Powiat Łukowski zaprasza do udziału w otwartym konkursie ofert na realizację zadań publicznych w roku 2024

Powiat Łukowski zaprasza do udziału w otwartym konkursie ofert na realizację zadań publicznych w roku 2024

23 stycznia 2024

Zarządu Powiatu Łukowskiego ogłosił otwarty konkurs ofert na realizację zadań publicznych w roku 2024:

  1. w zakresie wspierania i upowszechniania kultury fizycznej i sportu (134 000 zł),
  2. kultury, sztuki, ochrony dóbr kultury i dziedzictwa narodowego (71 000 zł),
  3. turystyki i krajoznawstwa (30 000 zł),
  4. ratownictwa i ochrony ludności (165 000,00 zł).

O przyznanie dotacji mogą ubiegać się organizacje pozarządowe oraz podmioty wymienione w art. 3 ust. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (Dz. U. z 2023 r. poz. 571),  prowadzące działalność statutową w dziedzinach objętych konkursem.

Ofertę należy wysłać w formie elektronicznej za pomocą Generatora eNGO, następnie wygenerowaną ofertę (w stopce z tą samą sumą kontrolną) wraz z załącznikami, podpisaną przez uprawnione osoby do reprezentacji organizacji, w zamkniętej kopercie, opatrzonej adnotacją:
− nazwa i adres oferenta,
− dopisek: „Otwarty konkurs ofert na realizację zadań publicznych w roku 2024
zadanie nr ….. ”,
− dopisek: „Do Komisji Konkursowej – nie otwierać”,

należy dostarczyć w nieprzekraczalnym terminie do dnia 12 lutego 2024 r. do godz. 15.30 do Kancelarii Starostwa Powiatowego w Łukowie ul. Piłsudskiego 17 /parter/, 21-400 Łuków lub przesłać drogą pocztową na adres: Starostwo Powiatowe w Łukowie ul. Piłsudskiego 17, 21-400 Łuków.

Za ofertę złożoną w terminie zostanie uznana taka oferta, która została wysłana w Generatorze eNGO oraz wpłynie do Starostwa Powiatowego w Łukowie w terminie do dnia 12 lutego 2024 r. do godz. 15.30.

Więcej informacji na stronie Powiatu Łukowskiego https://powiatlukowski.pl/ogloszenie-otwartego-konkursu-ofert-na-realizacje-zadan-publicznych-w-roku-2024/

Urząd Gminy Stanin

Adres 21-422 Stanin 62
Telefon 0-25 798 1118
Fax 0-25 798 11 04 0-25 798 11 18
Wpłaty Rachunek podstawowy (np. wpłaty z tytułu opłat skarbowych, podatków):
90 9204 1011 0000 0101 2000 0020

Rachunek odpady komunalne:
52 9204 0001 2600 0101 2000 0060

Rachunek wadia i zabezpieczenia umów:
35 9204 1011 0000 0101 2000 0040
Poprawny CSS!

Godziny pracy

Poniedziałek : 7:30 - 15:30 Wtorek : 7:30 - 15:30 Środa : 7:30 - 15:30 Czwartek : 7:30 - 15:30 Piątek : 7:30 - 15:30