Gminne Centrum Rekreacji w Wesołówce

15 marca 2021

Gminne Centrum Rekreacji w Wesołówce

W miejscowości Wesołówka w Gminie Stanin (działka nr 60/1) naprzeciwko zespołu dworsko-parkowego zagospodarowano teren na Gminne Centrum Rekreacji. Operacja uzyskała dofinansowanie ze środków Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Lubelskiego na lata 2014 – 2020 (RPO WL 2014-2020), Oś Priorytetowa 7 Ochrona dziedzictwa kulturowego i naturalnego, Działanie 7.1 Dziedzictwo kulturowe i naturalne – projekty lokalne.

Wartość dofinansowania to 687507,80 zł, natomiast całkowity koszt zadania wyniósł 986564,73 zł na podstawie umowy o dofinansowanie nr RPLU.07.01.00-06-0029/19-00 z dnia 16.09.2020 r.

 

Celem głównym projektu jest stworzenie nowoczesnej i dostosowanej do potrzeb  mieszkańców infrastruktury ułatwiającej dostęp do walorów przyrodniczych i kulturowych Gminy Stanin.

Projekt obejmuje swym zakresem zagospodarowanie części działki na Gminne Centrum Rekreacji, wyposażenie go w elementy małej architektury takie jak: ławki z oparciem, wiata edukacyjna, kosze, a także wykonanie alejek spacerowych z oświetleniem typu LED z panelami solarnymi. Dzięki ścieżce edukacyjnej został wyeksponowany obiekt dziedzictwa kulturowego – zespół dworsko-parkowy  w Wesołówce. Nasadzono ponad 450  sztuk nowej roślinności tj.: róża, tawuła i hortensja.