Wybory uzupełniające ławnika

Logo Gminy Stanin

Wybory uzupełniające ławnika

13 lutego 2020

INFORMACJA

o wyborach uzupełniających ławników do Sądu Okręgowego
w Siedlcach na kadencję 2020-2023

Prezes Sądu Okręgowego w Siedlcach na podstawie art. 168 ustawy z dnia 27 lipca 2001 r. Prawo o ustroju sadów powszechnych (Dz. U. z 2019 r. poz.52, z późn. zm.) zwrócił się
do Rady Gminy Stanin z wnioskiem o przeprowadzenie na kadencję 2020 – 2023, uzupełniających wyborów ławników do Sądu Okręgowego w Siedlcach do orzekania
w sprawach cywilnych w liczbie 1 ławnika.

Zasady wyboru ławników i tryb zgłaszania kandydatów na ławników reguluje:

 1. Ustawa z dnia 27 lipca 2001 r. Prawo o ustroju sądów powszechnych (t.j. Dz. U. z 2019 r. poz. 52 ze zm.) – tekst Działu IV Rozdziału 7 „Ławnicy” ustawy;
 2. Rozporządzenie Ministra Sprawiedliwości z 9 czerwca 2011 w sprawie sposobu postępowania z dokumentami złożonymi radom gmin przy zgłaszaniu kandydatów
  na ławników oraz wzoru karty zgłoszenia (Dz.U. z 2011 r., nr 121 poz. 693).

KANDYDATÓW NA ŁAWNIKÓW MOGĄ ZGŁASZAĆ RADOM GMIN:

 • prezesi właściwych sądów (ale tylko ławników pełniących funkcję w upływającej kadencji);
 • stowarzyszenia;
 • inne organizacje społeczne i zawodowe zarejestrowane na podstawie przepisów prawa (z wyłączeniem partii politycznych);
 • oraz co najmniej 50 obywateli mających czynne prawo wyborcze, zamieszkujących stale na terenie gminy dokonującej wyboru.

Zgłoszenia dokonuje się w terminie do dnia 31 marca 2020 r.

ŁAWNIKIEM MOŻE BYĆ WYBRANY TEN, KTO:

 • ma obywatelstwo polskie i korzysta z pełni praw cywilnych i obywatelskich;
 • jest nieskazitelnego charakteru;
 • ukończył 30 lat i nie przekroczył 70 lat;
 • jest zatrudniony, prowadzi działalność gospodarczą lub mieszka w miejscu kandydowania co najmniej od roku;
 • posiada co najmniej wykształcenie średnie lub średnie branżowe;
 • jest zdolny, ze względu na stan zdrowia, do pełnienia obowiązków ławnika.

ŁAWNIKAMI NIE MOGĄ BYĆ:

 • osoby zatrudnione w sądach powszechnych, innych sądach i prokuraturze;
 • osoby wchodzące w skład organów, od których orzeczenia można żądać skierowania sprawy na drogę postępowania sądowego;
 • funkcjonariusze Policji oraz inne osoby zajmujące stanowiska związane ze ściganiem przestępstw i wykroczeń;
 • adwokaci i aplikanci adwokaccy;
 • radcy prawni i aplikanci radcowscy;
 • duchowni;
 • żołnierze w czynnej służbie wojskowej;
 • funkcjonariusze Służby Więziennej;
 • radni gminy, powiatu i województwa.

Nie można być ławnikiem jednocześnie w więcej niż jednym sądzie.

Zgłoszenia kandydatów dokonuje się na karcie zgłoszenia, do której kandydat ma obowiązek załączyć:

 1. informację o kandydacie z Krajowego Rejestru Karnego;
 2. oświadczenie, że nie toczy się przeciwko kandydatowi postępowanie o przestępstwo ścigane z oskarżenia publicznego lub przestępstwo skarbowe;
 3. oświadczenie kandydata, że nie jest lub nie był pozbawiony władzy rodzicielskiej,
  a także, że władza rodzicielska nie została mu ograniczona ani zawieszona;
 4. zaświadczenie lekarskie o stanie zdrowia kandydata, wystawione przez lekarza podstawowej opieki zdrowotnej, stwierdzające brak przeciwwskazań do wykonywania funkcji ławnika;
 5. dwie aktualne fotografie, zgodne z wymogami stosowanymi przy składaniu wniosku
  o wydanie dowodu osobistego.

Dokumenty wymienione w punktach 1-4 powinny być opatrzone datą nie wcześniejszą niż 30 dni przed datą zgłoszenia (art. 162 § 5 u.s.p.).

