Stypendia szkolne w roku szkolnym 2023/2024

Stypendia szkolne w roku szkolnym 2023/2024

16 sierpnia 2023

Od 1 września do 15 września 2023 r. można składać wnioski o przyznanie pomocy materialnej o charakterze socjalnym w formie stypendium szkolnego.

Termin i miejsce składania wniosków:
Wniosek o przyznanie pomocy materialnej o charakterze socjalnym w formie stypendium szkolnego należy złożyć w Zespole Ekonomiczno-Administracyjnym Szkół w Staninie, piętro 1,  pokój nr 2, w terminie od 1 września do 15 września 2023 r. w godz. od 730 do godz. 1530

Termin 15 września 2023 r., zgodnie z ustawą o systemie oświaty, jest ostateczny.  

Wzór wniosku wraz z załącznikami jest dostępny na stronie Urzędu Gminy Stanin  www.stanin.pl oraz Zespole Ekonomiczno- Administracyjnym Szkół w Staninie 62, piętro 1, pokój nr 2.

Kto może złożyć wniosek?
• rodzice, opiekunowie prawni niepełnoletniego ucznia,
• pełnoletni uczeń,
• dyrektor szkoły,
• stypendium szkolne może być także przyznane z urzędu.

Kto może otrzymać?

• Uczniowie szkół publicznych, niepublicznych i niepublicznych szkół artystycznych o uprawnieniach publicznych szkół artystycznych oraz słuchacze kolegiów pracowników służb społecznych – do czasu ukończenia kształcenia, nie dłużej jednak niż do ukończenia 24 roku życia;
• Wychowankowie publicznych i niepublicznych ośrodków rewalidacyjno-wychowawczych – do czasu ukończenia realizacji obowiązku nauki.

Stypendium szkolne może otrzymać uczeń znajdujący się w trudnej sytuacji materialnej, wynikającej z niskich dochodów na osobę w rodzinie, w szczególności gdy w rodzinie występuje: bezrobocie, niepełnosprawność, ciężka lub długotrwała choroba, wielodzietność, brak umiejętności wypełniania funkcji opiekuńczo-wychowawczych, alkoholizm lub narkomania, a także gdy rodzina jest niepełna lub wystąpiło zdarzenie losowe.

Miesięczna wysokość dochodu na osobę w rodzinie ucznia uprawniająca do ubiegania się o stypendium szkolne nie może być większa niż 600 zł netto na osobę w rodzinie

(art. 8 ust. 1 pkt. 2 ustawy z dnia 12 marca 2004 r. o pomocy społecznej(t. j.  Dz. U. z 2023 r., poz. 2268 z późn. zm.).

Obliczanie dochodu miesięcznego z gospodarstwa rolnego – przyjmuje się, że z 1 ha przeliczeniowego uzyskuje się dochód miesięczny w wysokości 345 zł.

Miesięczna wysokość dochodu ustalana jest na zasadach określonych w art. 8 ust. 3–13 w/w ustawy.

Za dochód uważa się sumę miesięcznych przychodów z miesiąca poprzedzającego złożenie wniosku lub w przypadku utraty dochodu z miesiąca, w którym wniosek został złożony, bez względu na tytuł i źródło ich uzyskania, jeżeli ustawa nie stanowi inaczej, pomniejszoną o:

– miesięczne obciążenie podatkiem dochodowym od osób fizycznych;
– składki na ubezpieczenie zdrowotne określone w przepisach o świadczeniach opieki zdrowotnej finansowanych    ze środków publicznych oraz ubezpieczenia społeczne określone w odrębnych przepisach;
– kwotę alimentów świadczonych na rzecz innych osób.

