Lokalny Ośrodek Wiedzy i Edukacji modeLOWE II

Lokalny Ośrodek Wiedzy i Edukacji modeLOWE II

14 lipca 2020

Gmina Stanin w partnerstwie z Zespołem Szkół w Tuchowiczu otrzymała dofinansowanie w ramach konkursu grantowego ogłoszonego przez Fundację „OIC Poland” w Lublinie. Obecnie przygotowuje realizację grantu pn. „Lokalny Ośrodek Wiedzy i Edukacji – w ramach umowy nr 13/LOWE II/2020 ze środków w ramach Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój, Oś priorytetowa II – Efektywne polityki publiczne dla rynku pracy, gospodarki i edukacji, Działanie 2.14 Rozwój narzędzi dla uczenia się przez całe życie, finansowanego w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego.

W Publicznej Szkole Podstawowej w Tuchowiczu zostanie utworzony Lokalny Ośrodek Wiedzy i Edukacji LOWE II. Stało się to możliwe dzięki pozyskaniu przez Gminę Stanin grantu w wysokości 220 080,00 zł. Środki te zostaną przeznaczone na rozwój kompetencji miękkich osób dorosłych, tj. na realizację zajęć, kursów i warsztatów, które będą prowadzone w ramach działalności Ośrodka .Planujemy zajęcia dotyczące:

-podnoszenia kompetencji językowych w zakresie języka angielskiego

-umiejętności poruszania się na rynku pracy

-podnoszenia kompetencji w zakresie technologii komputerowej

-zarządzania budżetem domowym

-treningu umiejętności radzenia sobie ze stresem, w tym zajęcia sportowe

– budowania samooceny i wizerunku-praktyczne warsztaty, spotkania z psychologiem

– zdrowego żywienia i zapobiegania chorobom oraz kursy kulinarne

-warsztaty rękodzieła

– udzielania pierwszej pomocy przedmedycznej

Wszystkie zajęcia będą się odbywały od września w kilku miejscowościach gminy Stanin.

Odbiorcami działań utworzonego Lokalnego Ośrodka Wiedzy i Edukacji w  Tuchowiczu będą osoby dorosłe naszej gminy; w tym rodzice, dziadkowie uczniów , emeryci, osoby aktywne zawodowo i niepracujące, osoby wykluczone społecznie i chcące podnieść swoje kompetencje kluczowe .Poniżej przedstawiamy krótki opis kompetencji kluczowych, które będą przedmiotem doskonalenia.

  • Porozumiewanie się w języku ojczystym – zdolność wyrażania i interpretowania pojęć, myśli, uczuć, faktów i opinii w mowie i piśmie (rozumienie ze słuchu, mówienie, czytanie i pisanie) oraz językowej interakcji w odpowiedniej i kreatywnej formie w pełnym zakresie kontekstów społecznych i kulturowych.
  • Porozumiewanie się w językach obcych – obejmuje, oprócz głównych wymiarów umiejętności porozumiewania się w języku ojczystym, mediację i rozumienie różnic kulturowych. Stopień biegłości zależy od kilku czynników oraz możliwości rozumienia ze słuchu, mówienia, czytania i pisania.
  • Kompetencje matematyczne i podstawowe kompetencje naukowo-techniczne – obejmują umiejętność rozwijania i wykorzystywania myślenia matematycznego w celu rozwiązywania problemów wynikających z codziennych sytuacji, z naciskiem na proces, działanie i wiedzę. Podstawowe kompetencje naukowo-techniczne dotyczą opanowania, wykorzystywania i stosowania wiedzy oraz metod objaśniających świat przyrody. Obejmują one rozumienie zmian powodowanych przez działalność ludzką oraz odpowiedzialność poszczególnych obywateli.
  • Kompetencje informatyczne – umiejętne i krytyczne wykorzystywanie technologii społeczeństwa informacyjnego (TSI), a tym samym podstawowych umiejętności w zakresie technologii informacyjnych i komunikacyjnych (TIK).
  • Umiejętność uczenia się – związana ze zdolnością konsekwentnego uczenia się, organizowania własnego procesu uczenia się, indywidualnie oraz w grupach, odpowiednio do własnych potrzeb, a także świadomością metod i możliwości.
  • Kompetencje społeczne i obywatelskie – kompetencje społeczne to kompetencje osobowe, interpersonalne i międzykulturowe oraz wszelkie formy zachowań przygotowujących osoby do skutecznego i konstruktywnego uczestnictwa w życiu społecznym i zawodowym. Jest to związane z dobrem osobistym i społecznym. Ważne jest zrozumienie zasad postępowania i zwyczajów w różnych społeczeństwach i środowiskach, w których funkcjonują dane osoby. Kompetencje obywatelskie, a zwłaszcza znajomość pojęć i struktur społecznych i politycznych (demokracji, sprawiedliwości, równości, obywatelstwa i praw obywatelskich), przygotowują do angażowania się w aktywne i demokratyczne działania.
  • Poczucie inicjatywy i przedsiębiorczość – zdolność do wcielania pomysłów w czyn. Jest to kreatywność, innowacyjność i podejmowanie ryzyka, a także zdolność do planowania przedsięwzięć i prowadzenia ich dla osiągnięcia zamierzonych celów. Dana osoba ma świadomość kontekstu swojej pracy i jest zdolna do wykorzystywania pojawiających się szans. Jest to podstawa do nabywania bardziej konkretnych umiejętności i wiedzy potrzebnych tym, którzy podejmują przedsięwzięcia o charakterze społecznym lub handlowym lub w nich uczestniczą. Powinno to obejmować świadomość wartości etycznych i promować dobre zarządzanie.
  • Świadomość i ekspresja kulturowa – obejmuje docenianie znaczenia twórczego wyrażania idei, doświadczeń i emocji za pośrednictwem szeregu środków wyrazu (muzyki, sztuk teatralnych, literatury i sztuk wizualnych).

Serdecznie zapraszamy do udziału w projekcie. Więcej szczegółów wkrótce.

Urząd Gminy Stanin

Adres 21-422 Stanin 62
Telefon 0-25 798 1118
Fax 0-25 798 11 04 0-25 798 11 18
Wpłaty Rachunek podstawowy (np. wpłaty z tytułu opłat skarbowych, podatków):
90 9204 1011 0000 0101 2000 0020

Rachunek odpady komunalne:
52 9204 0001 2600 0101 2000 0060

Rachunek wadia i zabezpieczenia umów:
35 9204 1011 0000 0101 2000 0040
Poprawny CSS!

Godziny pracy

Poniedziałek : 7:30 - 15:30 Wtorek : 7:30 - 15:30 Środa : 7:30 - 15:30 Czwartek : 7:30 - 15:30 Piątek : 7:30 - 15:30