Dodatkowo do kart zgłoszenia należy dołączyć:

 1. aktualny odpis Krajowego Rejestru Sądowego albo odpis lub zaświadczenie potwierdzające wpis do innego właściwego rejestru lub ewidencji (art. 162§ 3 u.s.p.) – jeśli kandydata zgłasza stowarzyszenie lub inna organizacja społeczna lub zawodowa, zarejestrowana
  na podstawie przepisów prawa. Zgodnie z treścią art. 4 ust. 4aa ustawy z dnia 20 sierpnia 1997 r. o Krajowym Rejestrze Sądowym (Dz. U. z 2018 r. poz. 986
  z późn.zm.), pobrane samodzielnie wydruki komputerowe informacji o podmiotach wpisanych do rejestru mają moc zrównaną z mocą odpisu aktualnego z rejestru, wydawanego przez Centralną Informację Krajowego Rejestru Sądowego, o których mowa w art. 4 ust. 3 ustawy KRS, jeżeli posiadają cechy umożliwiające ich weryfikację z danymi zwartymi w Rejestrze
  ;
 2. imienną listę osób zgłaszających kandydata wraz z podaniem ich numeru PESEL, miejsca stałego zamieszkania i własnoręcznym podpisem każdej z tych osób –  gdy zgłoszenia kandydata na  ławnika dokonuje grupa pięćdziesięciu obywateli ( art. 162 § 4 u.s.p.). Osobą uprawnioną do składania wyjaśnień w sprawie zgłoszenia kandydata jest osoba, której nazwisko zostało umieszczone jako pierwsze na liście ( art. 162 § 6 u.s.p.).

Odpis z Krajowego Rejestru Sądowego albo odpis lub zaświadczenie potwierdzające wpis organizacji społecznej lub zawodowej do właściwego rejestru lub ewidencji powinny mieć datę nie wcześniejszą niż trzy miesiące przed dniem zgłoszenia (art. 162 § 5 u.s.p.).

Koszt opłaty za wydanie informacji z Krajowego Rejestru Karnego oraz aktualnego odpisu
z Krajowego Rejestru Sądowego albo odpisu lub zaświadczenia innego właściwego rejestru lub ewidencji ponosi Skarb Państwa (art. 162 § 7 i § 8 u.s.p.).

Koszt opłaty za badanie lekarskie i za wystawienie zaświadczenia lekarskiego ponosi kandydat na ławnika (art. 162 § 7a u.s.p.).

Kompletne zgłoszenia na ławnika przyjmowane będą do dnia 31 marca 2020 r. w Urzędzie Gminy Stanin pokój Nr 11 w godzinach urzędowania, tj. 7:30 – 15:30 oraz
za pośrednictwem poczty (decyduje data wpływu do urzędu).

Zgłoszenia kandydatów, które nie będą spełniać wymogów formalnych, lub które wpłyną
po upływie terminu pozostawia się bez rozpatrzenia.

Wszelkie informacje na temat wyborów ławnika można uzyskać w Urzędzie Gminy Stanin pod nr tel. 798 11 18 wew. 27.

Wzory karty zgłoszenia kandydatów oraz wymaganych oświadczeń dostępne są w wersji papierowej w Urzędzie Gminy Stanin (pokój 11, I piętro) lub w wersji elektronicznej
(w załączeniu do ogłoszenia).

/-/ Wójt Gminy

Krzysztof Kazana

karta zgłoszenia kandydata na ławnika

lista obywateli zgłaszających kandydata na ławnika

oświadczenie o niekaralności i braku pozbawienia władzy rodzicielskiej

oświadczenie osoby uprawnionej do reprezentacji podmiotu

oświadczenie pierwszej osoby umieszczonej na liście zgłaszających przez obywateli

zaświadczenie lekarskie o stanie zdrowia kandydata na ławnika

Urząd Gminy Stanin

Adres 21-422 Stanin 62
Telefon 0-25 798 1118
Fax 0-25 798 11 04 0-25 798 11 18
Wpłaty Rachunek podstawowy (np. wpłaty z tytułu opłat skarbowych, podatków):
90 9204 1011 0000 0101 2000 0020

Rachunek odpady komunalne:
52 9204 0001 2600 0101 2000 0060

Rachunek wadia i zabezpieczenia umów:
35 9204 1011 0000 0101 2000 0040
Poprawny CSS!

Godziny pracy

Poniedziałek : 7:30 - 15:30 Wtorek : 7:30 - 15:30 Środa : 7:30 - 15:30 Czwartek : 7:30 - 15:30 Piątek : 7:30 - 15:30