Do dochodu ustalonego w powyższy sposób nie wlicza się:
• jednorazowego pieniężnego świadczenia socjalnego;
• zasiłku celowego;
• pomocy materialnej mającej charakter socjalny albo motywacyjny, przyznawanej na podstawie przepisów o   systemie oświaty;
• wartości świadczenia w naturze;
• świadczenia przysługującego osobie bezrobotnej na podstawie przepisów o promocji zatrudnienia i    instytucjach rynku pracy z tytułu wykonywania prac społecznie użytecznych;
• dochodu z powierzchni użytków rolnych poniżej 1 ha przeliczeniowego;
• świadczenia wychowawczego (tzw. „500+”), o którym mowa w ustawie z dnia 11 lutego 2016 r. o pomocy państwa w wychowywaniu dzieci (t. j. Dz. U. z 2023 r. poz. 810) oraz dodatku wychowawczego, o którym mowa w ustawie z dnia 9 czerwca 2011r. o wspieraniu rodziny i systemie pieczy zastępczej (t. j. Dz. U. z 2023 r. poz. 1426 ze zm.).

Rodziną w rozumieniu art. 6 pkt 14 ustawy z dnia 12 marca 2004 r. o pomocy społecznej (t. j.  Dz. U. z 2023 r., poz. 901 z późn. zm.)  osoby spokrewnione lub niespokrewnione pozostające w faktycznym związku, wspólnie zamieszkujące i gospodarujące.

Stypendium NIE PRZYSŁUGUJE:

• dzieciom odbywającym wychowanie przedszkolne, ( tj. dzieci w wieku od 3 do 5 lat)
• dzieciom odbywającym roczne przygotowanie przedszkolne w przedszkolu lub w oddziale przedszkolnym w   szkole podstawowej (tj. dzieci w wieku 6 lat  „ZERÓWKA”)
• uczniom, którzy nie mieszkają na terenie Gminy Stanin,
• uczniom, którzy otrzymują inne stypendium ze środków publicznych z wyjątkiem sytuacji, kiedy łączna kwota   otrzymywanych stypendiów nie przekracza dwudziestokrotności kwoty o której mowa w art. 6 ust. 2 pkt 2   ustawy o świadczeniach rodzinnych w przypadku uczniów a w przypadku słuchaczy kolegiów pracowników   służb społecznych osiemnastokrotności kwoty o której mowa w art. 6 ust. 2 pkt 2 ustawy o świadczeniach   rodzinnych,
• studentom.
Wymagane dokumenty (odpowiednio do sytuacji ucznia):
• Wniosek o przyznanie pomocy materialnej o charakterze socjalnym,
• Zaświadczenie o wysokości:
– dochodu netto z zakładu pracy  (za miesiąc poprzedzający złożenie wniosku)
– renty/emerytury (odcinek renty/emerytury)
– alimentów (wyrok sądowy mówiący o wysokości zasądzonych alimentów lub zaświadczenie komornika lub   decyzja z GOPS – funduszu alimentacyjnego),
• Zaświadczenie z Powiatowego Urzędu Pracy o pozostawaniu bez pracy (z prawem lub bez prawa do zasiłku),
• Oświadczenie o pozostawaniu bez pracy i nieosiąganiu dochodu w miesiącu poprzedzającym złożenie wniosku osób niezarejestrowanych w Powiatowym Urzędzie Pracy,
• Zaświadczenie lub decyzja z GOPS o otrzymywanych świadczeniach (zasiłek stały, zasiłek okresowy, zasiłek rodzinny, zasiłek pielęgnacyjny).
• Nakaz podatkowy za 2023 r. lub zaświadczenie o wielkości posiadanych hektarów przeliczeniowych z urzędu gminy albo oświadczenie o nieposiadaniu hektarów przeliczeniowych. Przyjmuje się, że z 1 ha przeliczeniowego uzyskuje się dochód miesięczny określony zgodnie z art. 8 ust. 9 ustawy z dnia 12 marca 2004 r. o pomocy społecznej.
• Zaświadczenie z Urzędu Skarbowego o uzyskanych dochodach w 2022 r. lub oświadczenie (w przypadku prowadzenia działalności gospodarczej opodatkowanej podatkiem dochodowym od osób fizycznych na zasadach określonych w przepisach o podatku dochodowym od osób fizycznych),
• Zaświadczenie z Urzędu Skarbowego lub oświadczenie zawierające informację o formie opodatkowania, oświadczenie o wysokości dochodu oraz dowód opłacenia składek w ZUS (działalność gospodarcza opodatkowana na zasadach określonych w przepisach o zryczałtowanym podatku dochodowym od niektórych przychodów osiąganych przez osoby fizyczne),
• Zaświadczenie ze szkoły (z wyłączeniem szkół z terenu Gminy Stanin tj.:  Publiczna Szkoła Podstawowa w Zastawiu, Publiczna Szkoła Podstawowa w Sarnowie, Publiczna Szkoła Podstawowa w Jeleńcu, Publiczna Szkoła Podstawowa w Zagoździu, Zespół Szkół w Staninie, Zespół Szkół w Tuchowiczu).
• Inne zaświadczenia/decyzje w zależności od sytuacji rodzinnej ucznia.

