Termomodernizacja budynków użyteczności publicznej w Gminie Stanin

15 marca 2021

Termomodernizacja budynków użyteczności publicznej w Gminie Stanin

Gmina Stanin poddała termomodernizacji dwie swoje placówki oświatowe tj. Szkołę Podstawą w Sarnowie oraz w Zagoździu.

W obu obiektach dokonano m.in. docieplenia ścian zewnętrznych, wymiany otworów okiennych i drzwi zewnętrznych oraz zamontowano instalacje fotowoltaiczne. W Szkole Podstawowej w Sarnowie dokonano wymiany źródła ciepła na kocioł na biomasę, natomiast w Szkole Podstawowej w Zagoździu  zamontowano nowe oprawy energooszczędne typu LED.

Projekt „Termomodernizacja budynków użyteczności publicznej w Gminie Stanin” współfinansowany ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Lubelskiego na lata 2014- 2020 oraz budżetu Państwa. Umowa o dofinansowanie nr RPLU.05.02.00-06-0058/19-00 z dnia 20.12.2019r.

Kwota dofinansowania to: 1312951,26 zł,  natomiast całkowity koszt zadania wyniósł: 2203737,08 zł

Celem głównym projektu jest poprawa efektywności wykorzystania energii w Szkołach Podstawowych na terenie Gminy Stanin.