WAŻNY KOMUNIKAT – FUNKCJONOWANIE URZĘDU!

WAŻNY KOMUNIKAT – FUNKCJONOWANIE URZĘDU!

8 października 2020

Szanowni Państwo!!!

W związku z obwiązującymi w całym kraju nowymi obostrzeniami (od 10 października cała Polska jest strefą żółtą, z wyłączeniem strefy czerwonej) i po konsultacji ze służbami sanitarnymi i medycznymi, wprowadzamy zmiany w funkcjonowaniu urzędu!!!

Naszym celem jest dbanie o ciągłość obsługi interesantów, mieszkańców nie tylko naszej Gminy. Wprowadzony reżim sanitarny spowodowany jest drastycznie pogarszającą się sytuacją epidemiczną na terenie całego  kraju i Gminy Stanin.

Priorytetem jest dbanie o zdrowie interesantów oraz pracowników, którzy Państwa obsługują!

W budynku UG w Staninie osobiście obsługiwane będą tylko osoby w pilnych sprawach, po uprzednim telefonicznym umówieniu!!!

 – akty/zgłoszenie zgonu (Urząd Stanu Cywilnego),

 – odbiór dowodu osobistego (Ewidencja ludności).

 

Bardzo prosimy o racjonalne planowanie załatwiania spraw i wcześniejsze zgłaszanie chęci otrzymania zaświadczenia/dokumentu. Otrzymanie dokumentów od ręki nie będzie możliwe!

 

Na stronie internetowej Gminy Stanin  www.stanin.pl w zakładce „dokumenty do pobrania” zostały umieszczone formularze do pobrania, które umożliwią Państwu załatwienie niemal każdej sprawy.

Korespondencję należy zostawiać w skrzynce podawczej znajdującej się  na parterze.

Spotkania służbowe tylko i wyłącznie po wcześniejszym umówieniu telefonicznym przez sekretariat 25 798 11 18.

Pragnę podkreślić, że wszyscy pracownicy Urzędu Gminy oraz jednostek podległych realizowali i będą realizowali dla Państwa zadania terminowo i na najwyższym poziomie.

                                                                                             W trosce o Państwa zdrowie

                                                                                        Wójt Gminy Krzysztof Kazana

 

LISTA SPRAW, KTÓRE MOŻEMY ZAŁATWIAĆ BEZ KONIECZNOŚCI BEZPOŚREDNIEJ WIZYTY W URZĘDZIE:

DROGĄ ELEKTRONICZNĄ:

1. Zaświadczenia do notariusza o:

a) Przeznaczeniu działki w miejscowym planie zagospodarowania przestrzennego,

b) Ujęciu działki w obszarze zdegradowanym i obszarze rewitalizacji,

c) Ujęciu działki w uproszczonym planie urządzenia lasu,

2. Wypis i wyrys z miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego,

3. Wypis i wyrys ze studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego,

4. Zaświadczenie o przeznaczeniu terenu w studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego,

5. Zaświadczenie o zgodności budowy/ zamierzonego sposobu użytkowania obiektu budowlanego z ustaleniami obowiązującego MPZP,

6. Ustalenie numeru porządkowego nieruchomości,

7. Opiniowanie wstępnych projektów podziału,

8. Przyjęcie wniosków dotyczących zmiany MPZP.

POCZTĄ TRADYCYJNĄ:

1.Wydanie decyzji o warunkach zabudowy.

2.Wydanie decyzji o lokalizacji inwestycji celu publicznego,

3.Wydanie decyzji zatwierdzającej podział nieruchomości,

4.Wydanie decyzji o rozgraniczeniu nieruchomości,

5.Wydanie zezwolenia na lokalizację urządzeń w pasie drogowym drogi gminnej,

6.Wydanie zezwolenia na zajęcie pasa drogowego/umieszczenie urządzeń w pasie drogowym drogi gminnej.

Tel. 257981118   wew. 25

ELEKTRONICZNIE lub POCZTĄ TRADYCYJNĄ:

1. Wniosek o wydanie dowodu osobistego,

2. Zgłoszenie pobytu stałego lub czasowego,

3. Zaświadczenia z ewidencji ludności (druki do pobrania na stronie urzędu gminy)

4.Wniosek o wydanie odpisu skróconego aktu urodzenia, małżeństwa, zgonu

Kontakt telefoniczny pod numerem 25 798 11-18 wew. 32

5. Wniosek o wydanie zaświadczenia o niezaleganiu w podatkach lub stwierdzający stan zaległości.

6. Wniosek o zwrot nadpłaty podatku/zaliczenie nadpłaty na poczet przyszłych zobowiązań podatkowych/przeksięgowanie nadpłaty na poczet innych zobowiązań.

7. Wniosek o wydanie zaświadczenia o powierzchni gruntów figurujących w ewidencji podatkowej

Tel. 25 7981118 wew. 23 lub 24

 

NUMERY TELEFONICZNE I NUMERY KONT:

 

Urząd Gminy Stanin

Adres 21-422 Stanin 62
Telefon 0-25 798 1118
Fax 0-25 798 11 04 0-25 798 11 18
Wpłaty Rachunek podstawowy (np. wpłaty z tytułu opłat skarbowych, podatków):
90 9204 1011 0000 0101 2000 0020

Rachunek odpady komunalne:
52 9204 0001 2600 0101 2000 0060

Rachunek wadia i zabezpieczenia umów:
35 9204 1011 0000 0101 2000 0040
Poprawny CSS!

Godziny pracy

Poniedziałek : 7:30 - 15:30 Wtorek : 7:30 - 15:30 Środa : 7:30 - 15:30 Czwartek : 7:30 - 15:30 Piątek : 7:30 - 15:30