Załączniki:
1. Formularz wniosku

2. Klauzula informacyjna
3. Oświadczenie

4. Upoważnienie


WSZYSTKICH UBIEGAJĄCYCH SIĘ O STYPENDIUM SZKOLNE PROSI SIĘ O SKŁADANIE KOMPLETNYCH WNIOSKÓW O PRZYZNANIE STYPENDIÓW SZKOLNYCH.

Dokumentowanie wydatków:
Stypendium szkolne realizowane jest poprzez refundację poniesionych przez wnioskodawcę wydatków za udział ucznia w zajęciach edukacyjnych lub wydatków na cele edukacyjne dla uczniów po przedłożeniu dowodu potwierdzającego poniesione wydatki wystawionego na wnioskodawcę, w formie gotówkowej, do wysokości przyznanego stypendium szkolnego.

W roku szkolnym 2023/2024 obowiązują faktury, rachunki, umowy za:

• zakup podręczników od czerwca 2023r.,
• pozostałe materiały szkolne od lipca 2023r. do czerwca 2024 r.
• abonament internetowy od września 20223r. do czerwca 2024 r.,
• bilety za dojazdy do szkoły ponadpodstawowej od września 2023 r. do czerwca 2024 r.

 

ZASIŁEK LOSOWY

Kto może otrzymać?
Zasiłek szkolny może być przyznany niezależnie od otrzymywanego stypendium w przypadku zaistnienia zdarzenia losowego powodującego przejściowo trudną sytuację materialna ucznia – przykładowo: długotrwała choroba, śmierć, kradzież, pożar lub inne zdarzenie nadzwyczajne i nieprzewidywalne.

Termin i miejsce składania wniosków:
Wniosek należy składać w terminie nie dłuższym niż dwa miesiące od wystąpienia zdarzenia losowego.
Do wniosku należy dołączyć dokumenty potwierdzające zaistnienie zdarzenia losowego.

Aby ubiegać się o zasiłek szkolny należy złożyć wypełniony wniosek wraz z kompletem dokumentów potwierdzających zaistnienie zdarzenia losowego i dokładnym opisie sytuacji, z powodu której zasiłek ma zostać przyznany.

Druk wniosku znajduje się w Zespole Ekonomiczno – Administracyjnym Szkół w Staninie 62, piętro 1, pokój nr 2.

Urząd Gminy Stanin

Adres 21-422 Stanin 62
Telefon 0-25 798 1118
Fax 0-25 798 11 04 0-25 798 11 18
Wpłaty Rachunek podstawowy (np. wpłaty z tytułu opłat skarbowych, podatków):
90 9204 1011 0000 0101 2000 0020

Rachunek odpady komunalne:
52 9204 0001 2600 0101 2000 0060

Rachunek wadia i zabezpieczenia umów:
35 9204 1011 0000 0101 2000 0040
Poprawny CSS!

Godziny pracy

Poniedziałek : 7:30 - 15:30 Wtorek : 7:30 - 15:30 Środa : 7:30 - 15:30 Czwartek : 7:30 - 15:30 Piątek : 7:30 - 15:30