa : 7:30 - 15:30 Czwartek : 7:30 - 15:30 Piątek : 7:30 - 15:30